Môi trường máy chủ của bạn và FCM

Phía máy chủ của Firebase Cloud Messaging bao gồm hai thành phần:

  • Phần phụ trợ FCM do Google cung cấp.
  • Máy chủ ứng dụng của bạn hoặc môi trường máy chủ đáng tin cậy khác nơi logic máy chủ của bạn chạy, chẳng hạn như Cloud Functions cho Firebase hoặc các môi trường đám mây khác do Google quản lý.

Máy chủ ứng dụng hoặc môi trường máy chủ đáng tin cậy của bạn sẽ gửi yêu cầu tin nhắn đến phần phụ trợ FCM, sau đó định tuyến tin nhắn đến các ứng dụng khách đang chạy trên thiết bị của người dùng.

Yêu cầu đối với môi trường máy chủ đáng tin cậy

Môi trường máy chủ ứng dụng của bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Có thể gửi yêu cầu tin nhắn được định dạng chính xác đến phần phụ trợ FCM.
  • Có thể xử lý các yêu cầu và gửi lại chúng bằng cách sử dụng thời gian chờ theo cấp số nhân.
  • Có thể lưu trữ an toàn thông tin ủy quyền máy chủ và mã thông báo đăng ký khách hàng.

Chọn tùy chọn máy chủ

Bạn sẽ cần quyết định cách tương tác với máy chủ FCM: sử dụng SDK quản trị Firebase hoặc giao thức thô. Do hỗ trợ trên các ngôn ngữ lập trình phổ biến và các phương pháp thuận tiện để xử lý xác thực và ủy quyền, nên SDK quản trị Firebase là phương pháp được đề xuất.

Các tùy chọn để tương tác với máy chủ FCM bao gồm:

SDK quản trị Firebase cho FCM

API FCM quản trị xử lý việc xác thực bằng phần phụ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc gửi tin nhắn cũng như quản lý đăng ký chủ đề. Với SDK quản trị Firebase, bạn có thể:

  • Gửi tin nhắn đến từng thiết bị
  • Gửi tin nhắn đến các chủ đề và câu lệnh điều kiện phù hợp với một hoặc nhiều chủ đề.
  • Đăng ký và hủy đăng ký thiết bị đến và đi từ các chủ đề
  • Xây dựng tải trọng tin nhắn phù hợp với các nền tảng mục tiêu khác nhau

SDK quản trị Node.js cung cấp các phương thức gửi tin nhắn đến các nhóm thiết bị.

Để thiết lập SDK quản trị Firebase, hãy xem Thêm SDK quản trị Firebase vào máy chủ của bạn . Nếu bạn đã có dự án Firebase, hãy bắt đầu với Thêm SDK . Ngoài ra, hãy đảm bảo bật API Nhắn tin qua Đám mây trong trang cài đặt Nhắn tin qua Đám mây cho dự án của bạn. Sau đó, sau khi cài đặt SDK quản trị Firebase, bạn có thể bắt đầu viết logic để tạo yêu cầu gửi .

Giao thức máy chủ FCM

FCM cung cấp API FCM HTTP v1 cho các nhà phát triển thích giao thức máy chủ thô.

Để gửi tin nhắn, máy chủ ứng dụng sẽ đưa ra yêu cầu POST với tiêu đề HTTP và phần thân HTTP bao gồm các cặp giá trị khóa JSON. Để biết chi tiết về các tùy chọn tiêu đề và nội dung, hãy xem Xây dựng yêu cầu gửi máy chủ ứng dụng