Ghi nhật ký sự kiện

Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách ghi lại sự kiện trong ứng dụng của mình.

Sự kiện cung cấp thông tin chi tiết về những gì đang xảy ra trong ứng dụng của bạn, chẳng hạn như hành động của người dùng, sự kiện của hệ thống hoặc lỗi.

Analytics tự động ghi lại một số sự kiện cho bạn; bạn không cần thêm mã nào để nhận các sự kiện đó. Nếu ứng dụng của bạn cần thu thập thêm dữ liệu, bạn có thể ghi lại tối đa 500 loại Sự kiện Analytics khác nhau trong ứng dụng của mình. Không có giới hạn về tổng số sự kiện trong ứng dụng của bạn. Xin lưu ý rằng tên sự kiện có phân biệt chữ hoa chữ thường và việc ghi lại 2 sự kiện có tên chỉ khác nhau về chữ hoa chữ thường sẽ dẫn đến 2 sự kiện riêng biệt.

Trước khi bắt đầu

Hãy đảm bảo bạn đã thiết lập dự án và có thể truy cập vào Analytics như mô tả trong bài viết Bắt đầu sử dụng Analytics.

Ghi nhật ký sự kiện

Sau khi tạo một thực thể FirebaseAnalytics, bạn có thể sử dụng thực thể đó để ghi lại các sự kiện bằng phương thức logEvent().

Để giúp bạn bắt đầu, SDK Analytics sẽ xác định một số sự kiện được đề xuất phổ biến đối với nhiều loại ứng dụng, bao gồm ứng dụng bán lẻ và thương mại điện tử, du lịch và trò chơi. Để tìm hiểu thêm về những sự kiện này và thời điểm sử dụng, hãy xem bài viết Sự kiện được đề xuất.

Bạn có thể tìm thấy thông tin triển khai cho các loại sự kiện được đề xuất ở các vị trí sau:

Ví dụ sau minh hoạ cách ghi nhật ký sự kiện SELECT_CONTENT:

Kotlin+KTX

firebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.SELECT_ITEM) {
  param(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_ID, id)
  param(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_NAME, name)
  param(FirebaseAnalytics.Param.CONTENT_TYPE, "image")
}

Java

Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_ID, id);
bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_NAME, name);
bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.CONTENT_TYPE, "image");
mFirebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.SELECT_CONTENT, bundle);

Ngoài các thông số quy định, bạn có thể thêm các thông số sau vào bất kỳ sự kiện nào:

 • Thông số tùy chỉnh: Bạn có thể sử dụng thông số tùy chỉnh làm phương diện hoặc chỉ số trong báo cáo Analytics. Bạn có thể sử dụng phương diện tuỳ chỉnh cho dữ liệu thông số sự kiện không phải dạng số và chỉ số tuỳ chỉnh cho mọi dữ liệu thông số được trình bày bằng số tốt hơn. Sau khi bạn ghi lại một thông số tuỳ chỉnh bằng SDK, hãy đăng ký phương diện hoặc chỉ số đó để đảm bảo các thông số tuỳ chỉnh đó xuất hiện trong báo cáo Analytics. Thực hiện việc này bằng cách sử dụng Analytics > Sự kiện > Quản lý định nghĩa tuỳ chỉnh > Tạo phương diện tuỳ chỉnh

  Bạn có thể sử dụng các tham số tuỳ chỉnh trong các định nghĩa về đối tượng. Các tham số này có thể được áp dụng cho mọi báo cáo. Các thông số tuỳ chỉnh cũng có trong dữ liệu được xuất sang BigQuery nếu ứng dụng của bạn liên kết với một dự án BigQuery. Tìm các truy vấn mẫu và nhiều dữ liệu khác trong Google Analytics 4 BigQuery Export.

 • Tham số VALUE: VALUE là một tham số có mục đích chung, hữu ích cho việc tích luỹ một chỉ số chính liên quan đến một sự kiện. Ví dụ: doanh thu, quãng đường, thời gian và điểm.

Nếu ứng dụng của bạn có các nhu cầu cụ thể không thuộc phạm vi của loại sự kiện được đề xuất, thì bạn có thể ghi lại các sự kiện tuỳ chỉnh của riêng mình như trong ví dụ sau:

Kotlin+KTX

firebaseAnalytics.logEvent("share_image") {
  param("image_name", name)
  param("full_text", text)
}

Java

Bundle params = new Bundle();
params.putString("image_name", name);
params.putString("full_text", text);
mFirebaseAnalytics.logEvent("share_image", params);

Đặt thông số sự kiện mặc định

Bạn có thể ghi lại tham số trên các sự kiện bằng cách sử dụng setDefaultEventParameters. Các thông số mặc định được liên kết với tất cả sự kiện trong tương lai được ghi lại.

Giống như thông số tuỳ chỉnh, hãy đăng ký các thông số sự kiện mặc định để đảm bảo các thông số đó xuất hiện trong báo cáo Analytics.

Kotlin+KTX

val parameters = Bundle().apply {
  this.putString("level_name", "Caverns01")
  this.putInt("level_difficulty", 4)
}

firebaseAnalytics.setDefaultEventParameters(parameters)

Java

Bundle parameters = new Bundle();
params.putString("level_name", "Caverns01");
params.putInt("level_difficulty", 4);
mFirebaseAnalytics.setDefaultEventParameters(parameters);

Nếu một tham số được chỉ định trong phương thức logEvent(), thì giá trị đó sẽ được sử dụng thay cho giá trị mặc định.

Để xoá một tham số mặc định, hãy gọi phương thức setDefaultEventParameters với thông số được đặt thành null.

Xem các sự kiện trong nhật ký gỡ lỗi của Android Studio

Bạn có thể bật tính năng ghi nhật ký chi tiết để giám sát hoạt động ghi nhật ký các sự kiện của SDK nhằm giúp xác minh rằng các sự kiện đang được ghi lại đúng cách. Điều này bao gồm cả sự kiện được ghi lại tự động và thủ công.

Bạn có thể bật tính năng ghi nhật ký chi tiết bằng một loạt lệnh adb:

adb shell setprop log.tag.FA VERBOSE
adb shell setprop log.tag.FA-SVC VERBOSE
adb logcat -v time -s FA FA-SVC

Lệnh này hiển thị các sự kiện của bạn trong logcat của Android Studio, giúp bạn xác minh ngay lập tức rằng các sự kiện đang được gửi.

Xem các sự kiện trong trang tổng quan

Bạn có thể xem số liệu thống kê tổng hợp về các sự kiện của mình trong trang tổng quan của bảng điều khiển của Firebase. Các trang tổng quan này cập nhật định kỳ trong suốt cả ngày. Để kiểm thử ngay lập tức, hãy sử dụng đầu ra logcat như mô tả trong phần trước.

Bạn có thể truy cập vào dữ liệu này từ trang tổng quan Sự kiện trong bảng điều khiển của Firebase. Trang tổng quan này hiển thị các báo cáo sự kiện được tạo tự động cho từng loại sự kiện riêng biệt mà ứng dụng của bạn ghi lại.