Join us in person and online for Firebase Summit on October 18, 2022. Learn how Firebase can help you accelerate app development, release your app with confidence, and scale with ease. Register now

Mở rộng Google Analytics với Chức năng đám mây

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Google Analytics cung cấp các báo cáo sự kiện giúp bạn hiểu cách người dùng tương tác với ứng dụng của bạn. Với Chức năng đám mây, bạn có thể truy cập các sự kiện chuyển đổi mà bạn đã đăng nhập từ các thiết bị Apple và Android, đồng thời kích hoạt các chức năng dựa trên các sự kiện đó.

Kích hoạt chức năng Google Analytics

Chức năng đám mây hỗ trợ Google Analytics AnalyticsEvent . Sự kiện này được kích hoạt bất cứ khi nào hoạt động của người dùng tạo ra sự kiện chuyển đổi. Ví dụ: bạn có thể viết một hàm kích hoạt khi sự kiện in_app_purchase được tạo, cho biết rằng mua hàng trong ứng dụng đã xảy ra. Bạn phải chỉ định sự kiện Analytics mà bạn muốn kích hoạt chức năng của mình bằng phương thức functions.analytics.event() và xử lý sự kiện trong trình xử lý sự kiện onLog() :

exports.sendCouponOnPurchase = functions.analytics.event('in_app_purchase').onLog((event) => {
 // ...
});

Truy cập các thuộc tính sự kiện

Với mỗi sự kiện Analytics, bạn có quyền truy cập vào tất cả các thông số và thuộc tính người dùng có liên quan. Chúng bao gồm thông tin về người dùng, thiết bị, ứng dụng và thông tin địa lý cho sự kiện. Để có danh sách đầy đủ các tham số và thuộc tính người dùng, hãy xem tham chiếu functions.analytics .

Đối với chức năng kích hoạt mua hàng như được minh họa trong mẫu này , bạn có thể muốn truy cập các thuộc tính của người dùng như ngôn ngữ của người dùng và giá trị của sự kiện ( valueInUSD ). Thuộc tính thứ hai này cho phép chức năng mẫu kiểm tra xem đây có phải là sự kiện chuyển đổi giá trị cao hay không để gửi phiếu giảm giá có giá trị cao hơn cho những khách hàng có giá trị.

/**
 * After a user has completed a purchase, send them a coupon via FCM valid on their next purchase.
 */
exports.sendCouponOnPurchase = functions.analytics.event('in_app_purchase').onLog((event) => {
 const user = event.user;
 const uid = user.userId; // The user ID set via the setUserId API.
 const purchaseValue = event.valueInUSD; // Amount of the purchase in USD.
 const userLanguage = user.deviceInfo.userDefaultLanguage; // The user language in language-country format.

 // For purchases above 500 USD, we send a coupon of higher value.
 if (purchaseValue > 500) {
  return sendHighValueCouponViaFCM(uid, userLanguage);
 }
 return sendCouponViaFCM(uid, userLanguage);
});

Bước tiếp theo

Để tìm hiểu thêm về cách xử lý các sự kiện Analytics trong Chức năng đám mây, hãy xem tài liệu Google Analytics và tài liệu tham khảo functions.analytics và thử chạy mã phiếu giảm giá khi mua hàng .