Kiểm tra việc triển khai Crashlytics của bạn

Buộc xảy ra sự cố để kiểm tra quá trình triển khai của bạn

 1. Thêm mã vào ứng dụng của bạn mà bạn có thể sử dụng để buộc thử nghiệm gặp sự cố.

  Bạn có thể sử dụng mã sau đây trong MainActivity của ứng dụng để thêm một nút vào ứng dụng mà khi nhấn vào sẽ gây ra sự cố. Nút được gắn nhãn "Kiểm tra sự cố".

  Kotlin+KTX

  val crashButton = Button(this)
  crashButton.text = "Test Crash"
  crashButton.setOnClickListener {
    throw RuntimeException("Test Crash") // Force a crash
  }
  
  addContentView(crashButton, ViewGroup.LayoutParams(
      ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT,
      ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT))
  

  Java

  Button crashButton = new Button(this);
  crashButton.setText("Test Crash");
  crashButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    public void onClick(View view) {
      throw new RuntimeException("Test Crash"); // Force a crash
    }
  });
  
  addContentView(crashButton, new ViewGroup.LayoutParams(
      ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT,
      ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT));
  
 2. Xây dựng và chạy ứng dụng của bạn.

 3. Buộc thử nghiệm sự cố để gửi báo cáo sự cố đầu tiên cho ứng dụng của bạn:

  1. Mở ứng dụng của bạn từ thiết bị thử nghiệm hoặc trình mô phỏng.

  2. Trong ứng dụng của bạn, hãy nhấn nút "Kiểm tra sự cố" mà bạn đã thêm bằng mã ở trên.

  3. Sau khi ứng dụng của bạn gặp sự cố, hãy khởi động lại ứng dụng để ứng dụng của bạn có thể gửi báo cáo sự cố tới Firebase.

 4. Đi tới trang tổng quan Crashlytics của bảng điều khiển Firebase để xem sự cố thử nghiệm của bạn.

Nếu bạn đã làm mới bảng điều khiển và vẫn không thấy lỗi kiểm tra sau năm phút, hãy thử bật ghi nhật ký gỡ lỗi (phần tiếp theo).

Bật ghi nhật ký gỡ lỗi cho Crashlytics

Nếu không thấy sự cố kiểm tra của mình trong bảng thông tin Crashlytics, bạn có thể sử dụng tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi cho Crashlytics để giúp theo dõi sự cố.

 1. Bật và xem ghi nhật ký gỡ lỗi cho Crashlytics:

  1. Trước khi chạy ứng dụng của bạn, hãy đặt cờ shell adb sau thành DEBUG :

   adb shell setprop log.tag.FirebaseCrashlytics DEBUG
  2. Xem nhật ký trong nhật ký thiết bị của bạn bằng cách chạy lệnh sau:

   adb logcat -s FirebaseCrashlytics
 2. Buộc một vụ tai nạn thử nghiệm. Phần đầu tiên trên trang này mô tả cách thực hiện việc này.

 3. Hãy tìm thông báo hoặc mã 204 sau trong đầu ra logcat của bạn, một trong hai thông báo này sẽ xác minh rằng ứng dụng của bạn đang gửi sự cố tới Firebase.

  Crashlytics report upload complete

Nếu bạn không thấy nhật ký này hoặc thử nghiệm của bạn gặp sự cố trong bảng điều khiển Crashlytics của bảng điều khiển Firebase sau năm phút, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Firebase kèm theo bản sao kết quả nhật ký của bạn để chúng tôi có thể giúp bạn khắc phục sự cố thêm.

Bước tiếp theo