Bắt đầu sử dụng Phòng thử nghiệm Firebase trong bảng điều khiển của Firebase

Hướng dẫn này mô tả cách chạy các thử nghiệm iOS bằng bảng điều khiển của Firebase.

Bước 1. Tạo một dự án Firebase

Chuyển đến bảng điều khiển của Firebase và tạo một dự án Firebase mới (nếu bạn chưa làm việc này).

Bước 2. Tải lên và chạy thử nghiệm

XCTest

 1. Mở Phòng thử nghiệm trong bảng điều khiển của Firebase.

 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn thử nghiệm, hãy nhấp vào Bắt đầu trong iOS. Nếu trước đây bạn đã chạy kiểm thử, hãy nhấp vào Run a Test (Chạy kiểm thử), sau đó chọn Run an XCTest (Chạy một XCTest).

 3. Nhấp vào Browse (Duyệt qua) rồi tìm tệp .zip mà bạn đã tạo.

 4. Đánh dấu vào hộp cho từng thiết bị, phiên bản, hướng và ngôn ngữ mà bạn muốn kiểm thử.

 5. (Không bắt buộc) Để giúp bạn xác định và xác định vị trí các ma trận thử nghiệm của mình trong bảng điều khiển của Firebase, bạn có thể thêm nhãn vào ma trận thử nghiệm bằng cách nhập tên nhãn vào trường Nhãn ma trận thử nghiệm (không bắt buộc).

 6. Nhấp vào Bắt đầu kiểm thử.

Kiểm thử vòng lặp trò chơi

 1. Trên trang Phòng thử nghiệm trong bảng điều khiển của Firebase, hãy nhấp vào Run Your First Test > Run an iOS Game Loop (Chạy bài kiểm thử đầu tiên của bạn > Chạy vòng lặp trò chơi trên iOS).

 2. Trong phần Upload App (Tải ứng dụng lên), hãy nhấp vào Browse (Duyệt qua), sau đó chọn tệp IPA của ứng dụng (nếu bạn chưa chọn, hãy tạo tệp IPA cho ứng dụng).

 3. (Không bắt buộc) Để giúp bạn xác định và xác định vị trí các ma trận thử nghiệm của mình trong bảng điều khiển của Firebase, bạn có thể thêm nhãn vào ma trận thử nghiệm bằng cách nhập tên nhãn vào trường Nhãn ma trận thử nghiệm (không bắt buộc).

 4. (Không bắt buộc) Nếu bạn muốn chạy nhiều vòng lặp (còn gọi là các tình huống) cùng một lúc hoặc chọn chạy nhiều vòng lặp cụ thể, hãy nhập số vòng lặp vào trường Scenarios (Kịch bản).

  Ví dụ: khi bạn nhập "1-3, 5", Phòng thử nghiệm sẽ chạy vòng lặp 1, 2, 3 và 5. Theo mặc định (nếu bạn không nhập nội dung nào vào trường Scenarios), Phòng thử nghiệm chỉ chạy vòng lặp 1.

 5. Trong phần Devices (Thiết bị), hãy chọn một hoặc nhiều thiết bị thực tế mà bạn muốn kiểm thử ứng dụng, sau đó nhấp vào Start Tests (Bắt đầu kiểm thử).

Bước 3. Kiểm tra kết quả thử nghiệm

Khi kiểm tra bắt đầu, bạn sẽ tự động được chuyển hướng tới trang kết quả kiểm tra. Các hoạt động kiểm thử có thể mất vài phút để chạy, tuỳ thuộc vào số lượng cấu hình khác nhau bạn đã chọn và khoảng thời gian chờ kiểm thử được đặt cho kiểm thử. Sau khi thử nghiệm chạy xong, bạn có thể xem lại kết quả thử nghiệm. Hãy xem phần Phân tích kết quả trong Phòng thử nghiệm Firebase để tìm hiểu thêm về cách diễn giải kết quả kiểm thử.