Bắt đầu thử nghiệm bằng bảng điều khiển của Firebase

Phòng thử nghiệm Firebase cung cấp cơ sở hạ tầng trên đám mây để kiểm thử các ứng dụng Android. Tài liệu này mô tả cách bắt đầu sử dụng Phòng thử nghiệm bằng bảng điều khiển của Firebase.

Phòng thử nghiệm cho phép bạn chạy các loại kiểm thử sau:

 • Kiểm thử đo lường: Một kiểm thử do bạn viết để điều khiển giao diện người dùng của ứng dụng bằng các thao tác bạn chỉ định. Bài kiểm thử đo lường cũng có thể đưa ra nhận định rõ ràng về trạng thái của ứng dụng để xác minh chức năng chính xác bằng AndroidJUnitRunnerAPI. Phòng thử nghiệm hỗ trợ các khung kiểm thử đo lường EspressoUI Automator.

 • Kiểm thử robot: Đây là một quy trình kiểm thử phân tích giao diện của ứng dụng rồi tự động khám phá giao diện đó bằng cách mô phỏng các hoạt động của người dùng.

 • Kiểm thử vòng lặp trò chơi: Kiểm thử sử dụng "chế độ minh hoạ" để mô phỏng hành động của người chơi trong các ứng dụng trò chơi.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu, bạn phải bật tính năng thanh toán cho dự án của mình. Nếu bạn chưa có tài khoản thanh toán đang hoạt động, hãy thêm một tài khoản rồi kết nối dự án với tài khoản thanh toán đó. Bạn sẽ cần có quyền chủ sở hữu hoặc quyền chỉnh sửa trong dự án.

Bước 1. Tạo một dự án Firebase

Chuyển đến bảng điều khiển của Firebase và tạo một dự án Firebase mới (nếu bạn chưa làm việc này).

Bước 2. Chạy thử nghiệm

Kiểm thử đo lường

 1. Trên thanh điều hướng của Bảng điều khiển của Firebase, hãy nhấp vào Phòng thử nghiệm, sau đó nhấp vào Bắt đầu -> Chạy hoạt động kiểm thử đo lường.

 2. Nhấp vào Browse (Duyệt qua), sau đó duyệt đến APK ứng dụng hoặc AAB của bạn và kiểm thử APK hoặc AAB trước khi nhấp vào Continue (Tiếp tục).

 3. Xác định ma trận kiểm thử bằng cách chọn thiết bị, cấp độ API Android, hướng màn hình và ngôn ngữ mà bạn muốn kiểm thử ứng dụng. Bạn chỉ có thể chọn các tổ hợp cấp độ API Android và thiết bị mà bạn muốn nhắm đến để kiểm thử.

 4. (Không bắt buộc) Nhấp vào Hiển thị tuỳ chọn nâng cao để thay đổi Thời gian chờ kiểm thử nhằm xác định thời lượng tối đa của mỗi lần chạy kiểm thử.

 5. (Không bắt buộc) Để giúp bạn xác định và xác định vị trí các ma trận thử nghiệm của mình trong bảng điều khiển của Firebase, bạn có thể thêm nhãn vào ma trận thử nghiệm bằng cách nhập tên nhãn vào trường Nhãn ma trận thử nghiệm (không bắt buộc).

 6. Nhấp vào Bắt đầu N Kiểm thử, trong đó "N" là số cấu hình kiểm thử hợp lệ từ ma trận kiểm thử mà bạn xác định trên màn hình này. Mỗi lượt kiểm thử đang chờ xử lý sẽ xuất hiện kèm theo biểu tượng đồng hồ màu xanh dương trong thời gian chờ chạy và biểu tượng đó sẽ chuyển thành biểu tượng dấu kiểm màu xanh lục khi quá trình kiểm thử hoàn tất.

 7. Sau khi chạy mỗi lần kiểm thử, hãy nhấp vào thiết bị được liệt kê trong cột Thực thi kiểm thử để xem kết quả kiểm thử, bao gồm các trường hợp kiểm thử, nhật ký, ảnh chụp màn hình và video.

Thử nghiệm Robo

 1. Trên thanh điều hướng của Bảng điều khiển của Firebase, hãy nhấp vào Phòng thử nghiệm, sau đó nhấp vào Bắt đầu -> Chạy thử nghiệm Robo.

 2. Nhấp vào Duyệt qua, duyệt đến APK ứng dụng của bạn, sau đó nhấp vào Tiếp tục.

 3. Xác định ma trận kiểm thử bằng cách chọn thiết bị, cấp độ API Android, hướng màn hình và ngôn ngữ mà bạn muốn kiểm thử ứng dụng.

 4. (Không bắt buộc) Nhấp vào Hiển thị các tuỳ chọn nâng cao để thay đổi các tuỳ chọn sau:

  • Thời gian chờ kiểm thử xác định thời lượng tối đa của mỗi lần chạy kiểm thử.
  • Thông tin đăng nhập cho tài khoản kiểm thử được dùng để cung cấp thông tin đăng nhập cho một tài khoản kiểm thử.
  • Các trường bổ sung được dùng để cung cấp dữ liệu nhập văn bản cho các trường văn bản khác trong ứng dụng.
 5. (Không bắt buộc) Để giúp bạn xác định và xác định vị trí các ma trận thử nghiệm của mình trong bảng điều khiển của Firebase, bạn có thể thêm nhãn vào ma trận thử nghiệm bằng cách nhập tên nhãn vào trường Nhãn ma trận thử nghiệm (không bắt buộc).

 6. Nhấp vào Bắt đầu N Kiểm thử, trong đó "N" là số cấu hình kiểm thử hợp lệ từ ma trận kiểm thử mà bạn xác định trên màn hình này. Mỗi lượt kiểm thử đang chờ xử lý sẽ xuất hiện kèm theo biểu tượng đồng hồ màu xanh dương trong thời gian chờ chạy và biểu tượng đó sẽ chuyển thành dấu kiểm màu xanh lục khi quá trình kiểm thử hoàn tất.

 7. Sau khi chạy xong mỗi lần kiểm thử, hãy nhấp vào thiết bị được liệt kê trong cột Thực thi kiểm thử để xem kết quả kiểm thử, bao gồm các trường hợp kiểm thử, nhật ký, ảnh chụp màn hình và video.

Nếu bạn muốn tạo tập lệnh để hướng dẫn kiểm thử Robo, hãy xem bài viết Ghi lại tập lệnh Robo bằng Phòng thử nghiệm trong Android Studio.

Kiểm thử vòng lặp trò chơi

 1. Trên trang Phòng thử nghiệm của bảng điều khiển của Firebase, hãy nhấp vào Chạy bài kiểm thử đầu tiên của bạn > Chạy vòng lặp trò chơi Android.

 2. Trong phần Upload App (Tải ứng dụng lên), hãy nhấp vào Browse (Duyệt qua), sau đó chọn tệp APK của ứng dụng (nếu bạn chưa chọn, hãy tạo một tệp APK cho ứng dụng).

 3. (Không bắt buộc) Để giúp bạn xác định và xác định vị trí các ma trận thử nghiệm của mình trong bảng điều khiển của Firebase, bạn có thể thêm nhãn vào ma trận thử nghiệm bằng cách nhập tên nhãn vào trường Nhãn ma trận thử nghiệm (không bắt buộc).

 4. (Không bắt buộc) Nếu bạn muốn chạy nhiều vòng lặp hoặc tình huống cùng một lúc hoặc chọn vòng lặp cụ thể để chạy, hãy nhập số vòng lặp vào trường Scenarios (Kịch bản).

  Ví dụ: khi bạn nhập "1-3, 5", Phòng thử nghiệm sẽ chạy vòng lặp 1, 2, 3 và 5. Theo mặc định (nếu bạn không nhập nội dung nào vào trường Scenarios), Phòng thử nghiệm chỉ chạy vòng lặp 1.

 5. Trong phần Devices (Thiết bị), hãy chọn một hoặc nhiều thiết bị thực mà bạn muốn kiểm thử ứng dụng của mình, sau đó nhấp vào Start Tests (Bắt đầu kiểm thử).

Bước 3. Kiểm tra kết quả thử nghiệm

Khi kiểm tra bắt đầu, bạn sẽ tự động được chuyển hướng tới trang kết quả kiểm tra. Các bài kiểm thử có thể mất vài phút để chạy, tuỳ thuộc vào số lượng cấu hình khác nhau bạn đã chọn và khoảng thời gian chờ kiểm thử được đặt cho kiểm thử. Sau khi thử nghiệm chạy xong, bạn có thể xem lại kết quả thử nghiệm. Hãy xem phần Phân tích kết quả trong Phòng thử nghiệm Firebase để tìm hiểu thêm về cách diễn giải kết quả kiểm thử.