Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Thêm giám sát tùy chỉnh cho các yêu cầu mạng cụ thể (ứng dụng Apple và Android)

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Giám sát hiệu suất thu thập các dấu vết để giúp bạn theo dõi hiệu suất của ứng dụng của mình. Dấu vết là một báo cáo về dữ liệu hiệu suất được thu thập giữa hai thời điểm trong ứng dụng của bạn.

Các dấu vết yêu cầu mạng được Giám sát hiệu suất tự động thu thập bao gồm hầu hết các yêu cầu mạng cho ứng dụng của bạn. Tuy nhiên, một số yêu cầu có thể không được báo cáo hoặc bạn có thể sử dụng một thư viện khác để thực hiện các yêu cầu mạng. Trong những trường hợp này, bạn có thể sử dụng API giám sát hiệu suất để ghi lại dấu vết yêu cầu mạng tùy chỉnh theo cách thủ công. Dấu vết yêu cầu mạng tùy chỉnh chỉ được hỗ trợ cho các ứng dụng Apple và Android.

Các chỉ số mặc định cho theo dõi yêu cầu mạng tùy chỉnh cũng giống như các chỉ số cho theo dõi yêu cầu mạng được Giám sát hiệu suất tự động thu thập, cụ thể là thời gian phản hồi, kích thước tải trọng phản hồi và yêu cầu cũng như tỷ lệ thành công. Dấu vết yêu cầu mạng tùy chỉnh không hỗ trợ thêm số liệu tùy chỉnh.

Trong mã của mình, bạn xác định phần đầu và phần cuối của theo dõi yêu cầu mạng tùy chỉnh bằng cách sử dụng các API do SDK giám sát hiệu suất cung cấp.

Các dấu vết yêu cầu mạng tùy chỉnh xuất hiện trong bảng điều khiển Firebase cùng với các yêu cầu mạng mà Giám sát hiệu suất nắm bắt tự động (trong tab phụ Yêu cầu mạng của bảng dấu vết).

Thêm dấu vết yêu cầu mạng tùy chỉnh

Sử dụng API HTTPMetric giám sát hiệu suất ( Swift | Obj-C ) để thêm dấu vết yêu cầu mạng tùy chỉnh để giám sát các yêu cầu mạng cụ thể.

Để thiết bị thủ công các yêu cầu mạng tùy chỉnh trong Giám sát hiệu suất, hãy thêm mã tương tự như sau:

Nhanh

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không khả dụng trên các mục tiêu macOS, Mac Catalyst, watchOS.
guard let metric = HTTPMetric(url: "https://www.google.com", httpMethod: .get) else { return }

metric.start()
guard let url = URL(string: "https://www.google.com") else { return }
let request: URLRequest = URLRequest(url:url)
let session = URLSession(configuration: .default)
let dataTask = session.dataTask(with: request) { (urlData, response, error) in
    if let httpResponse = response as? HTTPURLResponse {
     metric.responseCode = httpResponse.statusCode
    }
    metric.stop()
}
dataTask.resume()

Objective-C

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không khả dụng trên các mục tiêu macOS, Mac Catalyst, watchOS.
@property (nonatomic) FIRHTTPMetric *metric;

- (void)beginManualNetworkInstrumentation {
 self.metric =
   [[FIRHttpMetric alloc] initWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://www.google.com"]
               HTTPMethod:FIRHTTPMethodGET];

 [self.metric start];

 NSURLRequest *request =
   [NSURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://www.google.com"]];
 NSURLConnection *connection = [[NSURLConnection alloc] initWithRequest:request
                                delegate:self];
 [connection resume];
}

- (void)connection:(NSURLConnection *)connection
  didReceiveResponse:(NSURLResponse *) response {
 NSHTTPURLResponse* httpResponse = (NSHTTPURLResponse*)response
 self.metric.responseCode = httpResponse.statusCode;
 [self.metric stop];
}

Các dấu vết yêu cầu mạng tùy chỉnh cũng hỗ trợ thêm các thuộc tính tùy chỉnh ( Swift | Obj-C ) nhưng không hỗ trợ các chỉ số tùy chỉnh.

Bước tiếp theo

 • Thiết lập cảnh báo cho các yêu cầu mạng đang làm giảm hiệu suất của ứng dụng của bạn. Ví dụ: bạn có thể định cấu hình cảnh báo qua email cho nhóm của mình nếu thời gian phản hồi cho một mẫu URL cụ thể vượt quá ngưỡng mà bạn đã đặt.