Tắt tính năng Giám sát hiệu suất Firebase

Bạn có thể kiểm soát việc ghi nhật ký dữ liệu hiệu suất trước khi khởi chạy SDK hoặc sau khi khởi chạy SDK.

  • Trước khi khởi chạy – Bạn có thể đặt việc khởi chạy SDK có điều kiện.

  • Sau khi khởi chạy – Bạn có thể sử dụng các cờ boolean sau đây để kiểm soát việc ứng dụng của bạn có gửi dữ liệu hiệu suất hay không:

    • performance.instrumentationEnabled – kiểm soát việc ghi nhật ký cho tất cả hoạt động giám sát tự động (có sẵn)

    • performance.dataCollectionEnabled – kiểm soát việc ghi nhật ký cho các dấu vết mã tuỳ chỉnh