Bắt đầu sử dụng Google Analytics

Hướng dẫn bắt đầu nhanh này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm Google Analytics vào ứng dụng và bắt đầu ghi nhật ký sự kiện.

Google Analytics thu thập dữ liệu về mức sử dụng và hành vi cho ứng dụng của bạn. SDK ghi lại 2 loại thông tin chính:

 • Sự kiện: Những gì đang xảy ra trong ứng dụng của bạn, chẳng hạn như hành động của người dùng, sự kiện hệ thống hoặc lỗi.
 • Thuộc tính người dùng: Các thuộc tính mà bạn xác định để mô tả các phân khúc cơ sở người dùng, chẳng hạn như lựa chọn ưu tiên về ngôn ngữ hoặc vị trí địa lý.

Analytics tự động ghi lại một số sự kiệnthuộc tính người dùng; bạn không cần thêm mã để bật những sự kiện đó.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa thực hiện, hãy thêm Firebase vào dự án Android và đảm bảo rằng Google Analytics đã được bật trong dự án Firebase của bạn:

 • Nếu bạn đang tạo một dự án Firebase mới, hãy bật Google Analytics trong quy trình tạo dự án.

 • Nếu bạn đang sử dụng một dự án Firebase hiện có nhưng chưa bật Google Analytics, hãy chuyển đến thẻ Tích hợp trong mục > Cài đặt dự án để bật tính năng này.

Khi bạn bật Google Analytics trong dự án, các ứng dụng Firebase của bạn sẽ được liên kết với luồng dữ liệu Google Analytics.

Thêm Analytics SDK vào ứng dụng của bạn

 1. Trong tệp Gradle (ở cấp ứng dụng) trong mô-đun (thường là <project>/<app-module>/build.gradle.kts hoặc <project>/<app-module>/build.gradle), hãy thêm phần phụ thuộc vào thư viện Analytics dành cho Android. Bạn nên sử dụng Firebase Android BoM để kiểm soát việc tạo phiên bản thư viện.

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.1.2"))
  
    // Add the dependency for the Analytics library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-analytics")
  }
  

  Bằng cách sử dụng Firebase Android BoM, ứng dụng của bạn sẽ luôn sử dụng các phiên bản tương thích của thư viện Android trên Firebase.

  (Thay thế) Thêm các phần phụ thuộc của thư viện Firebase mà không sử dụng BoM

  Nếu chọn không sử dụng BoM của Firebase, bạn phải chỉ định từng phiên bản thư viện Firebase trong dòng phần phụ thuộc.

  Xin lưu ý rằng nếu sử dụng nhiều thư viện Firebase trong ứng dụng, thì bạn nên sử dụng BoM để quản lý các phiên bản thư viện, qua đó đảm bảo tất cả các phiên bản đều tương thích.

  dependencies {
    // Add the dependency for the Analytics library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation("com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.2")
  }
  
  Bạn đang tìm một mô-đun thư viện dành riêng cho Kotlin? Kể từ tháng 10 năm 2023 (Firebase BoM 32.5.0), cả nhà phát triển Kotlin và Java đều có thể phụ thuộc vào mô-đun thư viện chính (để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem Câu hỏi thường gặp về sáng kiến này).

 2. Khai báo đối tượng com.google.firebase.analytics.FirebaseAnalytics ở đầu hoạt động:

  Kotlin+KTX

  private lateinit var firebaseAnalytics: FirebaseAnalytics

  Java

  private FirebaseAnalytics mFirebaseAnalytics;
 3. Khởi động biến đó trong phương thức onCreate():

  Kotlin+KTX

  // Obtain the FirebaseAnalytics instance.
  firebaseAnalytics = Firebase.analytics

  Java

  // Obtain the FirebaseAnalytics instance.
  mFirebaseAnalytics = FirebaseAnalytics.getInstance(this);

Bắt đầu ghi nhật ký sự kiện

Sau khi tạo một thực thể FirebaseAnalytics, bạn có thể bắt đầu ghi lại các sự kiện bằng phương thức logEvent().

Có một số sự kiện được đề xuất cho tất cả ứng dụng; một số sự kiện khác được đề xuất cho các loại hình kinh doanh hoặc ngành dọc cụ thể. Bạn nên gửi các sự kiện được đề xuất cùng với các tham số được quy định của các sự kiện đó để đảm bảo số lượng thông tin chi tiết tối đa trong báo cáo và hưởng lợi từ các tính năng và nội dung tích hợp trong tương lai khi chúng ra mắt. Phần này minh hoạ việc ghi nhật ký một sự kiện được xác định trước. Để biết thêm thông tin về cách ghi nhật ký các sự kiện, hãy xem bài viết Ghi nhật ký sự kiện.

Mã sau đây ghi lại sự kiện SELECT_CONTENT khi người dùng nhấp vào một phần tử cụ thể trong ứng dụng của bạn.

Kotlin+KTX

firebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.SELECT_ITEM) {
  param(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_ID, id)
  param(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_NAME, name)
  param(FirebaseAnalytics.Param.CONTENT_TYPE, "image")
}

Java

Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_ID, id);
bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_NAME, name);
bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.CONTENT_TYPE, "image");
mFirebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.SELECT_CONTENT, bundle);

Bạn có thể bật tính năng ghi nhật ký chi tiết để giám sát hoạt động ghi nhật ký các sự kiện của SDK nhằm giúp xác minh rằng các sự kiện đang được ghi lại đúng cách. Điều này bao gồm cả sự kiện được ghi lại tự động và thủ công.

Bạn có thể bật tính năng ghi nhật ký chi tiết bằng một loạt lệnh adb:

adb shell setprop log.tag.FA VERBOSE
adb shell setprop log.tag.FA-SVC VERBOSE
adb logcat -v time -s FA FA-SVC

Lệnh này hiển thị các sự kiện của bạn trong logcat của Android Studio, giúp bạn xác minh ngay lập tức rằng các sự kiện đang được gửi.

Các bước tiếp theo