Tắt tính năng Giám sát hiệu suất Firebase

Để cho phép người dùng chọn sử dụng hoặc không sử dụng tính năng Giám sát hiệu suất Firebase, bạn nên định cấu hình ứng dụng để có thể bật và tắt tính năng Giám sát hiệu suất. Bạn cũng có thể thấy chức năng này hữu ích trong quá trình phát triển và kiểm thử ứng dụng.

Sau đây là một số lựa chọn mà bạn có thể cân nhắc:

 • Bạn có thể tắt SDK giám sát hiệu suất khi xây dựng ứng dụng và bật lại SDK đó trong thời gian chạy.

 • Bạn có thể tạo ứng dụng khi bật SDK giám sát hiệu suất, nhưng có thể tắt SDK đó trong thời gian chạy bằng cách sử dụng Cấu hình từ xa Firebase.

 • Bạn có thể huỷ kích hoạt hoàn toàn SDK giám sát hiệu suất mà không có tuỳ chọn bật SDK này trong thời gian chạy.

Tắt tính năng Giám sát hiệu suất trong quá trình xây dựng ứng dụng

Có một tình huống mà việc tắt tính năng Giám sát hiệu suất trong quá trình xây dựng ứng dụng có thể hữu ích là tránh báo cáo dữ liệu hiệu suất từ phiên bản phát hành trước của ứng dụng trong quá trình phát triển và kiểm thử ứng dụng.

Để tắt hoặc huỷ kích hoạt tính năng Giám sát hiệu suất, bạn có thể thêm một trong hai khoá vào tệp danh sách thuộc tính (Info.plist) cho ứng dụng Apple của bạn:

 • Để tắt tính năng Giám sát hiệu suất nhưng cho phép ứng dụng bật trong thời gian chạy, hãy đặt firebase_performance_collection_enabled thành false trong tệp Info.plist của ứng dụng.

 • Để huỷ kích hoạt hoàn toàn tính năng Giám sát hiệu suất mà không có tuỳ chọn bật tính năng này trong thời gian chạy, hãy đặt firebase_performance_collection_deactivated thành true trong tệp Info.plist của ứng dụng.

Tắt ứng dụng của bạn trong thời gian chạy bằng cách sử dụng Cấu hình từ xa

Cấu hình từ xa Firebase cho phép bạn thay đổi hành vi và giao diện của ứng dụng, vì vậy, cấu hình này cung cấp một cách lý tưởng để cho phép bạn tắt tính năng Giám sát hiệu suất trong các phiên bản đã triển khai của ứng dụng.

Để tắt tính năng thu thập dữ liệu của giải pháp Giám sát hiệu suất vào lần tiếp theo ứng dụng Apple khởi động, hãy sử dụng mã ví dụ bên dưới. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Cấu hình từ xa trong ứng dụng của Apple, hãy xem phần Sử dụng Cấu hình từ xa Firebase trên các nền tảng của Apple.

 1. Đảm bảo bạn đã sử dụng Cấu hình từ xa trong Podfile:

  pod 'Firebase/RemoteConfig'
  
 2. Thêm phần sau vào đầu tệp AppDelegate của ứng dụng:

  Swift

  Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên các mục tiêu macOS, Mac Catalyst, watchOS.
  import FirebaseRemoteConfig
  

  Objective-C

  Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên các mục tiêu macOS, Mac Catalyst, watchOS.
  @import FirebaseRemoteConfig;
  
 3. Trong tệp AppDelegate, hãy thêm mã sau vào câu lệnh launchOptions trong phương thức thực thể application:didFinishLaunchingWithOptions::

  Swift

  Lưu ý: Sản phẩm này không hoạt động trên các mục tiêu macOS, Mac Catalyst, watchOS.
  remoteConfig = RemoteConfig.remoteConfig()
  // You can change the "false" below to "true" to permit more fetches when validating
  // your app, but you should change it back to "false" or remove this statement before
  // distributing your app in production.
  let remoteConfigSettings = RemoteConfigSettings(developerModeEnabled: false)
  remoteConfig.configSettings = remoteConfigSettings!
  // Load in-app defaults from a plist file that sets perf_disable to false until
  // you update values in the Firebase console.
  remoteConfig.setDefaultsFromPlistFileName("RemoteConfigDefaults")
  // Important! This needs to be applied before FirebaseApp.configure()
  if !remoteConfig["perf_disable"].boolValue {
    // The following line disables all automatic (out-of-the-box) monitoring
    Performance.sharedInstance().isInstrumentationEnabled = false
    // The following line disables all custom monitoring
    Performance.sharedInstance().isDataCollectionEnabled = false
  }
  else {
    Performance.sharedInstance().isInstrumentationEnabled = true
    Performance.sharedInstance().isDataCollectionEnabled = true
  }
  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()
  

  Objective-C

  Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên các mục tiêu macOS, Mac Catalyst, watchOS.
  self.remoteConfig = [FIRRemoteConfig remoteConfig];
  // You can change the NO below to YES to permit more fetches when validating
  // your app, but you should change it back to NO or remove this statement before
  // distributing your app in production.
  FIRRemoteConfigSettings *remoteConfigSettings =
    [[FIRRemoteConfigSettings alloc] initWithDeveloperModeEnabled:NO];
  self.remoteConfig.configSettings = remoteConfigSettings;
  // Load in-app defaults from a plist file that sets perf_disable to false until
  // you update values in the Firebase console.
  [self.remoteConfig setDefaultsFromPlistFileName:@"RemoteConfigDefaults"];
  // Important! This needs to be applied before [FIRApp configure]
  if (!self.remoteConfig[@"perf_disable"].numberValue.boolValue) {
    // The following line disables all automatic (out-of-the-box) monitoring
    [FIRPerformance sharedInstance].instrumentationEnabled = NO;
    // The following line disables all custom monitoring
    [FIRPerformance sharedInstance].dataCollectionEnabled = NO;
  }
  else {
    [FIRPerformance sharedInstance].instrumentationEnabled = YES;
    [FIRPerformance sharedInstance].dataCollectionEnabled = YES;
  }
  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
  
 4. Trong ViewController.m hoặc một tệp triển khai khác mà ứng dụng của bạn sử dụng, hãy thêm mã sau để tìm nạp và kích hoạt các giá trị Cấu hình từ xa:

  Swift

  Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên các mục tiêu macOS, Mac Catalyst, watchOS.
  //RemoteConfig fetch and activation in your app, shortly after startup
  remoteConfig.fetch(withExpirationDuration: TimeInterval(30.0)) { (status, error) -> Void in
   if status == .success {
    print("Config fetched!")
    self.remoteConfig.activateFetched()
   } else {
    print("Config not fetched")
    print("Error \(error!.localizedDescription)")
   }
  }
  

  Objective-C

  Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên các mục tiêu macOS, Mac Catalyst, watchOS.
  //RemoteConfig fetch and activation in your app, shortly after startup
  [self.remoteConfig fetchWithExpirationDuration:30.0 completionHandler:^(FIRRemoteConfigFetchStatus status, NSError *error) {
   if (status == FIRRemoteConfigFetchStatusSuccess) {
    NSLog(@"Config fetched!");
    [self.remoteConfig activateFetched];
   } else {
    NSLog(@"Config not fetched");
    NSLog(@"Error %@", error.localizedDescription);
   }
  }];
  
 5. Để tắt tính năng Giám sát hiệu suất trong bảng điều khiển của Firebase, hãy tạo một thông số perf_disable trong dự án của ứng dụng, sau đó đặt giá trị của thông số đó thành true.

  Nếu bạn đặt giá trị perf_disable thành false, thì tính năng Giám sát hiệu suất sẽ vẫn bật.

Tắt tính năng thu thập dữ liệu tự động hoặc tuỳ chỉnh một cách riêng biệt

Bạn có thể thực hiện một số thay đổi đối với mã nêu trên và trong bảng điều khiển của Firebase để cho phép tắt tất cả tính năng giám sát tự động (ngay lập tức) riêng biệt với tính năng giám sát tuỳ chỉnh.

 1. Thêm mã sau vào các câu lệnh launchOptions trong phương thức thực thể application:didFinishLaunchingWithOptions: (thay vì nội dung trình bày ở trên cho cùng một phương thức thực thể):

  Swift

  Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên các mục tiêu macOS, Mac Catalyst, watchOS.
  remoteConfig = FIRRemoteConfig.remoteConfig()
  let remoteConfigSettings = FIRRemoteConfigSettings(developerModeEnabled: true)
  remoteConfig.configSettings = remoteConfigSettings!
  // Important! This needs to be applied before FirebaseApp.configure()
  if remoteConfig["perf_disable_auto"].boolValue {
    // The following line disables all automatic (out-of-the-box) monitoring
    Performance.sharedInstance().isInstrumentationEnabled = false
  }
  else {
    Performance.sharedInstance().isInstrumentationEnabled = true
  }
  if remoteConfig["perf_disable_manual"].boolValue {
    // The following line disables all custom monitoring
    Performance.sharedInstance().isDataCollectionEnabled = false
  }
  else {
    Performance.sharedInstance().isDataCollectionEnabled = true
  }
  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()
  

  Objective-C

  Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dùng được trên các mục tiêu macOS, Mac Catalyst, watchOS.
  self.remoteConfig = [FIRRemoteConfig remoteConfig];
  FIRRemoteConfigSettings *remoteConfigSettings =
    [[FIRRemoteConfigSettings alloc] initWithDeveloperModeEnabled:YES];
  self.remoteConfig.configSettings = remoteConfigSettings;
  // Important! This needs to be applied before [FirebaseApp configure]
  if (self.remoteConfig[@"perf_disable_auto"].numberValue.boolValue) {
    // The following line disables all automatic (out-of-the-box) monitoring
    [FIRPerformance sharedInstance].instrumentationEnabled = NO;
  }
  else {
    [FIRPerformance sharedInstance].instrumentationEnabled = YES;
  }
  if (self.remoteConfig[@"perf_disable_manual"].numberValue.boolValue) {
    // The following line disables all custom monitoring
    [FIRPerformance sharedInstance].dataCollectionEnabled = NO;
  }
  else {
    [FIRPerformance sharedInstance].dataCollectionEnabled = YES;
  }
  // Use Firebase library to configure APIs
  [FirebaseApp configure];
  
 2. Hoàn thành các bước sau trong bảng điều khiển của Firebase:

  • Để tắt tất cả tính năng giám sát tự động (có sẵn), hãy tạo một thông số perf_disable_auto trong dự án của ứng dụng, sau đó đặt giá trị của thông số đó thành true.
  • Để tắt tất cả tính năng giám sát tuỳ chỉnh, hãy tạo một thông số perf_disable_manual trong dự án của ứng dụng, sau đó đặt giá trị của thông số đó thành true.