Thu thập ý kiến phản hồi từ người kiểm thử

Hướng dẫn này mô tả cách bật tính năng phản hồi trong ứng dụng bằng cách sử dụng SDK Android Phân phối ứng dụng Firebase (không bắt buộc) để người kiểm thử có thể gửi ý kiến phản hồi (bao gồm cả ảnh chụp màn hình) ngay trong ứng dụng.

Trước khi bắt đầu

Thêm Firebase vào dự án Android của bạn nếu bạn chưa thực hiện.

Bước 1: Bật API Người kiểm tra phân phối ứng dụng

 1. Mở bảng điều khiển Google Cloud rồi chọn dự án Firebase của bạn.

 2. Trong API Người kiểm tra ứng dụng Firebase, hãy nhấp vào Bật.

Bước 2: Thêm tính năng Phân phối ứng dụng vào ứng dụng

SDK Android phân phối ứng dụng bao gồm hai thư viện:

 • firebase-appdistribution-api: Thư viện chỉ dành cho API mà bạn có thể đưa vào tất cả biến thể bản dựng.
 • firebase-appdistribution: Triển khai SDK đầy đủ (không bắt buộc).

Thư viện chỉ API cho phép mã của bạn thực hiện lệnh gọi đến SDK. Các lệnh gọi sẽ không có hiệu lực nếu không có phương thức triển khai SDK đầy đủ.

 1. Khai báo phần phụ thuộc cho SDK Android Phân phối ứng dụng trong tệp Gradle mô-đun (cấp ứng dụng) (thường là <project>/<app-module>/build.gradle.kts hoặc <project>/<app-module>/build.gradle).

 2. Để tránh đưa chức năng tự cập nhật của phương thức triển khai SDK đầy đủ vào các bản dựng trên Google Play, hãy xác định các biến thể bản dựng, bao gồm cả loại bản dựng hoặc phiên bản sản phẩm mà bạn sẽ phân phối thông qua tính năng Phân phối ứng dụng.

 3. Khai báo phần phụ thuộc cho SDK Android Phân phối ứng dụng trong tệp Gradle (ở cấp ứng dụng) trong mô-đun của bạn (thường là app/build.gradle). Chỉ thêm quá trình triển khai SDK đầy đủ cho các biến thể dành riêng cho kiểm thử trước khi phát hành:

  Kotlin+KTX

  dependencies {
    // ADD the API-only library to all variants
    implementation("com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta13")
  
    // ADD the full SDK implementation to the "beta" variant only (example)
    betaImplementation("com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta13")
  }
  

  Java

  dependencies {
    // ADD the API-only library to all variants
    implementation("com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta13")
  
    // ADD the full SDK implementation to the "beta" variant only (example)
    betaImplementation("com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta13")
  }
  

Bước 3: Định cấu hình tính năng phản hồi trong ứng dụng

Để thu thập ý kiến phản hồi của người kiểm thử, hãy sử dụng một trong các điều kiện kích hoạt sau để cho phép người kiểm thử bắt đầu ý kiến phản hồi:

 • Tích hợp sẵn điều kiện kích hoạt thông báo: SDK Android phân phối ứng dụng có thể hiển thị một thông báo liên tục mà người kiểm thử có thể nhấn vào từ bất kỳ vị trí nào trong ứng dụng. Hãy sử dụng điều kiện kích hoạt này nếu bạn muốn bắt đầu nhanh hơn và bạn không cần tuỳ chỉnh cách người kiểm thử đưa ra ý kiến phản hồi.

 • Điều kiện kích hoạt tuỳ chỉnh: Bạn có thể cung cấp cơ chế kích hoạt của riêng mình, chẳng hạn như nhấn vào một nút hay mục trong trình đơn trong ứng dụng hoặc lắc thiết bị.

Khi bạn sử dụng một trong các điều kiện kích hoạt này và người kiểm thử gửi ý kiến phản hồi, SDK Android sẽ thực hiện những thao tác sau:

 1. Chụp ảnh màn hình về hoạt động hiện tại của ứng dụng.

 2. Chạy các bước kiểm tra để đảm bảo người kiểm thử đã bật các tính năng kiểm thử của SDK. Nếu bạn chưa bật các tính năng kiểm thử, SDK Android sẽ nhắc người kiểm thử đăng nhập vào tính năng Phân phối ứng dụng bằng Tài khoản Google của họ.

 3. Bắt đầu một hoạt động toàn màn hình để người kiểm thử viết và gửi ý kiến phản hồi.

Cách 1: Điều kiện kích hoạt thông báo

Sử dụng showFeedbackNotification() để hiển thị một thông báo liên tục hoặc liên tục trên thiết bị của người kiểm thử mà họ có thể nhấn để bắt đầu phản hồi. Khi định cấu hình thông báo, bạn cần cung cấp một số văn bản sẽ hiển thị với người kiểm thử trước khi họ gửi ý kiến phản hồi, cũng như mức độ gián đoạn của thông báo (tương ứng với mức độ quan trọng của kênh thông báo). Nếu muốn thông báo cho người kiểm thử về việc thu thập và xử lý dữ liệu phản hồi của họ, bạn có thể sử dụng văn bản để đưa ra thông báo như vậy.

Khi bạn sử dụng showFeedbackNotification() và khi ứng dụng chuyển sang chạy trong nền, thông báo sẽ bị ẩn. Nếu bạn muốn ẩn thông báo một cách rõ ràng, hãy sử dụng cancelFeedbackNotification(). Bạn nên đặt showFeedbackNotification() vào onCreate() của hoạt động chính.

Kotlin+KTX

class MainActivity : AppCompatActivity() {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    Firebase.appDistribution.showFeedbackNotification(
      // Text providing notice to your testers about collection and
      // processing of their feedback data
      R.string.additionalFormText,
      // The level of interruption for the notification
      InterruptionLevel.HIGH)
  }
}

Java

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  FirebaseAppDistribution firebaseAppDistribution =
    FirebaseAppDistribution.getInstance();
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    firebaseAppDistribution.showFeedbackNotification(
      // Text providing notice to your testers about collection and
      // processing of their feedback data
      R.string.additionalFormText,
      // The level of interruption for the notification
      InterruptionLevel.HIGH);
  }
}

Cách 2: Điều kiện kích hoạt tuỳ chỉnh

Sử dụng phương thức startFeedback() để bắt đầu phản hồi bằng cơ chế bạn chọn. Ví dụ: để kích hoạt ý kiến phản hồi, bạn có thể thêm mục trong trình đơn "Gửi ý kiến phản hồi" vào trình đơn thao tác của ứng dụng hoặc cho phép người kiểm thử lắc thiết bị hoặc chụp ảnh màn hình. Khi bạn kích hoạt ý kiến phản hồi, hãy cung cấp một số văn bản sẽ hiển thị cho người kiểm thử trước khi họ gửi ý kiến phản hồi. Nếu muốn thông báo cho người kiểm thử về việc thu thập và xử lý dữ liệu phản hồi của họ, thì bạn có thể sử dụng văn bản này để đưa ra thông báo như vậy.

Kotlin+KTX

Firebase.appDistribution.startFeedback(R.string.feedbackMessage)

Java

FirebaseAppDistribution.getInstance().startFeedback(R.string.feedbackMessage);

Bước 4: Xây dựng và kiểm thử kết quả triển khai

Kiểm thử cục bộ

Để kiểm thử kết quả triển khai mà không phải phân phối ứng dụng trước, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bật chế độ nhà phát triển trên thiết bị cục bộ của bạn:

  adb shell setprop debug.firebase.appdistro.devmode true
  
 2. Tạo ứng dụng dưới dạng một biến thể bản phát hành trước bao gồm toàn bộ các thư viện Phân phối ứng dụng, đồng thời kiểm thử xem bạn có thể kích hoạt ý kiến phản hồi bằng cơ chế được triển khai ở Bước 3: Định cấu hình phản hồi trong ứng dụng hay không. Ý kiến phản hồi sẽ không được gửi khi ở chế độ nhà phát triển.

 3. Sau khi thử nghiệm, bạn có thể tắt chế độ nhà phát triển trên thiết bị của mình:

  adb shell setprop debug.firebase.appdistro.devmode false
  

Kiểm thử toàn diện

Để kiểm tra xem ứng dụng của bạn có thể gửi ý kiến phản hồi hay không, hãy tạo ứng dụng ở dạng một biến thể phát hành trước bao gồm các thư viện Phân phối ứng dụng đầy đủ, đồng thời kiểm thử quá trình triển khai theo các bước sau:

 1. Tải bản phát hành ứng dụng mới lên tính năng Phân phối ứng dụng.

 2. Phân phối bản phát hành ứng dụng đó tới một tài khoản mà bạn có quyền truy cập.

 3. Tải ứng dụng xuống thông qua ứng dụng web hoặc ứng dụng kiểm thử Android của tính năng Phân phối ứng dụng.

 4. Kích hoạt phản hồi bằng cơ chế được triển khai trong Bước 3: Định cấu hình phản hồi trong ứng dụng.

 5. Hãy đảm bảo bạn đăng nhập bằng chính tài khoản mà bạn đã dùng để phân phối bản phát hành ứng dụng rồi gửi ý kiến phản hồi.

 6. Xem phản hồi của bạn trong thẻ thông tin về bản phát hành mới trong bảng điều khiển của Firebase.

Để tìm hiểu cách giải quyết các vấn đề thường gặp, chẳng hạn như người kiểm thử không thể bắt đầu gửi ý kiến phản hồi trong ứng dụng, hãy xem phần Bật tính năng kiểm thử với SDK.

Bước 5: Quản lý ý kiến phản hồi của người thử nghiệm

Sau khi cho phép người kiểm thử gửi ý kiến phản hồi, bạn có thể sử dụng các công cụ sau để xem xét và hành động dựa trên ý kiến phản hồi đó:

Xem và xoá ý kiến phản hồi trong bảng điều khiển của Firebase

Bạn có thể xem lại và xoá phản hồi của người dùng, bao gồm cả ảnh chụp màn hình, bằng cách mở thẻ Phản hồi của nhân viên kiểm thử trong một bản phát hành cụ thể trong bảng điều khiển của Firebase. Ý kiến phản hồi của người dùng được sắp xếp theo bản phát hành để bạn có thể xác nhận phiên bản mà ý kiến phản hồi được áp dụng.

Sau khi xem xét ý kiến phản hồi của người dùng, bạn có thể xoá ý kiến phản hồi đó bằng cách nhấp vào nút Xoá ý kiến phản hồi. Ý kiến phản hồi đã bị xoá sẽ bị xoá khỏi bản phát hành của bạn.

Nhận thông báo qua email khi có ý kiến phản hồi mới

Để chủ động tìm hiểu về ý kiến phản hồi của người kiểm thử mới, bạn có thể nhận được thông báo qua email khi người kiểm thử gửi ý kiến phản hồi. Thông báo qua email bao gồm phản hồi bằng văn bản mà người kiểm thử đưa ra và một đường liên kết đến mọi ảnh chụp màn hình mà họ đã gửi.

Để nhận cảnh báo qua email về Phân phối ứng dụng thông qua cơ chế mặc định này, bạn phải có quyền firebase.projects.update. Theo mặc định, các vai trò sau đây có quyền cần thiết này: Quản trị viên Firebase hoặc Chủ sở hữu hoặc Người chỉnh sửa dự án.

Theo mặc định, mọi thành viên của dự án có quyền cần thiết để nhận thông báo qua email sẽ nhận được email khi báo cáo phản hồi mới được gửi. Từng thành viên dự án có thể chọn không nhận các thông báo này.

Để tắt cảnh báo qua email, hãy xem Nhận cảnh báo Firebase.

Gửi ý kiến phản hồi mới đến các công cụ của bên thứ ba

Bạn cũng có thể gửi cảnh báo Phân phối ứng dụng đến kênh thông báo ưu tiên của nhóm bằng cách sử dụng Cloud Functions cho Firebase. Ví dụ: bạn có thể viết một hàm ghi lại một sự kiện thông báo cho ý kiến phản hồi mới trong ứng dụng rồi đăng thông tin thông báo lên một dịch vụ của bên thứ ba như Discord, Slack hoặc Jira.

Để thiết lập tính năng cảnh báo nâng cao bằng Cloud Functions cho Firebase, hãy làm theo các bước sau:

 1. Thiết lập Cloud Functions cho Firebase, bao gồm những việc sau:

  1. Tải Node.js và npm xuống.

  2. Cài đặt và đăng nhập vào Firebase CLI.

  3. Khởi chạy Cloud Functions cho Firebase bằng CLI của Firebase.

 2. Viết và triển khai một hàm để ghi lại sự kiện cảnh báo phản hồi trong ứng dụng từ tính năng Phân phối ứng dụng và xử lý tải trọng sự kiện (ví dụ: đăng thông tin cảnh báo trong một tin nhắn trên Discord).

Để xem một hàm mẫu hướng dẫn bạn cách gửi ý kiến phản hồi mới cho Jira, hãy tham khảo mẫu này.

Để tìm hiểu về tất cả các sự kiện cảnh báo mà bạn có thể nắm bắt, hãy xem tài liệu tham khảo về cảnh báo Phân phối ứng dụng.