Bắt đầu sử dụng tính năng Giám sát hiệu suất cho các nền tảng của Apple

Trước khi bắt đầu

Thêm Firebase vào dự án Apple của bạn nếu bạn chưa thêm.

Bước 1: Thêm tính năng Giám sát hiệu suất vào ứng dụng

Sau khi bạn thêm SDK giám sát hiệu suất, Firebase sẽ tự động bắt đầu thu thập dữ liệu cho quá trình kết xuất màn hình của ứng dụng, dữ liệu liên quan đến vòng đời của ứng dụng (như thời gian khởi động ứng dụng) và dữ liệu cho các yêu cầu mạng HTTP/S.

Sử dụng Trình quản lý gói Swift để cài đặt và quản lý các phần phụ thuộc Firebase.

 1. Trong Xcode, khi dự án ứng dụng của bạn đang mở, hãy chuyển đến File > Add Packages (Tệp > Thêm gói).
 2. Khi được nhắc, hãy thêm kho lưu trữ SDK nền tảng Apple của Firebase:
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
 4. Chọn thư viện Giám sát hiệu suất.
 5. Thêm cờ -ObjC vào mục Cờ trình liên kết khác trong chế độ cài đặt bản dựng của mục tiêu.
 6. Khi hoàn tất, Xcode sẽ tự động bắt đầu phân giải và tải các phần phụ thuộc của bạn xuống ở chế độ nền.

Tiếp theo, hãy định cấu hình mô-đun Firebase:

 1. Nhập mô-đun FirebaseCore trong UIApplicationDelegate, cũng như bất kỳ mô-đun Firebase nào khác mà đại diện ứng dụng của bạn sử dụng. Ví dụ: Cách sử dụng Cloud Firestore và Xác thực:

  SwiftUI

  import SwiftUI
  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Swift

  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Objective-C

  @import FirebaseCore;
  @import FirebaseFirestore;
  @import FirebaseAuth;
  // ...
     
 2. Định cấu hình một thực thể dùng chung của FirebaseApp trong phương thức application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) của uỷ quyền ứng dụng:

  SwiftUI

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Swift

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Objective-C

  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
 3. Nếu đang sử dụng SwiftUI, bạn phải tạo một ứng dụng uỷ quyền và đính kèm ứng dụng đó vào cấu trúc App thông qua UIApplicationDelegateAdaptor hoặc NSApplicationDelegateAdaptor. Bạn cũng phải tắt tính năng uỷ quyền ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn về SwiftUI.

  SwiftUI

  @main
  struct YourApp: App {
   // register app delegate for Firebase setup
   @UIApplicationDelegateAdaptor(AppDelegate.self) var delegate
  
   var body: some Scene {
    WindowGroup {
     NavigationView {
      ContentView()
     }
    }
   }
  }
     
 4. Biên dịch lại ứng dụng.

Bước 2: Tạo sự kiện hiệu suất để hiển thị dữ liệu ban đầu

Firebase bắt đầu xử lý các sự kiện khi bạn thêm SDK vào ứng dụng thành công. Nếu bạn vẫn đang phát triển cục bộ, hãy tương tác với ứng dụng của bạn để tạo sự kiện cho hoạt động thu thập và xử lý dữ liệu ban đầu.

 1. Tiếp tục phát triển ứng dụng bằng trình mô phỏng hoặc thiết bị thử nghiệm.

 2. Tạo sự kiện bằng cách chuyển đổi ứng dụng giữa nền và nền trước một vài lần, tương tác với ứng dụng bằng cách di chuyển trên các màn hình và/hoặc kích hoạt các yêu cầu mạng.

 3. Chuyển đến trang tổng quan Hiệu suất của bảng điều khiển của Firebase. Bạn sẽ thấy dữ liệu ban đầu hiển thị trong vòng vài phút.

  Nếu bạn không thấy dữ liệu ban đầu của mình, hãy xem các mẹo khắc phục sự cố.

Bước 3: (Không bắt buộc) Xem thông điệp nhật ký cho sự kiện hiệu suất

 1. Bật tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi như sau:

  1. Trong Xcode (tối thiểu là phiên bản 14.1), hãy chọn Sản phẩm > Lược đồ > Chỉnh sửa lược đồ.
  2. Chọn Run (Chạy) trên trình đơn bên trái, sau đó chọn thẻ Arguments (Đối số).
  3. Trong phần Đối số đã thông qua khi khởi chạy, hãy thêm -FIRDebugEnabled.
 2. Kiểm tra thông điệp nhật ký của bạn để xem có thông báo lỗi nào không.

 3. Dịch vụ Giám sát hiệu suất gắn thẻ thông điệp nhật ký bằng Firebase/Performance để bạn có thể lọc thông điệp nhật ký.

 4. Kiểm tra các loại nhật ký sau đây cho biết tính năng Giám sát hiệu suất đang ghi lại các sự kiện về hiệu suất:

  • Logging trace metric: TRACE_NAME, FIREBASE_PERFORMANCE_CONSOLE_URL
  • Logging network request trace: URL
 5. Nhấp vào URL đó để xem dữ liệu của bạn trong bảng điều khiển của Firebase. Có thể mất vài phút để dữ liệu cập nhật trong trang tổng quan.

Nếu ứng dụng của bạn không ghi lại các sự kiện về hiệu suất, hãy xem các mẹo khắc phục sự cố.

Bước 4: (Không bắt buộc) Thêm tính năng giám sát tuỳ chỉnh cho mã cụ thể

Để theo dõi dữ liệu hiệu suất được liên kết với mã cụ thể trong ứng dụng của mình, bạn có thể đo lường dấu vết mã tuỳ chỉnh.

Với tính năng theo dõi mã tuỳ chỉnh, bạn có thể đo lường thời gian ứng dụng cần để hoàn thành một tác vụ hoặc một nhóm nhiệm vụ cụ thể, chẳng hạn như tải một tập hợp hình ảnh hoặc truy vấn cơ sở dữ liệu của bạn. Chỉ số mặc định cho dấu vết mã tuỳ chỉnh là thời lượng, nhưng bạn cũng có thể thêm chỉ số tuỳ chỉnh, chẳng hạn như lượt truy cập vào bộ nhớ đệm và cảnh báo về bộ nhớ.

Trong mã, bạn xác định điểm bắt đầu và kết thúc của một dấu vết mã tuỳ chỉnh (và thêm mọi chỉ số tuỳ chỉnh mong muốn) bằng cách sử dụng API do SDK giám sát hiệu suất cung cấp.

Hãy xem bài viết Thêm tính năng giám sát mã cụ thể để tìm hiểu thêm về các tính năng này và cách thêm chúng vào ứng dụng.

Bước 5: Triển khai ứng dụng sau đó xem xét kết quả

Sau khi xác thực tính năng Giám sát hiệu suất bằng trình mô phỏng Xcode và một hoặc nhiều thiết bị thử nghiệm, bạn có thể triển khai phiên bản đã cập nhật của ứng dụng cho người dùng.

Bạn có thể theo dõi dữ liệu hiệu suất trong trang tổng quan Hiệu suất của bảng điều khiển của Firebase.

Các vấn đề đã biết

 • Tính năng Giám sát hiệu suất đã biết các vấn đề về khả năng tương thích với GTMSQLite. Bạn không nên sử dụng tính năng Giám sát hiệu suất với các ứng dụng sử dụng GTMSQLite.
 • Phương thức thay đổi nhanh sau khi gọi FirebaseApp.configure() có thể ảnh hưởng đến SDK giám sát hiệu suất.
 • Các vấn đề đã biết với Trình mô phỏng iOS 8.0-8.2 ngăn tính năng Giám sát hiệu suất ghi lại các sự kiện về hiệu suất. Những vấn đề này được khắc phục trong Trình mô phỏng iOS 8.3 và các phiên bản mới hơn.
 • Các kết nối được thiết lập bằng backgroundSessionConfiguration của NSURLSession sẽ có thời gian kết nối lâu hơn dự kiến. Các kết nối này được thực thi ngoài quy trình và thời gian này phản ánh các sự kiện gọi lại trong quá trình.

Các bước tiếp theo