Lọc dữ liệu bằng thuộc tính

Với giải pháp Theo dõi hiệu suất, bạn có thể sử dụng các thuộc tính để phân đoạn dữ liệu hiệu suất và tập trung đến hiệu suất của ứng dụng trong nhiều tình huống thực tế.

Sau khi bạn nhấp vào tên dấu vết trong bảng dấu vết (nằm ở cuối thời gian trang tổng quan về Hiệu suất), bạn có thể xem chi tiết chỉ số quan tâm. Sử dụng Nút Bộ lọc (ở trên cùng bên trái màn hình) để lọc dữ liệu theo thuộc tính, ví dụ:

hình ảnh dữ liệu của tính năng Giám sát hiệu suất Firebase được lọc theo thuộc tính

 • Lọc theo Phiên bản ứng dụng để xem dữ liệu về một bản phát hành trước đây hoặc bản phát hành mới nhất
 • Lọc theo Thiết bị để tìm hiểu cách các thiết bị cũ xử lý ứng dụng của bạn
 • Lọc theo Quốc gia để đảm bảo vị trí cơ sở dữ liệu của bạn khác ảnh hưởng đến một khu vực cụ thể

Để có được bản phân tích hiệu quả hơn nữa dựa trên các thuộc tính, xuất dữ liệu hiệu suất sang BigQuery.

Thuộc tính mặc định

Dịch vụ Giám sát hiệu suất tự động thu thập nhiều thuộc tính mặc định, về loại dấu vết.

Ngoài các thuộc tính mặc định này, bạn cũng có thể tạo thuộc tính tuỳ chỉnh trên dấu vết mã tuỳ chỉnh để phân đoạn dữ liệu theo dành riêng cho ứng dụng của bạn. Ví dụ: trong một trò chơi, bạn có thể phân đoạn dữ liệu theo cấp độ trò chơi.

Thuộc tính mặc định cho ứng dụng của Apple và Android

Theo mặc định, tất cả dấu vết cho các ứng dụng của Apple và Android đều thu thập các thuộc tính sau:

 • Phiên bản ứng dụng
 • Quốc gia
 • Cấp hệ điều hành
 • Thiết bị
 • Đài
 • Mạng di động

Ngoài ra, dấu vết yêu cầu mạng cũng thu thập các thuộc tính sau:

 • Loại MIME

Thu thập dữ liệu người dùng

Tạo thuộc tính tuỳ chỉnh

Bạn có thể tạo các thuộc tính tuỳ chỉnh trên bất kỳ thuộc tính nào được đo lường dấu vết mã tuỳ chỉnh.

Sử dụng Performance Monitoring Trace API (API Theo dõi giám sát hiệu suất) (Swift | Obj-C) để thêm thuộc tính tùy chỉnh vào dấu vết mã tùy chỉnh.

Để sử dụng thuộc tính tuỳ chỉnh, hãy thêm mã vào ứng dụng để xác định thuộc tính và liên kết nó với một dấu vết mã tuỳ chỉnh cụ thể. Bạn có thể đặt bất cứ lúc nào từ khi bắt đầu dấu vết cho đến khi dừng dấu vết.

Lưu ý những điều sau:

 • Tên cho thuộc tính tuỳ chỉnh phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Không có khoảng trắng ở đầu hoặc ở cuối, không có ký tự dấu gạch dưới ở đầu (_)
  • Không có không gian
  • Độ dài tối đa là 32 ký tự
  • Các ký tự được phép sử dụng cho tên là A-Z, a-z_.
 • Mỗi dấu vết mã tuỳ chỉnh có thể ghi lại tối đa 5 thuộc tính tuỳ chỉnh.

 • Vui lòng đảm bảo rằng thuộc tính tuỳ chỉnh không chứa bất kỳ thông tin nào xác định danh tính của một cá nhân với Google.

  Tìm hiểu thêm về nguyên tắc này

Swift

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên các mục tiêu macOS, Mac Catalyst, watchOS.
let trace = Performance.startTrace(name: "CUSTOM_TRACE_NAME")

trace.setValue("A", forAttribute: "experiment")

// Update scenario.
trace.setValue("B", forAttribute: "experiment")

// Reading scenario.
let experimentValue:String? = trace.valueForAttribute("experiment")

// Delete scenario.
trace.removeAttribute("experiment")

// Read attributes.
let attributes:[String, String] = trace.attributes;

Objective-C

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên các mục tiêu macOS, Mac Catalyst, watchOS.
FIRTrace *trace = [FIRPerformance startTraceWithName:@"CUSTOM_TRACE_NAME"];

[trace setValue:@"A" forAttribute:@"experiment"];

// Update scenario.
[trace setValue:@"B" forAttribute:@"experiment"];

// Reading scenario.
NSString *experimentValue = [trace valueForAttribute:@"experiment"];

// Delete scenario.
[trace removeAttribute:@"experiment"];

// Read attributes.
NSDictionary <NSString *, NSString *> *attributes = [trace attributes];