Wprowadzenie do Zdalnej konfiguracji Firebase


Za pomocą Zdalnej konfiguracji Firebase możesz definiować parametry w aplikacji i aktualizować ich wartości w chmurze. Pozwala to zmieniać wygląd i działanie aplikacji bez jej aktualizowania.

Biblioteka Zdalnej konfiguracji służy do przechowywania domyślnych wartości parametrów w aplikacji, pobierania zaktualizowanych wartości parametrów z backendu Zdalnej konfiguracji i kontrolowania, kiedy pobrane wartości mają być udostępniane aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w artykule Strategie wczytywania Zdalnej konfiguracji.

Krok 1. Dodaj Firebase do swojej aplikacji

Zanim użyjesz Zdalnej konfiguracji, musisz:

 • Zarejestruj swój projekt C++ i skonfiguruj go pod kątem korzystania z Firebase.

  Jeśli Twój projekt C++ korzysta już z Firebase, oznacza to, że jest już zarejestrowany i skonfigurowany dla Firebase.

 • Dodaj pakiet SDK Firebase C++ do projektu w C++.

Pamiętaj, że dodanie Firebase do projektu C++ wymaga wykonania zadań zarówno w konsoli Firebase, jak i w otwartym projekcie C++ (np. musisz pobrać pliki konfiguracyjne Firebase z konsoli, a następnie przenieść je do projektu C++).

Krok 2. Dodaj Zdalną konfigurację do swojej aplikacji

Android

Po dodaniu Firebase do aplikacji:

 1. Utwórz aplikację Firebase, przekazując w środowisku JNI oraz Aktywność:

  app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions(), jni_env, activity);

 2. Zainicjuj bibliotekę Zdalnej konfiguracji:

  ::firebase::remote_config::Initialize(app);

iOS+

Po dodaniu Firebase do aplikacji:

 1. Utwórz aplikację Firebase:

  app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions());

 2. Zainicjuj bibliotekę Zdalnej konfiguracji:

  ::firebase::remote_config::Initialize(app);

Krok 3. Ustaw domyślne wartości parametrów w aplikacji

W obiekcie Zdalnej konfiguracji możesz ustawić domyślne wartości parametrów aplikacji, aby aplikacja działała prawidłowo, zanim połączy się z backendem Zdalnej konfiguracji, a jeśli w backendzie nie zostaną ustawione żadne wartości domyślne, będą one dostępne.

 1. Zdefiniuj zbiór nazw parametrów i domyślne wartości parametrów za pomocą obiektu std::map<const char*, const char*> lub obiektu std::map<const char*, firebase::Variant>.

  Jeśli masz już skonfigurowane pary parametrów backendu Zdalnej konfiguracji, możesz pobrać plik zawierający te pary klucz/wartość i użyć go do utworzenia obiektu map. Więcej informacji znajdziesz w artykule o pobieraniu wartości domyślnych szablonów Zdalnej konfiguracji.

 2. Dodaj te wartości do obiektu Zdalnej konfiguracji za pomocą narzędzia SetDefaults().

Krok 4. Pobierz wartości parametrów do wykorzystania w aplikacji

Teraz możesz pobierać wartości parametrów z obiektu Zdalnej konfiguracji. Jeśli ustawisz wartości w backendzie Zdalnej konfiguracji, pobierzesz je i aktywujesz, będą one dostępne dla Twojej aplikacji. W przeciwnym razie Twoje wartości parametrów w aplikacji zostaną skonfigurowane za pomocą parametru SetDefaults().

Aby uzyskać te wartości, wywołaj podaną poniżej metodę, która jest mapowana na typ danych spodziewany przez aplikację, podając klucz parametru jako argument:

Krok 5. Ustaw wartości parametrów

 1. W konsoli Firebase otwórz projekt.
 2. Aby wyświetlić panel Zdalnej konfiguracji, wybierz z menu Zdalna konfiguracja.
 3. Zdefiniuj parametry o takich samych nazwach jak parametry zdefiniowane w aplikacji. Dla każdego parametru możesz ustawić wartość domyślną (która ostatecznie zastąpi domyślną wartość w aplikacji) i wartości warunkowe. Więcej informacji znajdziesz w artykule Parametry i warunki Zdalnej konfiguracji.

Krok 6. Pobierz i aktywuj wartości

 1. Aby pobrać wartości parametrów z backendu Zdalnej konfiguracji, wywołaj metodę Fetch(). Wszystkie wartości ustawione w backendzie są pobierane i buforowane w obiekcie Zdalnej konfiguracji.
 2. Aby udostępnić aplikacji pobrane wartości parametrów, wywołaj ActivateFetched()

Krok 7. Nasłuchuj aktualizacji w czasie rzeczywistym

Po pobraniu wartości parametrów możesz używać Zdalnej konfiguracji w czasie rzeczywistym do nasłuchiwania aktualizacji z backendu Zdalnej konfiguracji. Zdalna konfiguracja wysyła do połączonych urządzeń sygnały w czasie rzeczywistym o dostępności aktualizacji i automatycznie pobiera zmiany po opublikowaniu nowej wersji Zdalnej konfiguracji.

Aktualizacje w czasie rzeczywistym są obsługiwane przez pakiet SDK Firebase C++ w wersji 11.0.0 lub nowszej na platformy Android i Apple.

 1. W swojej aplikacji wywołaj AddOnConfigUpdateListener, aby zacząć nasłuchiwać aktualizacji i automatycznie pobierać nowe lub zaktualizowane wartości parametrów. Poniższy przykład nasłuchuje aktualizacji, a po wywołaniu funkcji Activate używa nowo pobranych wartości do wyświetlenia zaktualizowanej wiadomości powitalnej.
remote_config->AddOnConfigUpdateListener(
  [](firebase::remote_config::ConfigUpdate&& config_update,
    firebase::remote_config::RemoteConfigError remote_config_error) {
   if (remote_config_error != firebase::remote_config::kRemoteConfigErrorNone) {
    printf("Error listening for config updates: %d", remote_config_error);
   }
   // Search the `updated_keys` set for the key "welcome_message."
   // `updated_keys` represents the keys that have changed since the last
   // fetch.
   if (std::find(config_update.updated_keys.begin(),
          config_update.updated_keys.end(),
          "welcome_message") != config_update.updated_keys.end()) {
    remote_config->Activate().OnCompletion(
      [&](const firebase::Future& completed_future,
        void* user_data) {
       // The key "welcome_message" was found within `updated_keys` and
       // can be activated.
       if (completed_future.error() == 0) {
        DisplayWelcomeMessage();
       } else {
        printf("Error activating config: %d", completed_future.error());
       }
      },
      nullptr);
   }
  });

Gdy następnym razem opublikujesz nową wersję Zdalnej konfiguracji, urządzenia, na których działa Twoja aplikacja i nasłuchują zmian, wywołają detektor aktualizacji konfiguracji.

Dalsze kroki

Zapoznaj się z przypadkami użycia Zdalnej konfiguracji i zapoznaniem się z niektórymi kluczowymi pojęciami i dokumentacją zaawansowanych strategii, w tym: