Sử dụng nhiều tính năng hơn của Google Analytics và Firebase thông qua ứng dụng AdMob

Sau khi hoàn tất quy trình thiết lập AdMob cơ bản, bạn cũng có thể thêm Firebase SDK cho Google Analytics để tận dụng các tính năng khác của Google Analytics và Firebase. Hãy tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng Google Analytics ở phần sau của trang này.

Các cấp độ hỗ trợ cấu hình tăng dần này có thể giúp bạn tối ưu hoá trải nghiệm người dùng trong ứng dụng và doanh thu từ quảng cáo. Hãy xem bảng tính năng sau đây và các đường liên kết để tìm hiểu thêm!

Tính năng Thêm SDK quảng cáo trên thiết bị di động và
bật các chỉ số người dùng
Thêm SDK quảng cáo trên thiết bị di động +
bật các chỉ số người dùng
Liên kết AdMob với Firebase
Thêm SDK quảng cáo trên thiết bị di động +
bật các chỉ số người dùng
Liên kết AdMob với Firebase
Thêm Firebase SDK cho Analytics
Xem các chỉ số người dùng trong tài khoản AdMob
Tự động thu thập sự kiệnthuộc tính người dùng Analytics từ ứng dụng của bạn
Xem các chỉ số người dùng đã chọn trong AdMob
Khám phá và làm việc với dữ liệu Analytics thông qua Firebase
Xem các chỉ số chính trong bảng điều khiển của Firebase
Đánh dấu lượt chuyển đổi cho chiến dịch quảng cáo
Tạo đối tượng tuỳ chỉnh
Xuất và phân tích dữ liệu trong BigQuery
Sử dụng nhiều tính năng tuỳ chỉnh hơn cho dữ liệu Analytics
Ghi lại sự kiện tuỳ chỉnh cho số liệu phân tích và mô hình (như ghi nhật ký sự kiện ecommerce_purchase cho các chỉ số ARPUARPPU)
Định cấu hình lượt chuyển đổi tuỳ chỉnh cho chiến dịch quảng cáo
Sử dụng các sản phẩm khác của Firebase
(như Cấu hình từ xa và Thử nghiệm A/B)

Bắt đầu sử dụng Google Analytics

Google Analytics là công cụ phân tích của Firebase, cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hữu ích về dữ liệu của mình. Bắt đầu sử dụng Google Analytics trong ứng dụng của bạn bằng cách thêm Firebase SDK cho Google Analytics.

Các bước sau đây mô tả cách bắt đầu sử dụng Firebase SDK cho Google Analytics trong ứng dụng của bạn. Sau khi khởi chạy SDK, hãy truy cập vào tài liệu Analytics để tìm hiểu cách bắt đầu ghi lại các sự kiện trong ứng dụng của bạn.

Bước 1: Thêm tệp cấu hình vào ứng dụng

Nếu đã đăng ký ứng dụng của mình với Firebase trước khi tạo mối liên kết AdMob, thì bạn đã thêm tệp cấu hình Firebase vào ứng dụng của mình. Hãy kiểm tra tệp GoogleService-Info.plist trong thư mục gốc của dự án Xcode của bạn. Ngoài ra, hãy nhớ thêm tệp cấu hình vào tất cả mục tiêu.

Bước 2: Thêm Firebase SDK cho Analytics vào ứng dụng của bạn

 1. Thêm phần phụ thuộc của Firebase SDK cho Google Analytics vào Podfile của bạn:

  pod 'FirebaseAnalytics'
  
 2. Chạy pod install, sau đó mở tệp .xcworkspace đã tạo.

 3. Nhập mô-đun FirebaseCore trong UIApplicationDelegate, cũng như bất kỳ mô-đun Firebase nào khác mà đại diện ứng dụng của bạn sử dụng. Ví dụ: Cách sử dụng Cloud Firestore và Xác thực:

  SwiftUI

  import SwiftUI
  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Swift

  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Objective-C

  @import FirebaseCore;
  @import FirebaseFirestore;
  @import FirebaseAuth;
  // ...
     
 4. Định cấu hình một thực thể dùng chung của FirebaseApp trong phương thức application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) của uỷ quyền ứng dụng:

  SwiftUI

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Swift

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Objective-C

  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
 5. Nếu đang sử dụng SwiftUI, bạn phải tạo một ứng dụng uỷ quyền và đính kèm ứng dụng đó vào cấu trúc App thông qua UIApplicationDelegateAdaptor hoặc NSApplicationDelegateAdaptor. Bạn cũng phải tắt tính năng uỷ quyền ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn về SwiftUI.

  SwiftUI

  @main
  struct YourApp: App {
   // register app delegate for Firebase setup
   @UIApplicationDelegateAdaptor(AppDelegate.self) var delegate
  
   var body: some Scene {
    WindowGroup {
     NavigationView {
      ContentView()
     }
    }
   }
  }
     

Triển khai tính năng ghi nhật ký sự kiện tuỳ chỉnh

Phần này cho thấy ví dụ về cách triển khai tính năng ghi nhật ký sự kiện tuỳ chỉnh trong ứng dụng của bạn. Ví dụ cụ thể này là cho sự kiện tuỳ chỉnh ecommerce_purchase. Đây là một sự kiện hữu ích để ghi lại cho các ứng dụng liên kết với AdMob, đặc biệt là để tính ARPUARPPU.

Dưới đây là cách triển khai tính năng ghi nhật ký sự kiện tuỳ chỉnh trong ứng dụng của bạn:

 1. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hoàn thành phần Bắt đầu với Google Analytics trên trang này, trong đó bao gồm việc định cấu hình ứng dụng để sử dụng Firebase, thêm SDK Firebase cho Google Analytics và khởi chạy SDK.

 2. Ghi lại một sự kiện ecommerce_purchase (Swift | Obj-C). Sau đây là một ví dụ:

  Swift

  Analytics.logEvent(AnalyticsEventPurchase, parameters: [
   AnalyticsParameterCoupon: "SummerPromo",
   AnalyticsParameterCurrency: "JPY",
   AnalyticsParameterValue: 10000,
   AnalyticsParameterShipping: 500,
   AnalyticsParameterTransactionID: "192803301",
  ])

  Objective-C

  [FIRAnalytics logEventWithName:kFIREventPurchase
            parameters:@{
   kFIRParameterCoupon: @"SummerPromo",
   kFIRParameterCurrency: @"JPY",
   kFIRParameterValue: @10000,
   kFIRParameterShipping: @500,
   kFIRParameterTransactionID: @"192803301",
  }];

Để tìm hiểu thêm về cách ghi nhật ký các sự kiện tuỳ chỉnh trong ứng dụng của bạn, hãy truy cập vào tài liệu về Analytics.

Sử dụng các sản phẩm Firebase khác trong ứng dụng của bạn

Sau khi thêm Firebase SDK cho Google Analytics, bạn cũng có thể bắt đầu sử dụng các sản phẩm khác của Firebase, như Cấu hình từ xa Firebase và Thử nghiệm A/B trong Firebase.

 • Cấu hình từ xa cho phép bạn thay đổi hành vi và giao diện của ứng dụng mà không cần phát hành bản cập nhật ứng dụng, hoàn toàn miễn phí cho người dùng hoạt động hằng ngày không giới hạn.

 • Thử nghiệm A/B cho phép bạn thử nghiệm các thay đổi đối với giao diện người dùng, tính năng hoặc chiến dịch thúc đẩy mức độ tương tác của ứng dụng để tìm hiểu xem những thay đổi đó có tác động đến các chỉ số chính (như doanh thu và tỷ lệ giữ chân) hay không trước khi triển khai rộng rãi các thay đổi đó.

Tối ưu hoá hoạt động kiếm tiền từ quảng cáo cho ứng dụng

Hãy dùng thử các định dạng hoặc cấu hình quảng cáo khác nhau với một nhóm nhỏ người dùng, sau đó đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu về việc triển khai quảng cáo cho tất cả người dùng của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem các hướng dẫn sau: