Zdarzenia w dzienniku

Z tego przewodnika dowiesz się, jak rejestrować zdarzenia w aplikacji.

Zdarzenia dostarczają informacji o tym, co dzieje się w aplikacji, np. o działaniach użytkowników, zdarzeniach systemowych lub błędach.

Analytics automatycznie rejestruje niektóre zdarzenia za Ciebie. Nie musisz dodawać żadnego kodu, aby je odbierać. Jeśli Twoja aplikacja musi zbierać dodatkowe dane, możesz zarejestrować w niej maksymalnie 500 różnych typów zdarzeń Analytics. Nie ma limitu łącznej liczby zdarzeń rejestrowanych przez aplikację. Pamiętaj, że w nazwach zdarzeń wielkość liter ma znaczenie, a zarejestrowanie 2 zdarzeń, których nazwy różnią się tylko wielkością liter, spowoduje powstawanie 2 różnych zdarzeń.

Zanim zaczniesz

Upewnij się, że masz skonfigurowany projekt i masz dostęp do Analytics w sposób opisany w artykule Pierwsze kroki z Analytics.

Zdarzenia w dzienniku

Po skonfigurowaniu instancji FirebaseApp możesz zacząć rejestrować zdarzenia za pomocą metody logEvent().

Aby ułatwić Ci rozpoczęcie pracy, pakiet SDK Analytics definiuje kilka zalecanych zdarzeń, które są typowe w różnych rodzajach aplikacji, m.in. w aplikacjach zajmujących się handlem detalicznym i e-commerce, a także w aplikacjach podróżniczych i grach. Więcej informacji o tych zdarzeniach i o tym, kiedy ich używać, znajdziesz w artykule Zalecane zdarzenia.

Szczegóły implementacji znajdziesz w dokumentacji stałych dla Swift i Objective-C.

Ten przykład pokazuje, jak zarejestrować zalecane zdarzenie kFIRSelectContent:

Swift

Analytics.logEvent(AnalyticsEventSelectContent, parameters: [
 AnalyticsParameterItemID: "id-\(title!)",
 AnalyticsParameterItemName: title!,
 AnalyticsParameterContentType: "cont",
])

Objective-C

[FIRAnalytics logEventWithName:kFIREventSelectContent
          parameters:@{
                 kFIRParameterItemID:[NSString stringWithFormat:@"id-%@", self.title],
                 kFIRParameterItemName:self.title,
                 kFIRParameterContentType:@"image"
                 }];

Oprócz określonych parametrów do każdego zdarzenia możesz dodać te parametry:

 • Parametry niestandardowe: mogą być używane jako wymiary lub dane w raportach Analytics. Wymiarów niestandardowych możesz używać w przypadku danych nieliczbowych parametrów zdarzenia i danych niestandardowych w przypadku dowolnych danych parametrów, które lepiej są przedstawiane w postaci liczbowej. Po zarejestrowaniu parametru niestandardowego za pomocą pakietu SDK zarejestruj go lub dane, aby mieć pewność, że parametry niestandardowe pojawią się w raportach Analytics. Możesz to zrobić, klikając Analytics > Zdarzenia > Zarządzaj niestandardowymi definicjami > Utwórz wymiary niestandardowe.

  Parametry niestandardowe można stosować w definicjach odbiorców, które mają być stosowane do wszystkich raportów. Jeśli aplikacja jest połączona z projektem BigQuery, parametry niestandardowe są też uwzględniane w danych eksportowanych do BigQuery. Przykładowe zapytania i wiele innych informacji znajdziesz w narzędziu Google Analytics 4 BigQuery Export.

 • Parametr kFIRParameterValue: kFIRParameterValue to parametr ogólnego przeznaczenia, który przydaje się do gromadzenia kluczowych danych związanych ze zdarzeniem. Mogą to być na przykład przychody, dystans, czas i punkty.

Jeśli Twoja aplikacja ma konkretne potrzeby, których nie obejmuje zalecany typ zdarzenia, możesz rejestrować własne zdarzenia niestandardowe, jak w tym przykładzie:

Swift

Analytics.logEvent("share_image", parameters: [
 "name": name as NSObject,
 "full_text": text as NSObject,
])

Objective-C

[FIRAnalytics logEventWithName:@"share_image"
          parameters:@{
                 @"name": name,
                 @"full_text": text
                 }];

Ustawianie domyślnych parametrów zdarzenia

Parametry w różnych zdarzeniach możesz rejestrować za pomocą narzędzia setDefaultEventParameters. Parametry domyślne są powiązane ze wszystkimi przyszłymi zdarzeniami, które są rejestrowane.

Podobnie jak w przypadku parametrów niestandardowych rejestruj domyślne parametry zdarzeń, aby mieć pewność, że będą one widoczne w raportach Analytics.

Swift

Analytics.setDefaultEventParameters([
 "level_name": "Caverns01",
 "level_difficulty": 4
])

Objective-C

[FIRAnalytics setDefaultEventParameters:
 @{
 @"level_name": "Caverns01",
 @"level_difficulty": @(4)
}];

Jeśli parametr jest określony w metodzie logEvent(), używana jest ta wartość zamiast domyślnej.

Aby usunąć parametr domyślny, wywołaj metodę setDefaultEventParameters z parametrem ustawionym na nil.

Wyświetl zdarzenia w konsoli debugowania Xcode

Możesz włączyć logowanie szczegółowe, aby monitorować logowanie zdarzeń przez pakiet SDK i sprawdzać, czy zdarzenia są prawidłowo logowane. Dotyczy to zarówno zdarzeń rejestrowanych automatycznie, jak i ręcznie.

Logowanie szczegółowe możesz włączyć w ten sposób:

 1. W Xcode wybierz Product > Scheme > Edit schema... (Produkt > Schemat > Edytuj schemat...)
 2. W menu po lewej stronie kliknij Uruchom.
 3. Wybierz kartę Argumenty.
 4. W sekcji Arguments Passed On Launch (Argumenty przekazane przy uruchomieniu) dodaj parametr -FIRAnalyticsVerboseLoggingEnabled.

Przy następnym uruchomieniu aplikacji zdarzenia wyświetlą się w konsoli debugowania Xcode, co pozwoli Ci natychmiast sprawdzić, czy zdarzenia są wysyłane.

Wyświetlanie zdarzeń w panelu

Zbiorcze statystyki zdarzeń możesz wyświetlać w panelach konsoli Firebase. Panele są aktualizowane okresowo w ciągu dnia. Aby przeprowadzić natychmiastowe testy, użyj danych wyjściowych logcat zgodnie z opisem w poprzedniej sekcji.

Te dane są dostępne w panelu Zdarzenia w konsoli Firebase. Ten panel pokazuje raporty o zdarzeniach, które są tworzone automatycznie dla każdego rodzaju zdarzenia rejestrowanego przez Twoją aplikację.