Bắt đầu sử dụng Cấu hình từ xa Firebase


Bạn có thể sử dụng Cấu hình từ xa Firebase để xác định các tham số trong ứng dụng của mình và cập nhật giá trị của các tham số đó trên đám mây. Điều này cho phép bạn sửa đổi giao diện và hành vi của ứng dụng mà không cần phân phối bản cập nhật ứng dụng. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn các bước để bắt đầu và cung cấp một số mã mẫu, tất cả đều có sẵn để sao chép hoặc tải xuống từ kho lưu trữ GitHub firebase/Quickstart-ios.

Bước 1: Thêm Cấu hình từ xa vào ứng dụng

 1. Thêm Firebase vào dự án Apple nếu bạn chưa thêm.

 2. Đối với Cấu hình từ xa, bạn phải sử dụng Google Analytics để nhắm mục tiêu có điều kiện các phiên bản ứng dụng đến thuộc tính người dùng và đối tượng. Hãy nhớ bật Google Analytics trong dự án của bạn.

 3. Tạo đối tượng Cấu hình từ xa singleton như trong ví dụ sau:

  Swift

  remoteConfig = RemoteConfig.remoteConfig()
  let settings = RemoteConfigSettings()
  settings.minimumFetchInterval = 0
  remoteConfig.configSettings = settings

  Objective-C

  self.remoteConfig = [FIRRemoteConfig remoteConfig];
  FIRRemoteConfigSettings *remoteConfigSettings = [[FIRRemoteConfigSettings alloc] init];
  remoteConfigSettings.minimumFetchInterval = 0;
  self.remoteConfig.configSettings = remoteConfigSettings;

Đối tượng này được dùng để lưu trữ giá trị thông số mặc định trong ứng dụng, tìm nạp giá trị thông số đã cập nhật từ phần phụ trợ Cấu hình từ xa và kiểm soát thời điểm cung cấp giá trị đã tìm nạp cho ứng dụng của bạn.

Trong quá trình phát triển, bạn nên đặt khoảng thời gian tìm nạp tối thiểu tương đối thấp. Xem phần Điều tiết để biết thêm thông tin.

Bước 2: Đặt giá trị thông số mặc định trong ứng dụng

Bạn có thể đặt giá trị thông số mặc định trong ứng dụng trong đối tượng Cấu hình từ xa để ứng dụng hoạt động như dự kiến trước khi kết nối với phần phụ trợ Cấu hình từ xa, cũng như để có sẵn các giá trị mặc định nếu không có giá trị mặc định nào được đặt trong phần phụ trợ.

 1. Xác định tập hợp tên thông số và giá trị thông số mặc định bằng cách sử dụng đối tượng NSDictionary hoặc tệp plist.

  Nếu đã định cấu hình các giá trị thông số phụ trợ của Cấu hình từ xa, bạn có thể tải tệp plist đã tạo xuống. Tệp này có chứa tất cả các giá trị mặc định và lưu tệp đó vào dự án Xcode của bạn.

  Kiến trúc chuyển trạng thái đại diện (REST)

  curl --compressed -D headers -H "Authorization: Bearer token -X GET https://firebaseremoteconfig.googleapis.com/v1/projects/my-project-id/remoteConfig:downloadDefaults?format=PLIST -o RemoteConfigDefaults.plist
  

  bảng điều khiển của Firebase

  1. Trong thẻ Parameters (Tham số), hãy mở Trình đơn rồi chọn Tải giá trị mặc định xuống.

  2. Khi được nhắc, hãy bật tệp .plist cho iOS, sau đó nhấp vào Tải tệp xuống.

 2. Thêm các giá trị này vào đối tượng Cấu hình từ xa bằng cách sử dụng setDefaults:. Ví dụ sau đây đặt giá trị mặc định trong ứng dụng trong một tệp plist:

  Swift

  remoteConfig.setDefaults(fromPlist: "RemoteConfigDefaults")

  Objective-C

  [self.remoteConfig setDefaultsFromPlistFileName:@"RemoteConfigDefaults"];

Bước 3: Lấy các giá trị tham số để dùng trong ứng dụng

Bây giờ, bạn có thể nhận giá trị thông số từ đối tượng Cấu hình từ xa. Nếu sau đó bạn đặt giá trị trong phần phụ trợ Cấu hình từ xa, tìm nạp rồi kích hoạt giá trị, thì các giá trị đó sẽ có sẵn cho ứng dụng của bạn. Nếu không, bạn sẽ nhận được giá trị thông số trong ứng dụng được định cấu hình bằng cách sử dụng setDefaults:. Để nhận các giá trị này, hãy gọi phương thức configValueForKey:. Phương thức này cung cấp khoá tham số làm đối số.

Bước 4: Đặt giá trị thông số

Bằng cách sử dụng bảng điều khiển của Firebase hoặc API phụ trợ Cấu hình từ xa, bạn có thể tạo các giá trị mặc định mới của phần phụ trợ để ghi đè các giá trị trong ứng dụng theo logic có điều kiện hoặc tiêu chí nhắm mục tiêu người dùng mà bạn mong muốn. Phần này sẽ hướng dẫn bạn các bước tạo các giá trị này trong bảng điều khiển của Firebase.

 1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy mở dự án của bạn.
 2. Chọn Cấu hình từ xa từ trình đơn để xem trang tổng quan Cấu hình từ xa.
 3. Hãy xác định tham số có tên giống với tham số bạn đã xác định trong ứng dụng của mình. Đối với mỗi tham số, bạn có thể đặt giá trị mặc định (giá trị này cuối cùng sẽ ghi đè giá trị mặc định trong ứng dụng) và bạn cũng có thể đặt giá trị có điều kiện. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Các tham số và điều kiện của cấu hình từ xa.

Bước 5: Tìm nạp và kích hoạt các giá trị

Để tìm nạp các giá trị thông số từ Cấu hình từ xa, hãy gọi phương thức fetchWithCompletionHandler: hoặc fetchWithExpirationDuration:completionHandler:. Mọi giá trị mà bạn đặt trên phần phụ trợ đều được tìm nạp và lưu vào bộ nhớ đệm trong đối tượng Cấu hình từ xa.

Đối với trường hợp bạn muốn tìm nạp và kích hoạt các giá trị trong một lệnh gọi, hãy sử dụng fetchAndActivateWithCompletionHandler:.

Ví dụ sau tìm nạp các giá trị từ phần phụ trợ Cấu hình từ xa (không phải giá trị được lưu vào bộ nhớ đệm) và lệnh gọi activateWithCompletionHandler: để cung cấp các giá trị đó cho ứng dụng:

Swift

remoteConfig.fetch { (status, error) -> Void in
 if status == .success {
  print("Config fetched!")
  self.remoteConfig.activate { changed, error in
   // ...
  }
 } else {
  print("Config not fetched")
  print("Error: \(error?.localizedDescription ?? "No error available.")")
 }
 self.displayWelcome()
}

Objective-C

[self.remoteConfig fetchWithCompletionHandler:^(FIRRemoteConfigFetchStatus status, NSError *error) {
  if (status == FIRRemoteConfigFetchStatusSuccess) {
    NSLog(@"Config fetched!");
   [self.remoteConfig activateWithCompletion:^(BOOL changed, NSError * _Nullable error) {
    if (error != nil) {
     NSLog(@"Activate error: %@", error.localizedDescription);
    } else {
     dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{
      [self displayWelcome];
     });
    }
   }];
  } else {
    NSLog(@"Config not fetched");
    NSLog(@"Error %@", error.localizedDescription);
  }
}];

Vì các giá trị tham số được cập nhật này ảnh hưởng đến hành vi và giao diện của ứng dụng, bạn nên kích hoạt các giá trị đã tìm nạp cùng một lúc để đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho người dùng, chẳng hạn như vào lần tiếp theo người dùng mở ứng dụng. Hãy xem chiến lược tải Cấu hình từ xa để biết thêm thông tin và ví dụ.

Bước 6: Nghe thông tin cập nhật theo thời gian thực

Sau khi tìm nạp giá trị tham số, bạn có thể sử dụng Cấu hình từ xa theo thời gian thực để theo dõi các bản cập nhật từ phần phụ trợ Cấu hình từ xa. Cấu hình từ xa theo thời gian thực báo hiệu cho các thiết bị đã kết nối khi có bản cập nhật và tự động tìm nạp các thay đổi sau khi bạn xuất bản một phiên bản Cấu hình từ xa mới.

SDK Firebase hỗ trợ việc cập nhật theo thời gian thực cho các nền tảng của Apple phiên bản 10.7.0 trở lên.

 1. Trong ứng dụng của bạn, hãy gọi addOnConfigUpdateListener để bắt đầu theo dõi thông tin cập nhật và tự động tìm nạp mọi giá trị tham số mới hoặc đã cập nhật. Ví dụ sau đây theo dõi thông tin cập nhật và khi activateWithCompletionHandler được gọi, hệ thống sẽ sử dụng các giá trị mới tìm nạp để cho thấy thông báo chào mừng đã cập nhật.

  Swift

  remoteConfig.addOnConfigUpdateListener { configUpdate, error in
   guard let configUpdate, error == nil else {
    print("Error listening for config updates: \(error)")
   }
  
   print("Updated keys: \(configUpdate.updatedKeys)")
  
   self.remoteConfig.activate { changed, error in
    guard error == nil else { return self.displayError(error) }
    DispatchQueue.main.async {
     self.displayWelcome()
    }
   }
  }
  

  Objective-C

  __weak __typeof__(self) weakSelf = self;
  [self.remoteConfig addOnConfigUpdateListener:^(FIRRemoteConfigUpdate * _Nonnull configUpdate, NSError * _Nullable error) {
   if (error != nil) {
    NSLog(@"Error listening for config updates %@", error.localizedDescription);
   } else {
    NSLog(@"Updated keys: %@", configUpdate.updatedKeys);
  
    __typeof__(self) strongSelf = weakSelf;
    [strongSelf.remoteConfig activateWithCompletion:^(BOOL changed, NSError * _Nullable error) {
     if (error != nil) {
      NSLog(@"Activate error %@", error.localizedDescription);
     }
  
     dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{
      [strongSelf displayWelcome];
     });
    }];
   }
  }];
  
 2. Lần tới khi bạn phát hành phiên bản Cấu hình từ xa mới, các thiết bị đang chạy ứng dụng của bạn và đang theo dõi các thay đổi sẽ gọi trình xử lý hoàn thành.

Điều tiết

Nếu một ứng dụng tìm nạp quá nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn, thì các lệnh gọi tìm nạp sẽ bị điều tiết và SDK sẽ trả về FIRRemoteConfigFetchStatusThrottled. Trước phiên bản SDK 6.3.0, giới hạn là 5 yêu cầu tìm nạp trong khoảng thời gian 60 phút (các phiên bản mới hơn có nhiều giới hạn thoải mái hơn).

Trong quá trình phát triển ứng dụng,bạn nên tìm nạp thường xuyên hơn để làm mới bộ nhớ đệm thật thường xuyên (nhiều lần mỗi giờ) để có thể nhanh chóng lặp lại khi phát triển và kiểm thử ứng dụng. Các bản cập nhật Cấu hình từ xa theo thời gian thực sẽ tự động bỏ qua bộ nhớ đệm khi cấu hình được cập nhật trên máy chủ. Để đáp ứng việc lặp lại nhanh trên một dự án có nhiều nhà phát triển, bạn có thể tạm thời thêm thuộc tính FIRRemoteConfigSettings có khoảng thời gian tìm nạp tối thiểu thấp (MinimumFetchInterval) vào ứng dụng của mình.

Khoảng thời gian tìm nạp chính thức mặc định và được đề xuất cho Cấu hình từ xa là 12 giờ, tức là các cấu hình sẽ không được tìm nạp qua phần phụ trợ nhiều lần trong khoảng thời gian 12 giờ, bất kể số lệnh gọi tìm nạp thực sự được thực hiện. Cụ thể, khoảng thời gian tìm nạp tối thiểu được xác định theo thứ tự sau:

 1. Tham số trong fetch(long)
 2. Tham số trong FIRRemoteConfigSettings.MinimumFetchInterval
 3. Giá trị mặc định là 12 giờ

Các bước tiếp theo

Hãy khám phá các trường hợp sử dụng Cấu hình từ xa (nếu bạn chưa thực hiện), đồng thời xem một số khái niệm chính và tài liệu về chiến lược nâng cao, bao gồm: