Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Vai trò FireAM IAM

Quyền được cấp cho các thành viên dự án của bạn thông qua vai trò . Một vai trò là một tập hợp các quyền . Khi bạn gán vai trò cho thành viên, bạn cấp cho thành viên đó tất cả các quyền mà vai trò đó chứa.

Firebase IAM hỗ trợ các loại vai trò sau: