Bir Oyun Döngüsü testi çalıştırın

Oyun uygulamaları farklı kullanıcı arabirimi çerçeveleri üzerine oluşturulduğunda oyun testini otomatikleştirmek zor olabilir. Game Loop testleri, yerel testlerinizi Test Lab ile entegre etmenize ve seçtiğiniz cihazlarda kolayca çalıştırmanıza olanak tanır. Bu kılavuz, Firebase Test Lab kullanılarak çalıştırılacak bir Game Loop testinin nasıl hazırlanacağını açıklar.

Game Loop testleri hakkında

Game Loop testi nedir?

Game Loop testi, oyununuzun kullanıcılarınız için hızlı ve ölçeklenebilir bir şekilde iyi performans gösterdiğini doğrulamak için gerçek bir oyuncunun eylemlerini simüle eder. Döngü, oyun uygulamanızdaki testinizin tam veya kısmi tekrarıdır. Game Loop testini yerel olarak bir simülatörde veya Test Lab'deki bir dizi cihazda çalıştırabilirsiniz. Game Loop testleri şu amaçlarla kullanılabilir:

 • Oyununuzu bir son kullanıcının oynayacağı şekilde çalıştırın. Ya kullanıcının girişini kodlayabilir, kullanıcının boşta kalmasına izin verebilir ya da kullanıcıyı bir AI ile değiştirebilirsiniz (örneğin, bir araba yarışı oyununda AI uyguladıysanız, kullanıcının girişinden bir AI sürücüsü koyabilirsiniz) .
 • Hangi cihazların destekleyebileceğini öğrenmek için oyununuzu en yüksek kalite ayarında çalıştırın.
 • Birden fazla gölgelendirici derlemek, bunları çalıştırmak ve çıktının beklendiği gibi olup olmadığını kontrol etmek gibi teknik bir test çalıştırın.

1. Adım : Test Lab'in özel URL şemasını kaydedin

 1. Xcode'da bir proje hedefi seçin.

 2. Bilgi sekmesini tıklayın, ardından yeni bir URL türü ekleyin.

 3. URL Şemaları alanına firebase-game-loop yazın. Özel URL şemasını projenizin Info.plist yapılandırma dosyasına <dict> etiketinin herhangi bir yerine ekleyerek de kaydedebilirsiniz:

  <key>CFBundleURLTypes</key>
   <array>
     <dict>
       <key>CFBundleURLName</key>
       <string></string>
       <key>CFBundleTypeRole</key>
       <string>Editor</string>
       <key>CFBundleURLSchemes</key>
       <array>
         <string>firebase-game-loop</string>
       </array>
     </dict>
   </array>
  

Uygulamanız artık Test Lab kullanılarak bir test çalıştıracak şekilde yapılandırıldı.

2. Adım : İsteğe bağlı olarak uygulamanızı yapılandırın

Birden çok döngü çalıştır

Testinizde birden fazla döngü (diğer adıyla senaryolar) çalıştırmayı planlıyorsanız, başlatma zamanında uygulamanızda hangi döngüleri çalıştırmak istediğinizi belirtmeniz gerekir.

Uygulama temsilcinizde application(_:open:options:) yöntemini geçersiz kılın:

Süratli

func application(_app: UIApplication,
         open url: URL
         options: [UIApplication.OpenURLOptionsKey : Any] = [:]) -> Bool {
  let components = URLComponents(url: url, resolvingAgainstBaseURL: true)!
  if components.scheme == "firebase-game-loop" {
    // ...Enter Game Loop Test logic to override application(_:open:options:).
  }
  return true
}

Amaç-C

- (BOOL)application:(UIApplication *)app
      openURL:(NSURL *)url
      options:(NSDictionary &lt;UIApplicationOpenURLOptionsKey, id&gt; *)options {
 if ([url.scheme isEqualToString:(@"firebase-game-loop")]) {
   // ...Enter Game Loop Test logic to override application(_:open:options:).
 }
}

Testinizde birden çok döngü çalıştırdığınızda geçerli döngü, uygulamayı başlatmak için kullanılan URL'ye bir parametre olarak iletilir. Geçerli döngü numarasını, özel URL şemasını getirmek için kullanılan URLComponents nesnesini ayrıştırarak da elde edebilirsiniz:

Süratli

if components.scheme == "firebase-game-loop" {
  // Iterate over all parameters and find the one with the key "scenario".
  let scenarioNum = Int(components.queryItems!.first(where: { $0.name == "scenario" })!.value!)!
  // ...Write logic specific to the current loop (scenarioNum).
}

Amaç-C

if ([url.scheme isEqualToString:(@"firebase-game-loop")]) {
  // Launch the app as part of a game loop.
  NSURLComponents *components = [NSURLComponents componentsWithURL:url
                       resolvingAgainstBaseURL:YES];
  for (NSURLQueryItem *item in [components queryItems]) {
    if ([item.name isEqualToString:@"scenario"]) {
      NSInteger scenarioNum = [item.value integerValue];
      // ...Write logic specific to the current loop (scenarioNum).
    }
  }
}

Testi erken bitirme

Varsayılan olarak Game Loop testi, tüm döngüler yürütüldüğünde bile beş dakikalık bir zaman aşımına ulaşana kadar çalışmaya devam eder. Zaman aşımına ulaşıldığında, test sona erer ve bekleyen tüm döngüleri iptal eder. Uygulamanızın AppDelegate'inde Test Lab'in özel URL şeması firebase-game-loop-complete çağırarak testinizi hızlandırabilir veya erken sonlandırabilirsiniz. Örneğin:

Süratli

/// End the loop by calling our custom url scheme.
func finishLoop() {
  let url = URL(string: "firebase-game-loop-complete://")!
  UIApplication.shared.open(url)
}

Amaç-C

- (void)finishLoop {
 UIApplication *app = [UIApplication sharedApplication];
 [app openURL:[NSURL URLWithString:@"firebase-game-loop-complete://"]
   options:@{}
completionHandler:^(BOOL success) {}];
}

Game Loop testiniz mevcut döngüyü sonlandırır ve bir sonraki döngüyü yürütür. Çalıştırılacak başka döngü kalmadığında test sona erer.

Özel test sonuçları yaz

Game Loop testinizi, cihazınızın dosya sistemine özel test sonuçları yazacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Bu şekilde, test çalışmaya başladığında, Test Lab sonuç dosyalarını test cihazınızda (kendiniz oluşturmanız gereken) bir GameLoopsResults dizininde saklar. Test sona erdiğinde Test Lab, GameLoopResults dizinindeki tüm dosyaları projenizin klasörüne taşır. Testinizi ayarlarken aşağıdakileri aklınızda bulundurun:

 • Tüm sonuç dosyaları, dosya türüne, boyutuna veya miktarına bakılmaksızın yüklenir.

 • Test Lab, testinizdeki tüm döngülerin çalışması bitene kadar test sonuçlarınızı işlemez, bu nedenle testinizde çıktı yazan birden fazla döngü varsa bunları benzersiz bir sonuç dosyasına eklediğinizden veya her döngü için bir sonuç dosyası oluşturduğunuzdan emin olun. Bu şekilde, önceki bir döngüdeki sonuçların üzerine yazmaktan kaçınabilirsiniz.

Testinizi özel test sonuçları yazacak şekilde ayarlamak için:

 1. Uygulamanızın Documents dizininde GameLoopResults adlı bir dizin oluşturun.

 2. Uygulamanızın kodunun herhangi bir yerinden (ör. uygulama temsilciniz) aşağıdakileri ekleyin:

  Süratli

  /// Write to a results file.
  func writeResults() {
   let text = "Greetings from game loops!"
   let fileName = "results.txt"
   let fileManager = FileManager.default
   do {
  
   let docs = try fileManager.url(for: .documentDirectory,
                   in: .userDomainMask,
                   appropriateFor: nil,
                   create: true)
   let resultsDir = docs.appendingPathComponent("GameLoopResults")
   try fileManager.createDirectory(
     at: resultsDir,
     withIntermediateDirectories: true,
     attributes: nil)
   let fileURL = resultsDir.appendingPathComponent(fileName)
   try text.write(to: fileURL, atomically: false, encoding: .utf8)
   } catch {
    // ...Handle error writing to file.
   }
  }
  

  Amaç-C

  /// Write to a results file.
  - (void)writeResults:(NSString *)message {
    // Locate and create the results directory (if it doesn't exist already).
    NSFileManager *manager = [NSFileManager defaultManager];
    NSURL* url = [[manager URLsForDirectory:NSDocumentDirectory
                   inDomains:NSUserDomainMask] lastObject];
    NSURL* resultsDir = [url URLByAppendingPathComponent:@"GameLoopResults"
                         isDirectory:YES];
    [manager createDirectoryAtURL:resultsDir
     withIntermediateDirectories:NO
              attributes:nil
                error:nil];
  
    // Write the result message to a text file.
    NSURL* resultFile = [resultsDir URLByAppendingPathComponent:@"result.txt"];
    if ([manager fileExistsAtPath:[resultFile path]]) {
      // Append to the existing file
      NSFileHandle *handle = [NSFileHandle fileHandleForWritingToURL:resultFile
                                   error:nil];
      [handle seekToEndOfFile];
      [handle writeData:[message dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
      [handle closeFile];
    } else {
      // Create and write to the file.
      [message writeToURL:resultFile
           atomically:NO
            encoding:NSUTF8StringEncoding error:nil];
    }
  }
  

3. Adım : Uygulamanızı imzalayın

 1. Uygulamadaki tüm yapıların imzalandığından emin olun. Örneğin, provizyon profili ve kimlik gibi imzalama ayarlarını belirterek Xcode aracılığıyla bunu yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Apple Ortak Tasarım

4. Adım : Uygulamanızı yüklemek için paketleyin

Uygulamanız için bir IPA dosyası oluşturun (daha sonra bulmanız gerekecek).

 1. Görünen açılır menüden Ürün > Arşivle öğesini tıklayın. En son arşivi seçin, ardından Uygulamayı Dağıt'a tıklayın.

 2. Görünen pencerede Geliştirme > İleri'ye tıklayın.

 3. İsteğe bağlı: Daha hızlı bir derleme elde etmek için Bitcode'dan Yeniden Oluştur seçeneğinin seçimini kaldırın ve ardından İleri'ye tıklayın. Test Lab, test çalıştırmak için uygulamanızın inceltilmesini veya yeniden oluşturulmasını gerektirmez, bu nedenle bu seçeneği güvenle devre dışı bırakabilirsiniz.

 4. Dışa Aktar'ı tıklayın, ardından uygulamanızın IPA dosyasını indirmek istediğiniz dizini girin.

5. Adım : Uygulama imzasını doğrulayın

 1. .ipa dosyasını açıp codesign --verify --deep --verbose /path/to/MyApp.app çalıştırarak uygulama imzasını doğrulayın; burada "Uygulamam", sıkıştırılmış klasör içindeki uygulamanın adıdır (her proje için değişir) ). Beklenen çıktı MyApp.app: valid on disk .

6. Adım : Testinizi yerel olarak çalıştırın

Testinizi, Test Lab ile çalıştırmadan önce davranışını kontrol etmek için yerel olarak çalıştırabilirsiniz. Yerel olarak test etmek için oyun uygulamanızı bir simülatöre yükleyin ve şunu çalıştırın:

xcrun simctl openurl SIMULATOR_UDID firebase-game-loop://
 • instruments -s devices komutunu çalıştırarak simülatörünüzün UDID'sini bulabilirsiniz.

 • Çalışan yalnızca bir simülatör varsa, SIMULATOR_UDID yerine "booted" özel dizesini girin.

Testiniz birden çok döngü içeriyorsa, döngü numarasını scenario bayrağına ileterek hangi döngüyü çalıştırmak istediğinizi belirtebilirsiniz. Testinizi yerel olarak çalıştırırken aynı anda yalnızca bir döngü çalıştırabileceğinizi unutmayın. Örneğin, 1, 2 ve 5 numaralı döngüleri çalıştırmak istiyorsanız, her döngü için ayrı bir komut çalıştırmanız gerekir:

xcrun simctl openurl SIMULATOR_UDID firebase-game-loop://?scenario=1
xcrun simctl openurl SIMULATOR_UDID firebase-game-loop://?scenario=2
xcrun simctl openurl SIMULATOR_UDID firebase-game-loop://?scenario=5

Sonraki adımlar

Testinizi Firebase konsolunu veya gcloud CLI'yi kullanarak çalıştırın.