Kiểm thử việc triển khai Crashlytics

Buộc xảy ra sự cố để kiểm tra quá trình triển khai của bạn

 1. Tìm một GameObject hiện có, sau đó thêm tập lệnh sau vào đó. Tập lệnh này sẽ gây ra sự cố kiểm thử vài giây sau khi bạn chạy ứng dụng.

  using System;
  using UnityEngine;
  
  public class CrashlyticsTester : MonoBehaviour {
  
    int updatesBeforeException;
  
    // Use this for initialization
    void Start () {
     updatesBeforeException = 0;
    }
  
    // Update is called once per frame
    void Update()
    {
      // Call the exception-throwing method here so that it's run
      // every frame update
      throwExceptionEvery60Updates();
    }
  
    // A method that tests your Crashlytics implementation by throwing an
    // exception every 60 frame updates. You should see reports in the
    // Firebase console a few minutes after running your app with this method.
    void throwExceptionEvery60Updates()
    {
      if (updatesBeforeException > 0)
      {
        updatesBeforeException--;
      }
      else
      {
        // Set the counter to 60 updates
        updatesBeforeException = 60;
  
        // Throw an exception to test your Crashlytics implementation
        throw new System.Exception("test exception please ignore");
      }
    }
  }
  
 2. Tạo bản dựng ứng dụng và tải thông tin biểu tượng lên sau khi bản dựng hoàn tất.

  • iOS+: Trình bổ trợ Firebase Unity Editor sẽ tự động định cấu hình dự án Xcode để tải tệp biểu tượng của bạn lên.

  • Android: Đối với các ứng dụng Android sử dụng IL2CPP, hãy chạy lệnh Firebase CLI crashlytics:symbols:upload để tải tệp biểu tượng của bạn lên.

 3. Chạy ứng dụng. Khi ứng dụng đang chạy, hãy xem nhật ký thiết bị và chờ ngoại lệ kích hoạt từ CrashlyticsTester.

  • iOS+: Xem nhật ký trong ngăn dưới cùng của Xcode.

  • Android: Xem nhật ký bằng cách chạy lệnh sau trong cửa sổ dòng lệnh: adb logcat.

 4. Chuyển đến trang tổng quan của Crashlytics trong bảng điều khiển của Firebase để xem sự cố kiểm thử của bạn.

Nếu đã làm mới bảng điều khiển mà vẫn không thấy sự cố kiểm thử sau 5 phút, hãy thử bật tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi (phần tiếp theo).

Bật tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi cho Crashlytics

Nếu không thấy sự cố kiểm thử trong trang tổng quan Crashlytics, bạn có thể sử dụng tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi cho Crashlytics để giúp theo dõi vấn đề.

 1. Bật tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi cho Firebase bằng cách thêm mã sau vào quy trình khởi chạy ứng dụng của bạn:

  Firebase.FirebaseApp.LogLevel = Firebase.LogLevel.Debug;
 2. Buộc thử nghiệm sự cố. Phần đầu tiên trên trang này mô tả cách thực hiện việc này.

Nếu bạn không thấy nhật ký từ Firebase hoặc sự cố kiểm thử trong trang tổng quan Crashlytics của bảng điều khiển Firebase sau 5 phút, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ Firebase kèm theo bản sao đầu ra nhật ký của bạn để chúng tôi có thể giúp bạn tiếp tục khắc phục sự cố.

Các bước tiếp theo