Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Bắt đầu với Giám sát hiệu suất cho web

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa có, hãy truy cập Thêm Firebase vào dự án JavaScript của bạn để tìm hiểu cách:

 • Tạo dự án Firebase

 • Đăng ký ứng dụng web của bạn với Firebase

Lưu ý rằng khi bạn thêm Firebase vào ứng dụng của mình, bạn có thể hoàn thành một số bước được mô tả sau trên trang này (ví dụ: thêm SDK và khởi chạy Firebase).

Bước 1 : Thêm và khởi tạo Giám sát hiệu suất

 1. Nếu bạn chưa cài đặt, hãy cài đặt Firebase JS SDK và khởi chạy Firebase .

 2. Thêm SDK JS giám sát hiệu suất và khởi chạy Giám sát hiệu suất:

Web version 9

import { initializeApp } from "firebase/app";
import { getPerformance } from "firebase/performance";

// TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
// See: https://firebase.google.com/docs/web/learn-more#config-object
const firebaseConfig = {
 // ...
};

// Initialize Firebase
const app = initializeApp(firebaseConfig);


// Initialize Performance Monitoring and get a reference to the service
const perf = getPerformance(app);

Web version 8

import firebase from "firebase/app";
import "firebase/performance";

// TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
// See: https://firebase.google.com/docs/web/learn-more#config-object
const firebaseConfig = {
 // ...
};

// Initialize Firebase
firebase.initializeApp(firebaseConfig);


// Initialize Performance Monitoring and get a reference to the service
const perf = firebase.performance();

Bước 2 : Thêm thư viện polyfill trễ đầu vào đầu tiên

Để đo lường chỉ số độ trễ đầu vào đầu tiên , bạn cần thêm thư viện polyfill cho chỉ số này. Để biết hướng dẫn cài đặt, hãy tham khảo tài liệu của thư viện.

Không bắt buộc phải thêm thư viện polyfill này để Giám sát hiệu suất báo cáo các chỉ số ứng dụng web khác.

Bước 3 : Tạo các sự kiện hiệu suất để hiển thị dữ liệu ban đầu

Firebase bắt đầu xử lý các sự kiện khi bạn thêm SDK vào ứng dụng của mình thành công. Nếu bạn vẫn đang phát triển cục bộ, hãy tương tác với ứng dụng của bạn để tạo các sự kiện cho việc thu thập và xử lý dữ liệu ban đầu.

 1. Cung cấp và xem ứng dụng web của bạn trong môi trường cục bộ.

 2. Tạo sự kiện bằng cách tải các trang con cho trang web của bạn, tương tác với ứng dụng của bạn và / hoặc kích hoạt các yêu cầu mạng. Đảm bảo giữ tab trình duyệt mở trong ít nhất 10 giây sau khi tải trang.

 3. Chuyển đến bảng điều khiển Hiệu suất của bảng điều khiển Firebase. Bạn sẽ thấy hiển thị dữ liệu ban đầu của mình trong vòng vài phút.

  Nếu bạn không thấy hiển thị dữ liệu ban đầu của mình, hãy xem lại các mẹo khắc phục sự cố .

Bước 4 : (Tùy chọn) Xem thông báo nhật ký cho các sự kiện hiệu suất

 1. Mở công cụ dành cho nhà phát triển của trình duyệt của bạn (ví dụ: tab Mạng cho Công cụ nhà phát triển Chrome hoặc trong Trình giám sát mạng cho Firefox ).

 2. Làm mới ứng dụng web của bạn trong trình duyệt.

 3. Kiểm tra thông báo nhật ký của bạn để tìm bất kỳ thông báo lỗi nào.

 4. Sau một vài giây, hãy tìm một cuộc gọi mạng tới firebaselogging.googleapis.com trong các công cụ dành cho nhà phát triển của trình duyệt của bạn. Sự hiện diện của cuộc gọi mạng đó cho thấy rằng trình duyệt đang gửi dữ liệu hiệu suất đến Firebase.

Nếu ứng dụng của bạn không ghi lại các sự kiện hiệu suất, hãy xem lại các mẹo khắc phục sự cố .

Bước 5 : (Tùy chọn) Thêm giám sát tùy chỉnh cho mã cụ thể

Để theo dõi dữ liệu hiệu suất được liên kết với mã cụ thể trong ứng dụng của bạn, bạn có thể tạo công cụ theo dõi mã tùy chỉnh .

Với dấu vết mã tùy chỉnh, bạn có thể đo lường thời gian ứng dụng của mình hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể hoặc một tập hợp các nhiệm vụ, chẳng hạn như tải một tập hợp hình ảnh hoặc truy vấn cơ sở dữ liệu của bạn. Số liệu mặc định cho dấu vết mã tùy chỉnh là thời lượng của nó, nhưng bạn cũng có thể thêm số liệu tùy chỉnh, chẳng hạn như số lần truy cập bộ nhớ cache và cảnh báo bộ nhớ.

Trong mã của mình, bạn xác định phần đầu và phần cuối của dấu vết mã tùy chỉnh (và thêm bất kỳ số liệu tùy chỉnh mong muốn nào) bằng cách sử dụng API do SDK giám sát hiệu suất cung cấp.

Truy cập Thêm giám sát để biết mã cụ thể để tìm hiểu thêm về các tính năng này và cách thêm chúng vào ứng dụng của bạn.

Bước 6 : Triển khai ứng dụng của bạn sau đó xem xét kết quả

Sau khi xác thực Giám sát hiệu suất, bạn có thể triển khai phiên bản cập nhật của ứng dụng cho người dùng của mình.

Bạn có thể theo dõi dữ liệu hiệu suất trong Bảng điều khiển hiệu suất của bảng điều khiển Firebase.

Bước tiếp theo