Tham chiếu biểu thức điều kiện Cấu hình từ xa

Trang này chứa thông tin tham khảo để xây dựng các biểu thức có điều kiện bằng cách sử dụng API phụ trợ Cấu hình từ xa hoặc bảng điều khiển Firebase. Để biết thêm thông tin về cách thiết lập và sử dụng API phụ trợ, hãy xem Sửa đổi cấu hình từ xa theo chương trình .

Các yếu tố dùng để tạo điều kiện

API REST cấu hình từ xa hỗ trợ các thành phần tương tự mà bạn có thể sử dụng để tạo điều kiện khi định cấu hình Cấu hình từ xa bằng Bảng điều khiển Firebase:

Yếu tố Sự miêu tả
&&

Được sử dụng để tạo một phần tử logic "và" nếu sử dụng nhiều phần tử cho một điều kiện. Nếu một phần tử được sử dụng trong cú pháp REST mà không có && , thì phần tử đó được coi là một điều kiện.

Lưu ý: trước và sau dấu và dấu phải có khoảng trắng. Ví dụ: element1 && element2 .

app.build

Đánh giá là TRUE hoặc FALSE dựa trên giá trị số bản dựng của ứng dụng.

Lưu ý: Chỉ khả dụng trên thiết bị Apple và Android. Đối với Apple, hãy sử dụng giá trị của CFBundleVersion và đối với Android, hãy sử dụng giá trị của versionCode .

app.version

Đánh giá là TRUE hoặc FALSE dựa trên giá trị số phiên bản của ứng dụng.

Lưu ý: Đối với thiết bị Android, hãy sử dụng giá trị của versionName và đối với thiết bị Apple, hãy sử dụng giá trị của CFBundleShortVersionString .

app.id Phần tử dựa trên ID ứng dụng Firebase của ứng dụng
app.audiences Phần tử đánh giá là TRUE hoặc FALSE dựa trên sự hiện diện hay vắng mặt của người dùng trong một hoặc nhiều đối tượng Firebase Analytics .
app.firstOpenTimestamp Một phần tử dựa trên lần đầu tiên người dùng khởi chạy ứng dụng, thu được từ sự kiện first_open của Google Analytics. Sử dụng định dạng ngày ISO với tùy chọn chỉ định múi giờ cố định; ví dụ: app.firstOpenTimestamp >= ('2022-10-31T14:37:47', 'America/Los_Angeles') . Nếu không có múi giờ được chỉ định, GMT sẽ được sử dụng.
app.userProperty Phần tử đánh giá là TRUE hoặc FALSE dựa trên giá trị số hoặc chuỗi của Thuộc tính người dùng Firebase Analytics .
app.operatingSystemAndVersion

Một phần tử dựa trên hệ điều hành mà ứng dụng đang chạy. Đánh giá là TRUE khi hệ điều hành và phiên bản hệ điều hành phù hợp với mục tiêu đã chỉ định.

Lưu ý: Chỉ khả dụng cho ứng dụng Web.

app.browserAndVersion

Một phần tử dựa trên trình duyệt mà ứng dụng đang chạy. Đánh giá là TRUE khi trình duyệt và phiên bản trình duyệt phù hợp với mục tiêu đã chỉ định.

Lưu ý: Chỉ khả dụng cho ứng dụng Web.

app.firebaseInstallationId Một phần tử dựa trên ID của các lượt cài đặt thiết bị cụ thể. Đánh giá là TRUE khi ID cài đặt khớp với một trong các ID cài đặt được chỉ định.
device.country Một phần tử dựa trên khu vực/quốc gia đặt thiết bị, sử dụng tiêu chuẩn ISO 3166-1 alpha-2 (ví dụ: Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh). Được đánh giá là TRUE khi một quốc gia khớp với mã quốc gia dự kiến.
device.dateTime Một phần tử dựa trên thời gian tìm nạp cuối cùng mà thiết bị thực hiện. Sử dụng định dạng ngày ISO với tùy chọn chỉ định múi giờ cố định; ví dụ: dateTime('2017-03-22T13:39:44', 'America/Los_Angeles') .
device.language Một phần tử dựa trên ngôn ngữ được chọn trên thiết bị. Ngôn ngữ được thể hiện bằng thẻ Ngôn ngữ IETF như es-ES, pt-BR hoặc en-US. Đánh giá là TRUE khi một ngôn ngữ khớp với mã ngôn ngữ dự kiến.
device.os Một phần tử dựa trên hệ điều hành được sử dụng trên thiết bị (Apple hoặc Android). Đánh giá là TRUE khi hệ điều hành của thiết bị là loại dự kiến.
percent Đánh giá là TRUE dựa trên việc người dùng đưa vào phần trăm phân số được chỉ định ngẫu nhiên (với kích thước mẫu nhỏ tới 0,000001%).

Điều kiện một phần tử chứa ba trường:

 1. name được xác định tùy ý (tối đa 100 ký tự)
 2. Biểu thức điều kiện đánh giá là TRUE hoặc FALSE , được tạo thành từ các phần tử được hiển thị ở trên.
 3. (Tùy chọn) tagColor , có thể là " BLUE ", " BROWN ", " CYAN ", " DEEP_ORANGE ", " GREEN ", " INDIGO ", " LIME ", " ORANGE ", " PINK ", " PURPLE " hoặc " TEAL ". Màu này không phân biệt chữ hoa chữ thường và chỉ ảnh hưởng đến cách hiển thị các điều kiện trong bảng điều khiển Firebase.

Toán tử được hỗ trợ

Ví dụ: app.build.notContains([123, 456]) trả về TRUE nếu bản dựng ứng dụng thực tế là 123 hoặc 492, nhưng trả về FALSE nếu bản dựng ứng dụng thực tế là 999. Ví dụ: app.version.notContains([123, 456]) trả về TRUE nếu phiên bản ứng dụng thực tế là 123 hoặc 492, nhưng trả về FALSE nếu phiên bản ứng dụng thực tế là 999.
Yếu tố Toán tử được hỗ trợ Sự miêu tả
app.audiences .inAtLeastOne([...]) Trả về TRUE nếu đối tượng thực tế khớp với ít nhất một tên đối tượng trong danh sách.
Ví dụ:

app.audiences.inAtLeastOne(['Audience 1', 'Audience 2'])

app.audiences .notInAtLeastOne([...]) Trả về TRUE nếu đối tượng thực tế không khớp với ít nhất một tên đối tượng trong danh sách.
app.audiences .inAll([...]) Trả về TRUE nếu đối tượng thực tế là thành viên của mọi tên đối tượng trong danh sách.
app.audiences .notInAll([...]) Trả về TRUE nếu đối tượng thực tế không phải là thành viên của bất kỳ đối tượng nào trong danh sách.
app.firstOpenTimestamp <=, > So sánh thời gian của sự kiện first_open với thời gian đã chỉ định trong điều kiện và trả về TRUE hoặc FALSE dựa trên toán tử.
Cách sử dụng mẫu:
app.firstOpenTimestamp >= ('2022-10-31T14:37:47', 'America/Los_Angeles') .
Để chỉ định một phạm vi:
app.firstOpenTimestamp >= ('2022-11-01T00:00:00') && app.firstOpenTimestamp < ('2022-12-01T00:00:00') Nếu không chỉ định múi giờ thì GMT sẽ được sử dụng.
app.userProperty < , <= , == , != , >= , > Trả về TRUE nếu thuộc tính người dùng thực tế so sánh về mặt số với giá trị được chỉ định theo cách khớp với toán tử.
app.userProperty .contains([...]) Trả về TRUE nếu bất kỳ giá trị đích nào là chuỗi con của thuộc tính người dùng thực tế.
app.userProperty .notContains([...]) Trả về TRUE nếu không có giá trị đích nào là chuỗi con của thuộc tính người dùng thực tế.
app.userProperty .exactlyMatches([...]) Trả về TRUE nếu thuộc tính người dùng thực tế khớp chính xác (phân biệt chữ hoa chữ thường) bất kỳ giá trị đích nào trong danh sách.
app.userProperty .matches([...]) Trả về TRUE nếu bất kỳ biểu thức chính quy đích nào trong danh sách khớp với chuỗi con hoặc toàn bộ giá trị thực. Để buộc khớp toàn bộ chuỗi, hãy mở đầu biểu thức chính quy bằng "^" và thêm hậu tố bằng "$". Sử dụng cú pháp RE2 .
app.id == Trả về TRUE nếu giá trị được chỉ định khớp với Id ứng dụng của ứng dụng.
app.build < , <= , == , != , >= , > Trả về TRUE nếu bản dựng ứng dụng thực tế so sánh về mặt số với giá trị được chỉ định theo cách khớp với toán tử.
app.build .contains([...]) Trả về TRUE nếu bất kỳ giá trị đích nào là chuỗi con của bản dựng ứng dụng thực tế—ví dụ: "a" và "bc" là chuỗi con của "abc".
app.build .notContains([...]) Trả về TRUE nếu không có giá trị đích nào là chuỗi con của bản dựng ứng dụng thực tế.
app.build .exactlyMatches([...]) Trả về TRUE nếu bản dựng ứng dụng thực tế khớp chính xác với bất kỳ giá trị mục tiêu nào trong danh sách.
app.build .matches([...]) Trả về TRUE nếu bất kỳ biểu thức chính quy đích nào trong danh sách khớp với chuỗi con hoặc toàn bộ giá trị thực. Để buộc khớp toàn bộ chuỗi, hãy mở đầu biểu thức chính quy bằng "^" và thêm hậu tố bằng "$". Sử dụng cú pháp RE2 .
app.version < , <= , == , != , >= , > Trả về TRUE nếu phiên bản ứng dụng thực tế so sánh về mặt số với giá trị được chỉ định theo cách khớp với toán tử.
app.version .contains([...]) Trả về TRUE nếu bất kỳ giá trị đích nào là chuỗi con của phiên bản ứng dụng thực tế—ví dụ: "a" và "bc" là chuỗi con của "abc".
app.version .notContains([...]) Trả về TRUE nếu không có giá trị đích nào là chuỗi con của phiên bản ứng dụng thực tế.
app.version .exactlyMatches([...]) Trả về TRUE nếu phiên bản ứng dụng thực tế khớp chính xác với bất kỳ giá trị đích nào trong danh sách.
app.version .matches([...]) Trả về TRUE nếu bất kỳ biểu thức chính quy đích nào trong danh sách khớp với chuỗi con hoặc toàn bộ giá trị thực. Để buộc khớp toàn bộ chuỗi, hãy mở đầu biểu thức chính quy bằng "^" và thêm hậu tố bằng "$". Sử dụng cú pháp RE2 .
app.operatingSystemAndVersion .inOne([...]) Trả về TRUE nếu hệ điều hành và phiên bản khớp với bất kỳ giá trị đích nào trong danh sách.
Ví dụ:

  app.operatingSystemAndVersion.inOne([operatingSystemName('Macintosh').version.==('10.15')])
  

app.browserAndVersion .inOne([...]) Trả về TRUE nếu trình duyệt và phiên bản khớp với bất kỳ giá trị đích nào trong danh sách.
Ví dụ:

  app.browserAndVersion.inOne([browserName('Chrome').anyVersion])
  

app.firebaseInstallationId in [...] Trả về TRUE nếu id cài đặt khớp với bất kỳ id nào được chỉ định trong danh sách. Cách sử dụng mẫu: app.firebaseInstallationId in ['eyJhbGciOiJFUzI1N_iIs5', 'eapzYQai_g8flVQyfKoGs7']
device.country in [...] Trả về TRUE nếu quốc gia của thiết bị khớp với bất kỳ quốc gia nào được chỉ định trong danh sách. Cách sử dụng mẫu: device.country in ['gb', 'us'] . Mã quốc gia của thiết bị được xác định bằng cách sử dụng địa chỉ IP của thiết bị trong yêu cầu hoặc mã quốc gia do Firebase Analytics xác định (nếu dữ liệu Analytics được chia sẻ với Firebase).
device.dateTime <= , > So sánh thời gian hiện tại với thời gian đích của điều kiện và đánh giá là TRUE hoặc FALSE dựa trên toán tử. Cách sử dụng mẫu: dateTime < dateTime('2017-03-22T13:39:44') .
device.language in [...] Trả về TRUE nếu bất kỳ ngôn ngữ nào của ứng dụng khớp với ngôn ngữ trong danh sách. Cách sử dụng mẫu: device.language in ['en-UK', 'en-US'] .
device.os == , != Trả về TRUE nếu hệ điều hành của thiết bị so sánh với giá trị trong trường đó khớp với toán tử.
percent <= , > , between Trả về TRUE nếu giá trị trong trường percent so sánh với giá trị được gán ngẫu nhiên khớp với toán tử.

Bạn có thể chỉ định hạt giống để chọn một nhóm phiên bản ứng dụng mới được chỉ định ngẫu nhiên cho một phạm vi phần trăm nhất định như được mô tả trong Loại quy tắc điều kiện .

Để thực hiện việc này, hãy cung cấp tên của hạt giống trước toán tử, như trong ví dụ sau:

percent('keyName') <= 10

Để định cấu hình một phạm vi cụ thể, bạn có thể sử dụng toán tử between . Để định cấu hình phạm vi người dùng từ 20 đến 60 bằng cách sử dụng hạt giống mặc định :

percent between 20 and 60

Để định cấu hình phạm vi người dùng từ 60 đến 80 bằng cách sử dụng hạt giống tùy chỉnh:

percent('seedName') between 60 and 80