Phân phối ứng dụng iOS cho người thử nghiệm bằng bảng điều khiển của Firebase

Bạn có thể quản lý người kiểm thử của nhóm và phân phối bản dựng cho họ bằng bảng điều khiển của Firebase.

Để phân phối ứng dụng cho người kiểm thử, hãy tải tệp IPA lên bằng bảng điều khiển của Firebase:

  1. Mở trang Phân phối ứng dụng của bảng điều khiển của Firebase. Chọn dự án Firebase của bạn khi được nhắc.

  2. Trên trang Bản phát hành, hãy chọn ứng dụng bạn muốn phân phối trong trình đơn thả xuống.

  3. Kéo tệp IPA của ứng dụng vào bảng điều khiển để tải tệp đó lên.

  4. Khi quá trình tải lên hoàn tất, hãy chỉ định nhóm người kiểm thử và từng người kiểm thử mà bạn muốn nhận bản dựng. Sau đó, hãy thêm ghi chú phát hành cho bản dựng.

    Xem phần Quản lý người kiểm thử để biết thêm thông tin về cách tạo nhóm người kiểm thử.

  5. Nhấp vào Phân phối để cung cấp bản dựng cho người kiểm thử.

  6. Để chia sẻ đường liên kết tới các bản phát hành cụ thể với những người kiểm thử có quyền truy cập vào các bản phát hành đó, hãy nhấp vào biểu tượng Liên kết để sao chép đường liên kết phát hành vào bảng kẹp.

Sau khi bạn phân phối bản dựng, bản dựng đó sẽ xuất hiện trên trang tổng quan Phân phối ứng dụng trên bảng điều khiển của Firebase trong 150 ngày (5 tháng). Khi bản dựng hết hạn sau 30 ngày, một thông báo hết hạn sẽ xuất hiện trong cả bảng điều khiển của Firebase và danh sách bản dựng trên thiết bị kiểm thử của người kiểm thử.

Những người kiểm thử chưa được mời kiểm thử ứng dụng sẽ nhận được lời mời qua email để bắt đầu, còn những người kiểm thử hiện tại sẽ nhận được thông báo qua email cho biết bản dựng mới đã sẵn sàng để kiểm thử. Để tìm hiểu cách cài đặt ứng dụng kiểm thử, hãy xem phần Thiết lập với tư cách người kiểm thử. Bạn có thể theo dõi trạng thái của từng người kiểm thử, xem họ có chấp nhận lời mời và liệu họ có tải ứng dụng xuống trong bảng điều khiển của Firebase hay không.

Người kiểm thử có 30 ngày để chấp nhận lời mời kiểm thử ứng dụng trước khi ứng dụng hết hạn. Khi lời mời hết hạn sau 5 ngày, một thông báo hết hạn sẽ xuất hiện trong bảng điều khiển của Firebase bên cạnh người kiểm thử trong bản phát hành. Bạn có thể gia hạn lời mời bằng cách gửi lại lời mời thông qua trình đơn thả xuống trên hàng người kiểm thử.

Các bước tiếp theo