Bắt đầu sử dụng Google Analytics

Hướng dẫn bắt đầu nhanh này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm Google Analytics vào ứng dụng và bắt đầu ghi nhật ký sự kiện.

Google Analytics thu thập dữ liệu về mức sử dụng và hành vi cho ứng dụng của bạn. SDK ghi lại 2 loại thông tin chính:

 • Sự kiện: Những gì đang xảy ra trong ứng dụng của bạn, chẳng hạn như hành động của người dùng, sự kiện hệ thống hoặc lỗi.
 • Thuộc tính người dùng: Các thuộc tính mà bạn xác định để mô tả các phân khúc cơ sở người dùng, chẳng hạn như lựa chọn ưu tiên về ngôn ngữ hoặc vị trí địa lý.

Analytics tự động ghi lại một số sự kiệnthuộc tính người dùng; bạn không cần thêm mã để bật những sự kiện đó.

Trước khi bắt đầu

 1. Thêm Firebase vào dự án Apple và đảm bảo rằng bạn đã bật Google Analytics trong dự án Firebase của mình:

  • Nếu bạn đang tạo một dự án Firebase mới, hãy bật Google Analytics trong quy trình tạo dự án.

  • Nếu bạn đang sử dụng một dự án Firebase hiện có nhưng chưa bật Google Analytics, hãy chuyển đến thẻ Tích hợp trong mục > Cài đặt dự án để bật tính năng này.

  Khi bạn bật Google Analytics trong dự án, các ứng dụng Firebase của bạn sẽ được liên kết với luồng dữ liệu Google Analytics.

 2. (Nên dùng). Thêm khung AdSupport vào dự án để bật các tính năng bổ sung như đối tượng và phân bổ chiến dịch.

Thêm Analytics SDK vào ứng dụng của bạn

Sử dụng Trình quản lý gói Swift để cài đặt và quản lý các phần phụ thuộc Firebase.

 1. Trong Xcode, khi dự án ứng dụng của bạn đang mở, hãy chuyển đến File > Add Packages (Tệp > Thêm gói).
 2. Khi được nhắc, hãy thêm kho lưu trữ SDK nền tảng Apple của Firebase:
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
 4. Chọn thư viện Analytics.
 5. Thêm cờ -ObjC vào mục Cờ trình liên kết khác trong chế độ cài đặt bản dựng của mục tiêu.
 6. Để có trải nghiệm tối ưu với Analytics, bạn nên bật Google Analytics trong dự án Firebase và thêm Firebase SDK cho Google Analytics vào ứng dụng của mình. Bạn có thể chọn thư viện không có thu thập IDFA hoặc có thu thập IDFA.
 7. Khi hoàn tất, Xcode sẽ tự động bắt đầu phân giải và tải các phần phụ thuộc của bạn xuống ở chế độ nền.

Tìm hiểu thêm về IDFA (giá trị nhận dạng cho quảng cáo ở cấp thiết bị) trong tài liệu Quyền riêng tư và việc sử dụng dữ liệu của người dùng cũng như Minh bạch về việc theo dõi ứng dụng của Apple.

Tiếp theo, hãy thực hiện một số bước định cấu hình:

 1. Nhập mô-đun FirebaseCore trong UIApplicationDelegate, cũng như bất kỳ mô-đun Firebase nào khác mà đại diện ứng dụng của bạn sử dụng. Ví dụ: Cách sử dụng Cloud Firestore và Xác thực:

  SwiftUI

  import SwiftUI
  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Swift

  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Objective-C

  @import FirebaseCore;
  @import FirebaseFirestore;
  @import FirebaseAuth;
  // ...
     
 2. Định cấu hình một thực thể dùng chung của FirebaseApp trong phương thức application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) của uỷ quyền ứng dụng:

  SwiftUI

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Swift

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Objective-C

  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
 3. Nếu đang sử dụng SwiftUI, bạn phải tạo một ứng dụng uỷ quyền và đính kèm ứng dụng đó vào cấu trúc App thông qua UIApplicationDelegateAdaptor hoặc NSApplicationDelegateAdaptor. Bạn cũng phải tắt tính năng uỷ quyền ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn về SwiftUI.

  SwiftUI

  @main
  struct YourApp: App {
   // register app delegate for Firebase setup
   @UIApplicationDelegateAdaptor(AppDelegate.self) var delegate
  
   var body: some Scene {
    WindowGroup {
     NavigationView {
      ContentView()
     }
    }
   }
  }
     


(Không bắt buộc) Tắt tính năng đăng ký phân bổ mạng quảng cáo của Apple

Để thuận tiện cho bạn, SDK sẽ tự động đăng ký ứng dụng của bạn với Apple để phân bổ mạng quảng cáo thông qua SKAdNetwork. Nếu bạn muốn tắt tính năng này, hãy đặt giá trị của GOOGLE_ANALYTICS_REGISTRATION_WITH_AD_NETWORK_ENABLED thành NO (Boolean) trong tệp info.plist của ứng dụng.

Bắt đầu ghi nhật ký sự kiện

Sau khi định cấu hình thực thể FirebaseApp, bạn có thể bắt đầu ghi lại các sự kiện bằng phương thức logEvent().

Có một số sự kiện được đề xuất cho tất cả ứng dụng; một số sự kiện khác được đề xuất cho các loại hình kinh doanh hoặc ngành dọc cụ thể. Bạn nên gửi các sự kiện được đề xuất cùng với các tham số được quy định của các sự kiện đó để đảm bảo số lượng thông tin chi tiết tối đa trong báo cáo và hưởng lợi từ các tính năng và nội dung tích hợp trong tương lai khi chúng ra mắt. Phần này minh hoạ việc ghi nhật ký một sự kiện được xác định trước. Để biết thêm thông tin về các sự kiện ghi nhật ký, hãy xem bài viết Ghi nhật ký sự kiện.

Ví dụ sau minh hoạ cách ghi lại một sự kiện được đề xuất để cho biết người dùng đã nhấp vào một phần tử cụ thể trong ứng dụng của bạn:

Swift

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dành cho macOS mục tiêu.
Analytics.logEvent(AnalyticsEventSelectContent, parameters: [
 AnalyticsParameterItemID: "id-\(title!)",
 AnalyticsParameterItemName: title!,
 AnalyticsParameterContentType: "cont",
])

Objective-C

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dành cho macOS mục tiêu.
[FIRAnalytics logEventWithName:kFIREventSelectContent
          parameters:@{
                 kFIRParameterItemID:[NSString stringWithFormat:@"id-%@", self.title],
                 kFIRParameterItemName:self.title,
                 kFIRParameterContentType:@"image"
                 }];

Để xem sự kiện này trong bảng điều khiển gỡ lỗi của Xcode, hãy bật tính năng gỡ lỗi Analytics:

 1. Trong Xcode, hãy chọn Sản phẩm > Lược đồ > Chỉnh sửa lược đồ...
 2. Chọn Run (Chạy) trên trình đơn bên trái.
 3. Chọn thẻ Arguments (Đối số).
 4. Trong mục Đối số đã thông qua khi khởi chạy, hãy thêm -FIRAnalyticsDebugEnabled.

Các bước tiếp theo