تست ها را با اندروید استودیو اجرا کنید

Firebase Test Lab زیرساخت‌های مبتنی بر ابر را برای آزمایش برنامه‌های Android ارائه می‌کند و دارای یکپارچگی کامل با Android Studio برای اجرای تست‌های ابزاردار و بررسی نتایج آزمایش است.

این راهنما نحوه تغییر تست های ابزاری را در Android Studio توضیح می دهد تا بتوانید آنها را با Test Lab ادغام و اجرا کنید. برای دستورالعمل‌های مربوط به استفاده از Test Lab از رابط کاربری Android Studio برای ایجاد یک ماتریس تست، اجرای یک تست ابزاری و مشاهده نتایج آزمایش، به اجرای آزمایش‌های خود با Firebase Test Lab مراجعه کنید.

گرفتن اسکرین شات

Test Lab از گرفتن اسکرین شات هنگام اجرای تست های ابزاردار پشتیبانی می کند. برای یادگیری نحوه گرفتن اسکرین شات، به افزودن کتابخانه اسکرین شات به پروژه خود مراجعه کنید .

تست ها را با استفاده از ضبط کننده تست اسپرسو ایجاد کنید

ابزار Espresso Test Recorder به شما امکان می‌دهد بدون نوشتن کد تست، تست‌های رابط کاربری را برای برنامه خود ایجاد کنید. می‌توانید تعاملات خود را با یک دستگاه ضبط کنید و برای تأیید عناصر رابط کاربری در عکس‌های فوری خاص برنامه‌تان، ادعاهایی اضافه کنید. ضبط کننده تست اسپرسو سپس ضبط ذخیره شده را می گیرد و به طور خودکار یک تست رابط کاربری اسپرسو مربوطه ایجاد می کند که می توانید برای آزمایش برنامه خود در آزمایشگاه آزمایشی اجرا کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به ایجاد تست های رابط کاربری با ضبط کننده تست اسپرسو مراجعه کنید.

رفتار تست ابزاری را برای آزمایشگاه تست اصلاح کنید

Test Lab یک متغیر سیستمی ارائه می‌کند که می‌توانید آن را به تست‌های ابزاردار خود اضافه کنید تا بتوانید هنگام اجرای آن‌ها در Test Lab رفتار متفاوتی نسبت به زمانی که آن‌ها را روی دستگاه آزمایشی یا شبیه‌ساز خود اجرا می‌کنید، انجام دهید.

مثال کد زیر یک ویژگی سیستم، firebase.test.lab را می خواند و اگر تست در Test Lab در حال اجرا باشد، یک رشته، testLabSetting را روی true قرار می دهد. سپس، از مقدار این رشته برای کنترل اجرای دستورات اضافی استفاده می کند:

Java

String testLabSetting = Settings.System.getString(getContentResolver(), "firebase.test.lab");
if ("true".equals(testLabSetting)) {
    // Do something when running in Test Lab
    // ...
}

Kotlin+KTX

val testLabSetting = Settings.System.getString(contentResolver, "firebase.test.lab")
if ("true" == testLabSetting) {
    // Do something when running in Test Lab
    // ...
}