Samouczek: optymalizacja częstotliwości wyświetlania reklam w AdMob

Krok 3. Przetwórz wartości parametrów Zdalnej konfiguracji w kodzie aplikacji


Wprowadzenie: optymalizacja częstotliwości wyświetlania reklam w AdMob za pomocą Firebase
Krok 1. Użyj AdMob, aby utworzyć nowe warianty jednostek reklamowych do testów
Krok 2. Skonfiguruj test A/B w konsoli Firebase

Krok 3. Przetwórz wartości parametrów Zdalnej konfiguracji w kodzie aplikacji

Krok 4. Rozpocznij test A/B i sprawdź jego wyniki w konsoli Firebase
Krok 5. Zdecyduj, czy chcesz wdrożyć nowy format reklamy


Na końcu ostatniego kroku utworzyliśmy parametr Zdalnej konfiguracji (INTERSTITIAL_AD_KEY). W tym kroku dodasz do kodu aplikacji logikę tego, co ma wyświetlać się w aplikacji na podstawie wartości tego parametru.

Dodawanie wymaganych pakietów SDK

Zanim użyjesz Zdalnej konfiguracji w kodzie aplikacji, dodaj do plików kompilacji projektu zarówno pakiet SDK Zdalnej konfiguracji, jak i pakiet Firebase SDK dla Google Analytics.

Swift

Dodaj i zainstaluj w pliku podfile te pody:

pod 'Google-Mobile-Ads-SDK'
pod 'Firebase/Analytics'
pod 'Firebase/RemoteConfig'

Objective-C

Dodaj i zainstaluj w pliku podfile te pody:

pod 'Google-Mobile-Ads-SDK'
pod 'Firebase/Analytics'
pod 'Firebase/RemoteConfig'

Android

Dodaj do pliku build.gradle te zależności biblioteki:

implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:23.2.0'
implementation 'com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.2'
implementation 'com.google.firebase:firebase-config:22.0.0'

Unity

Pobierz i zainstaluj pakiet SDK Firebase Unity, a następnie dodaj do projektu następujące pakiety Unity:

 • FirebaseAnalytics.unitypackage
 • FirebaseRemoteConfig.unitypackage

Skonfiguruj instancję Zdalnej konfiguracji.

Aby używać wartości parametrów Zdalnej konfiguracji, skonfiguruj instancję Zdalnej konfiguracji, aby mogła ona pobierać nowe wartości dla instancji aplikacji klienckiej.

W tym przykładzie Zdalna konfiguracja sprawdza dostępność nowych wartości parametrów co godzinę.

Swift

remoteConfig = RemoteConfig.remoteConfig()
let settings = RemoteConfigSettings()
settings.minimumFetchInterval = 3600
remoteConfig.configSettings = settings

Objective-C

self.remoteConfig = [FIRRemoteConfig remoteConfig];
FIRRemoteConfigSettings *remoteConfigSettings = [[FIRRemoteConfigSettings alloc] init];
remoteConfigSettings.minimumFetchInterval = 3600;
self.remoteConfig.configSettings = remoteConfigSettings;

Java

mFirebaseRemoteConfig = FirebaseRemoteConfig.getInstance();
FirebaseRemoteConfigSettings configSettings = new FirebaseRemoteConfigSettings.Builder()
    .setMinimumFetchIntervalInSeconds(3600)
    .build();
mFirebaseRemoteConfig.setConfigSettingsAsync(configSettings);

Kotlin+KTX

remoteConfig = Firebase.remoteConfig
val configSettings = remoteConfigSettings {
  minimumFetchIntervalInSeconds = 3600
}
remoteConfig.setConfigSettingsAsync(configSettings)

Unity

var remoteConfig = FirebaseRemoteConfig.DefaultInstance;
var configSettings = new ConfigSettings {
 MinimumFetchInternalInMilliseconds =
    (ulong)(new TimeSpan(1, 0, 0).TotalMilliseconds)
};
remoteConfig.SetConfigSettingsAsync(configSettings)
    .ContinueWithOnMainThread(task => {
     Debug.Log("Config settings confirmed");
}

Pobierz i aktywuj Zdalną konfigurację

Pobierz i aktywuj parametry Zdalnej konfiguracji, aby mogła zacząć używać nowych ich wartości.

To wywołanie powinno pojawić się na etapie wczytywania aplikacji jak najszybciej, ponieważ jest to wywołanie asynchroniczne i wymaga wstępnego pobierania wartości Zdalnej konfiguracji, aby aplikacja wiedziała, którą reklamę wyświetlić.

Swift

remoteConfig.fetch() { (status, error) -> Void in
 if status == .success {
  print("Config fetched!")
  self.remoteConfig.activate() { (changed, error) in
   // ...
  }
 } else {
  print("Config not fetched")
  print("Error: \(error?.localizedDescription ?? "No error available.")")
 }
 self.loadAdUnit()
}

Objective-C

[self.remoteConfig fetchWithCompletionHandler:^(FIRRemoteConfigFetchStatus status, NSError *error) {
  if (status == FIRRemoteConfigFetchStatusSuccess) {
    NSLog(@"Config fetched!");
   [self.remoteConfig activateWithCompletion:^(BOOL changed, NSError * _Nullable error) {
    // ...
   }];
  } else {
    NSLog(@"Config not fetched");
    NSLog(@"Error %@", error.localizedDescription);
  }
  [self loadAdUnit];
}];

Java

mFirebaseRemoteConfig.fetchAndActivate()
    .addOnCompleteListener(this, new OnCompleteListener<Boolean>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<Boolean> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          boolean updated = task.getResult();
          Log.d(TAG, "Config params updated: " + updated);
        } else {
          Log.d(TAG, "Config params failed to update");
        }
        loadAdUnit();
      }
    });

Kotlin+KTX

remoteConfig.fetchAndActivate()
    .addOnCompleteListener(this) { task ->
      if (task.isSuccessful) {
        val updated = task.result
        Log.d(TAG, "Config params updated: $updated")
      } else {
        Log.d(TAG, "Config params failed to update")
      }
      loadAdUnit()
    }

Unity

remoteConfig.FetchAndActivateAsync().ContinueWithOnMainThread(task => {
 if (task.IsFaulted) {
  Debug.LogWarning("Config params failed to update");
 } else {
  Debug.Log("Config params updated: " + task.Result);
 }
 LoadAdUnit();
});

Twoja aplikacja jest teraz gotowa do obsługi parametru Zdalnej konfiguracji, który został utworzony podczas testu A/B utworzonego wcześniej w tym samouczku.

Użyj wartości parametru Zdalnej konfiguracji.

Użyj pobranej z wyprzedzeniem wartości Zdalnej konfiguracji w funkcji loadAdUnit(), aby określić, który wariant częstotliwości wyświetlania reklamy należy zastosować w przypadku tej instancji aplikacji.

Swift

private func loadAdUnit() {
 let adUnitId = remoteConfig["INTERSTITIAL_AD_KEY"].stringValue;
 let request = GADRequest()
 GADInterstitialAd.load(withAdUnitID: adUnitId,
                request: request,
           completionHandler: { [self] ad, error in
            if let error = error {
             print("Failed to load: \(error.localizedDescription)")
             return
            }
            interstitial = ad
            // Register for callbacks.
           }
 )
}

// Register for callbacks.

Objective-C

- (void)loadAdUnit {
  NSString *adUnitId =
   self.remoteConfig[@"INTERSTITIAL_AD_KEY"].stringValue;

 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [GADInterstitialAd loadAdWithAdUnitId:adUnitId
             request:request
             completionHandler:^(GADInterstitialAd *ad,
               NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"Failed to load interstitial ad with error: %@",
    [error localizedDescription]);
   return;
  }

  self.interstitial = ad;
 }];
}

Java

private void loadAdUnit() {
  String adUnitId =
   mFirebaseRemoteConfig.getString("INTERSTITIAL_AD_KEY");

  // Load Interstitial Ad (assume adUnitId not null)
  AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder().build();

  InterstitialAd.load(this, adUnitId, adRequest, new
    InterstitialAdLoadCallback() {
     @Override
     public void onAdLoaded(@NonNull InterstitialAd intertitialAd) {
      mInterstitialAd = interstitialAd;
     }

     @Override
     public void onAdFailedToLoad(@NonNull LoadAdError loadAdError) {
      mInterstitialAd = null;
     }
  });
}

Kotlin+KTX

private fun loadAdUnit() {
 String adUnitId = remoteConfig.getString("INTERSTITIAL_AD_KEY")
 var adRequest = AdRequestBuilder.Builder().build()

 AdRequestBuilder.load(this, adUnitId, adRequest, object :
  InterstitialAdLoadCallback() {
   override fun onAdFailedToLoad(adError: LoadAdError) {
    mInterstitialAd = null
   }

   override fun onAdLoaded(interstitialAd: InterstitialAd) {
    mInterstitialAd = interstitialAd
   }
  })
}

Unity

void LoadAdUnit() {

 // Note that you may want to encode and parse two sets of ad unit IDs for
 // Android / iOS in the Unity implementation.
 String adUnitId = remoteConfig.GetValue("INTERSTITIAL_AD_KEY").StringValue;
 this.interstitial = new InterstitialAd(adUnitId);
}

Dodaj inne weryfikacje wartości parametru

W kodzie aplikacji są też inne obszary, w których musisz sprawdzić wartość tego parametru Zdalnej konfiguracji, aby móc określić, która reklama ma być wczytana. Możesz np. zdecydować, czy ponownie załadować reklamę, gdy użytkownik skończy oglądać aktualną.

Wywołania pobierania i aktywacji należy wykonywać jako pierwsze, aby można było uzyskać jakiekolwiek zmiany wartości parametrów, np. gdy postanowisz zakończyć eksperyment lub utworzyć nowy.

W tym miejscu możesz zawsze sprawdzić wartość parametru, używając tych wywołań:

Swift

remoteConfig["INTERSTITIAL_AD_KEY"].stringValue

Objective-C

self.remoteConfig[@"INTERSTITIAL_AD_KEY"].stringValue;

Java

mFirebaseRemoteConfig.getString(INTERSTITIAL_AD_KEY)

Kotlin+KTX

remoteConfig.getString(INTERSTITIAL_AD_KEY)

Unity

remoteConfig.GetValue("INTERSTITIAL_AD_KEY").StringValue

Te wywołania zawsze zwracają tę samą wartość instancji aplikacji w zależności od tego, czy dana instancja znajduje się w grupie kontrolnej, czy w jednej z nowych grup wariantów reklamy, chyba że w konsoli Firebase wprowadzono zmiany, które zostały pobrane i aktywowane w poprzednich wywołaniach.
Krok 2. Skonfiguruj test A/B w konsoli Firebase Krok 4. Rozpocznij test A/B i sprawdź jego wyniki