نمایه سازی برنامه Firebase

نمایه سازی برنامه Firebase دیگر روش پیشنهادی برای نمایه سازی محتوا برای نمایش به عنوان نتایج پیشنهادی در برنامه جستجوی Google نیست. این صفحه به سایر محصولات مفید Google developer اشاره دارد.

اندروید

نرم افزار آندروید لینک هستند که راه توصیه می شود از اتصال کاربران به طور مستقیم از نتایج جستجو، وب سایت و برنامه های دیگر به محتوای خاص در برنامه شما.

توسعه دهندگان همچنین ممکن است به موارد زیر علاقه داشته باشند:

  • برنامه جستجو - با عملکرد بالا در دستگاه جستجو
  • عملیات برنامه - به کاربران اجازه راه اندازی و کنترل برنامه های آندروید با صدای خود، با استفاده از گوگل دستیار.
    • میانبرهای آندروید - کاربران ارائه با روش سریع برای انجام یک عمل و یا دسترسی محتوای در برنامه شما.

iOS

جهانی ها هستند که راه توصیه می شود از اتصال کاربران به طور مستقیم از نتایج جستجو، وب سایت و برنامه های دیگر به محتوای خاص در برنامه شما.