Thiết bị hiện có trong Phòng thử nghiệm

Phòng thử nghiệm cho phép bạn kiểm thử ứng dụng của mình trên nhiều loại thiết bị và phiên bản iOS. Có một số cách để xem thiết bị nào có sẵn:

 • Bảng điều khiển của Firebase: Nếu đang chạy kiểm thử từ bảng điều khiển của Firebase, bạn có thể xem danh sách các thiết bị hiện có trong bước Chọn phương diện của quy trình Chạy kiểm thử.

 • gcloud CLI: Để xem danh sách các thiết bị có sẵn từ Google Cloud CLI, hãy dùng lệnh sau:

  gcloud firebase test ios models list
 • Google APIs Explorer: Bạn thậm chí có thể tra cứu các thiết bị trực tiếp mà không cần dự án Firebase hoặc gcloud CLI, bằng cách sử dụng Google APIs Explorer.

Chỉ báo độ ổn định của thiết bị

Phòng thử nghiệm cho biết các thiết bị đang bị giảm độ ổn định trong bảng điều khiển của Firebase và Google Cloud CLI kèm theo chỉ báo Độ ổn định giảm. Các thiết bị được gắn nhãn là chỉ báo Độ ổn định giảm đã trả về tỷ lệ kết quả không xác định cao hơn trong khoảng thời gian dài từ 30 ngày trở lên. Tính năng này giúp bạn chọn thiết bị phù hợp hơn cho trường hợp sử dụng của mình bằng cách cho bạn biết liệu độ ổn định của thiết bị thử nghiệm có bị suy giảm hay không.

Xem độ ổn định của thiết bị trong bảng điều khiển của Firebase

Bạn có thể xem độ ổn định của thiết bị trong bảng điều khiển của Firebase khi thiết lập một thử nghiệm mới cho một thiết bị cụ thể.

Để xem độ ổn định của thiết bị, hãy làm theo hướng dẫn sau:

 1. Mở trang Phòng thử nghiệm trong bảng điều khiển của Firebase.

 2. Chọn Run a test (Chạy kiểm thử) rồi chọn một loại kiểm thử.

 3. Tải tệp nhị phân của ứng dụng lên.

 4. Trên bước Chọn phương diện, hãy nhấp vào Tuỳ chỉnh.

 5. Chọn một hoặc nhiều thiết bị để chạy kiểm thử. Tuỳ thuộc vào độ ổn định của thiết bị, bạn có thể thấy nhãn Giảm độ ổn định bên cạnh các thiết bị đã chọn.

 6. Chạy kiểm thử.

Xem độ ổn định của thiết bị trong Google Cloud CLI

Bạn có thể xem độ ổn định của thiết bị trong gcloud CLI cho một thiết bị cụ thể khi thiết lập kiểm thử mới.

Để xem độ ổn định của thiết bị, hãy làm theo hướng dẫn sau:

 1. Tải Google Cloud SDK mới nhất xuống và làm theo hướng dẫn.

 2. Chạy một trong các lệnh sau: gcloud firebase test ios models list hoặc gcloud firebase test ios models describe MODEL_ID

Nếu thiết bị kiểm thử đang bị giảm độ ổn định, thì bạn có thể thấy thẻ reduced_stability trong cột TAGS liệt kê các phiên bản bị ảnh hưởng.

Dung lượng thiết bị

Phòng thử nghiệm cung cấp thông tin tổng hợp về hạn mức của thiết bị di động thông qua bảng điều khiển của Firebase và Giao diện dòng lệnh (CLI) của Firebase. Dung lượng thiết bị là số lượng thiết bị trực tuyến tổng hợp trong phòng thí nghiệm về thiết bị di động của Google. Tính năng này giúp bạn đảm bảo rằng phòng thí nghiệm thiết bị của chúng tôi có đủ thiết bị để chạy kiểm thử hiệu quả hơn. Dung lượng của thiết bị được đo là Cao, Trung bình và Thấp.

Các quá trình kiểm thử chạy ở mọi mức dung lượng của thiết bị có thể mất nhiều thời gian hơn do các yếu tố sau:

 • Lưu lượng truy cập, ảnh hưởng đến thời điểm bắt đầu thử nghiệm. Để kiểm tra xem có sự cố hoặc lỗi được báo cáo nào hay không, hãy xem trang tổng quan về trạng thái của Firebase.
 • Lỗi về thiết bị hoặc cơ sở hạ tầng, có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ảnh hưởng đến thời gian chạy chương trình kiểm thử.

Bảng sau đây mô tả các loại dung lượng thiết bị và đưa ra đề xuất về thời điểm sử dụng từng loại dung lượng:

Sức chứa Nội dung mô tả Đề xuất sử dụng
Nhiều chỗ Danh mục thiết bị của Phòng thử nghiệm chứa nhiều thiết bị. Sử dụng khi bạn đang chạy một số lượng lớn kiểm thử.
Sức chứa trung bình Danh mục thiết bị của Phòng thử nghiệm chứa một số lượng thiết bị vừa phải. Mức dung lượng này phù hợp để chạy hầu hết các thử nghiệm.
Sức chứa thấp Danh mục thiết bị của Phòng thử nghiệm chứa ít thiết bị. Mặc dù các thiết bị không dùng nữa thuộc về nhóm dung lượng thấp, nhưng không phải tất cả thiết bị có dung lượng thấp đều không dùng nữa. Sử dụng khi bạn cần chạy kiểm thử trên một mẫu thiết bị và phiên bản thiết bị cụ thể. Các chương trình kiểm thử này không phù hợp để phân đoạn kiểm thử. Do dung lượng thấp, nên các hoạt động kiểm thử có thể mất nhiều thời gian để hoàn thành, đặc biệt là khi bạn gọi nhiều lượt kiểm thử cùng một lúc.

Xem hạn mức thiết bị trong bảng điều khiển của Firebase

Bạn có thể xem hạn mức thiết bị trong bảng điều khiển của Firebase cho một thiết bị cụ thể khi thiết lập một thử nghiệm mới.

Để xem dung lượng của thiết bị, hãy làm theo hướng dẫn sau:

 1. Mở trang Phòng thử nghiệm trong bảng điều khiển của Firebase.

 2. Chọn Run a test (Chạy kiểm thử) rồi chọn một loại kiểm thử.

 3. Tải tệp nhị phân của ứng dụng lên.

 4. Trên bước Chọn phương diện, hãy nhấp vào Tuỳ chỉnh.

 5. (Không bắt buộc) Để lọc thiết bị theo mức dung lượng, hãy làm theo các bước sau:

  1. Nhấp vào biểu tượng Bộ lọc.

  2. Chọn Hạn mức.

  3. Nhấp vào mức hạn mức bạn muốn lọc theo: Trung bình hoặc Cao. Để lọc ra bất kỳ thiết bị nào có dung lượng thấp, hãy lọc theo cả dung lượng Trung bình và Cao.

  4. Nhấp vào Áp dụng.

 6. Chọn một hoặc nhiều thiết bị để chạy kiểm thử. Tuỳ thuộc vào dung lượng thiết bị, bạn có thể thấy nhãn Trung bình hoặc Cao bên cạnh các thiết bị đã chọn.

 7. Chạy kiểm thử.

Xem dung lượng thiết bị trong Google Cloud CLI

Bạn có thể xem dung lượng thiết bị trong gcloud CLI cho một thiết bị cụ thể khi thiết lập kiểm thử mới.

Để xem dung lượng của thiết bị, hãy làm theo hướng dẫn sau:

 1. Tải Google Cloud SDK mới nhất xuống và làm theo hướng dẫn. Phiên bản phải từ 417.0.0 trở lên.
 2. Chạy một trong các lệnh sau:
  gcloud firebase test ios list-device-capacities
  hoặc
  gcloud firebase test ios models describe MODEL_ID

Dữ liệu đầu ra bao gồm dung lượng thiết bị, mã kiểu máy, tên kiểu máy và mã phiên bản hệ điều hành.

Các thiết bị và phiên bản không dùng nữa

Các thiết bị đã ngừng hoạt động sẽ có sẵn trong ít nhất một tháng trước khi bị xoá khỏi danh mục thiết bị của Phòng thử nghiệm. Sau khi bạn xoá một thiết bị, Phòng thử nghiệm sẽ không chạy các yêu cầu kiểm thử nhắm đến thiết bị đó nữa; các yêu cầu đó được đánh dấu là Skipped.

Thiết bị không dùng nữa

Mô hình Loại Thiết bị/phiên bản Thời gian xoá
iPad 5 Tự nhiên iPad5/15,4 2024-04-07
iPhone 13 Pro Tự nhiên Iphone13pro/15.2 2024-04-07
iPad Mini 4 Tự nhiên ipadmini4/15.4 2024-04-07

Yêu cầu thiết bị

Nếu muốn sử dụng một thiết bị không có trong Phòng thử nghiệm, bạn có thể gửi yêu cầu để thêm thiết bị đó vào danh mục.