Bắt đầu với Giám sát hiệu suất cho web

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa làm vậy, hãy truy cập Thêm Firebase vào dự án JavaScript của bạn để tìm hiểu cách:

 • Tạo dự án Firebase

 • Đăng ký ứng dụng web của bạn với Firebase

Lưu ý rằng khi thêm Firebase vào ứng dụng của mình, bạn có thể hoàn thành một số bước được mô tả sau trên trang này (ví dụ: thêm SDK và khởi chạy Firebase).

Bước 1 : Thêm và khởi tạo Giám sát hiệu suất

 1. Nếu bạn chưa có, hãy cài đặt SDK Firebase JS và khởi chạy Firebase .

 2. Thêm SDK JS giám sát hiệu suất và khởi tạo Giám sát hiệu suất:

API mô-đun web

import { initializeApp } from "firebase/app";
import { getPerformance } from "firebase/performance";

// TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
// See: https://firebase.google.com/docs/web/learn-more#config-object
const firebaseConfig = {
 // ...
};

// Initialize Firebase
const app = initializeApp(firebaseConfig);


// Initialize Performance Monitoring and get a reference to the service
const perf = getPerformance(app);

API không gian tên web

import firebase from "firebase/compat/app";
import "firebase/compat/performance";

// TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
// See: https://firebase.google.com/docs/web/learn-more#config-object
const firebaseConfig = {
 // ...
};

// Initialize Firebase
firebase.initializeApp(firebaseConfig);


// Initialize Performance Monitoring and get a reference to the service
const perf = firebase.performance();

Bước 2 : Thêm thư viện polyfill delay đầu vào đầu tiên

Để đo chỉ số độ trễ đầu vào đầu tiên , bạn cần thêm thư viện polyfill cho chỉ số này. Để biết hướng dẫn cài đặt, hãy tham khảo tài liệu của thư viện.

Không cần thêm thư viện polyfill này để Giám sát hiệu suất báo cáo các số liệu ứng dụng web khác.

Bước 3 : Tạo các sự kiện hiệu suất để hiển thị dữ liệu ban đầu

Firebase bắt đầu xử lý các sự kiện khi bạn thêm SDK vào ứng dụng của mình thành công. Nếu bạn vẫn đang phát triển cục bộ, hãy tương tác với ứng dụng của bạn để tạo sự kiện cho việc thu thập và xử lý dữ liệu ban đầu.

 1. Phục vụ và xem ứng dụng web của bạn trong môi trường cục bộ.

 2. Tạo sự kiện bằng cách tải các trang con cho trang web của bạn, tương tác với ứng dụng của bạn và/hoặc kích hoạt các yêu cầu mạng. Đảm bảo giữ tab trình duyệt mở ít nhất 10 giây sau khi tải trang.

 3. Chuyển đến trang tổng quan Hiệu suất của bảng điều khiển Firebase. Bạn sẽ thấy hiển thị dữ liệu ban đầu của mình trong vòng vài phút.

  Nếu bạn không thấy hiển thị dữ liệu ban đầu của mình, hãy xem lại các mẹo khắc phục sự cố .

Bước 4 : (Tùy chọn) Xem thông báo nhật ký cho các sự kiện hiệu suất

 1. Mở công cụ dành cho nhà phát triển trên trình duyệt của bạn (ví dụ: tab Mạng dành cho Công cụ dành cho nhà phát triển Chrome hoặc trong Trình giám sát mạng dành cho Firefox ).

 2. Làm mới ứng dụng web của bạn trong trình duyệt.

 3. Kiểm tra thông điệp tường trình của bạn xem có thông báo lỗi nào không.

 4. Sau vài giây, hãy tìm lệnh gọi mạng tới firebaselogging.googleapis.com trong công cụ dành cho nhà phát triển trên trình duyệt của bạn. Sự hiện diện của lệnh gọi mạng đó cho thấy trình duyệt đang gửi dữ liệu hiệu suất tới Firebase.

Nếu ứng dụng của bạn không ghi nhật ký các sự kiện hiệu suất, hãy xem lại mẹo khắc phục sự cố .

Bước 5 : (Tùy chọn) Thêm giám sát tùy chỉnh cho mã cụ thể

Để giám sát dữ liệu hiệu suất được liên kết với mã cụ thể trong ứng dụng của bạn, bạn có thể thiết lập các dấu vết mã tùy chỉnh .

Với dấu vết mã tùy chỉnh, bạn có thể đo khoảng thời gian ứng dụng của bạn hoàn thành một tác vụ hoặc một nhóm tác vụ cụ thể, chẳng hạn như tải một tập hợp hình ảnh hoặc truy vấn cơ sở dữ liệu của bạn. Số liệu mặc định cho dấu vết mã tùy chỉnh là thời lượng của nó, nhưng bạn cũng có thể thêm số liệu tùy chỉnh, chẳng hạn như số lần truy cập bộ đệm và cảnh báo bộ nhớ.

Trong mã của mình, bạn xác định phần đầu và phần cuối của dấu vết mã tùy chỉnh (và thêm bất kỳ số liệu tùy chỉnh mong muốn nào) bằng cách sử dụng API do SDK giám sát hiệu suất cung cấp.

Hãy truy cập Thêm giám sát cho mã cụ thể để tìm hiểu thêm về các tính năng này và cách thêm chúng vào ứng dụng của bạn.

Bước 6 : Triển khai ứng dụng của bạn sau đó xem xét kết quả

Sau khi xác thực tính năng Giám sát hiệu suất, bạn có thể triển khai phiên bản cập nhật của ứng dụng cho người dùng của mình.

Bạn có thể theo dõi dữ liệu hiệu suất trong bảng điều khiển Hiệu suất của bảng điều khiển Firebase.

Bước tiếp theo