Hướng dẫn: Thử nghiệm việc sử dụng các định dạng quảng cáo mới của AdMob

Bước 2: Thiết lập thử nghiệm A/B trong bảng điều khiển của Firebase


Giới thiệu: Thử nghiệm việc sử dụng định dạng quảng cáo AdMob mới bằng Firebase
Bước 1: Sử dụng AdMob để tạo một biến thể đơn vị quảng cáo mới cho mục đích thử nghiệm

Bước 2: Thiết lập thử nghiệm A/B trong bảng điều khiển của Firebase

Bước 3: Xử lý các giá trị thông số Cấu hình từ xa trong mã của ứng dụng
Bước 4: Bắt đầu thử nghiệm A/B và xem xét kết quả thử nghiệm trong bảng điều khiển của Firebase
Bước 5: Quyết định có triển khai định dạng quảng cáo mới hay không


Giờ đây, khi đã triển khai một đơn vị quảng cáo mới trong ứng dụng của mình, bạn cần thiết lập thử nghiệm A/B để giúp bạn hiểu cách đơn vị quảng cáo này hoạt động. Bạn sẽ xác định người dùng cần nhắm mục tiêu trong thử nghiệm cũng như mục tiêu thử nghiệm của mình. Bạn cũng cần xác định các biến thể thử nghiệm (các đơn vị quảng cáo khác nhau trong ứng dụng) và thiết lập thông số Cấu hình từ xa để kiểm soát việc hiển thị các biến thể trong ứng dụng của bạn.

Thử nghiệm A/B trong Firebase sử dụng các sản phẩm sau để thử nghiệm và phân tích hiệu quả của việc thêm đơn vị quảng cáo vào ứng dụng:

 • Thử nghiệm A/B trong Firebase (bước này) – xác định mục tiêu và các thông số có thể định cấu hình cho thử nghiệm của bạn
 • Cấu hình từ xa Firebase (bước tiếp theo) – thêm logic vào mã để xử lý cấu hình của thông số
 • Google Analytics (chạy ngầm) – đo lường tác động của cấu hình

Bắt đầu một thử nghiệm A/B mới

Để bắt đầu một thử nghiệm có kiểm soát thay vì áp dụng định dạng quảng cáo mới, hãy bắt đầu bằng cách chuyển đến mục Thử nghiệm A/B của bảng điều khiển của Firebase. Nhấp vào Tạo thử nghiệm, rồi chọn Cấu hình từ xa.

Thiết lập thử nghiệm A/B

Thiết lập thông tin cơ bản

Trong phần Cơ bản, hãy xác định tên thử nghiệm và cung cấp nội dung mô tả về thử nghiệm.

Giao diện người dùng của bảng điều khiển của Firebase cho thấy cách thiết lập thông tin cơ bản về thử nghiệm A/B

Thiết lập tiêu chí nhắm mục tiêu

 1. Trong mục Nhắm mục tiêu, hãy chọn ứng dụng iOS hoặc Android mà thử nghiệm sẽ nhắm đến.

 2. Đặt tỷ lệ phần trăm người dùng sẽ mà bạn muốn áp dụng thử nghiệm này. Đối với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ thử nghiệm đơn vị quảng cáo mới với 10% người dùng. Xin lưu ý rằng điều này không có nghĩa là 10% trong số tất cả người dùng của bạn sẽ thấy định dạng quảng cáo mới; điều này có nghĩa là 10% người dùng sẽ tham gia thử nghiệm để thấy hoặc không thấy định dạng quảng cáo mới.

  Giữ nguyên tất cả các chế độ cài đặt khác theo mặc định.

Giao diện người dùng của bảng điều khiển của Firebase cho thấy cách thiết lập tiêu chí nhắm mục tiêu của thử nghiệm A/B

Thiết lập mục tiêu

Tính năng Thử nghiệm A/B trong Firebase theo dõi một chỉ số chính để xác định biến thể hiệu quả nhất, nhưng cũng cho phép bạn thêm các chỉ số phụ để hiểu tác động của nhiều cấu hình đối với các yếu tố quan trọng khác đối với ứng dụng.

 1. Đối với hướng dẫn này, tối ưu hoá Doanh thu AdMob ước tính là mục tiêu chính, vì vậy, hãy chọn mục tiêu này từ trình đơn thả xuống.

 2. (Không bắt buộc) Nếu bạn muốn Thử nghiệm A/B theo dõi các chỉ số bổ sung, chẳng hạn như Tổng doanh thu ước tính hoặc các tỷ lệ giữ chân khác, hãy chọn những tỷ lệ đó bằng cách nhấp vào Thêm chỉ số.

Giao diện người dùng của bảng điều khiển của Firebase cho thấy cách thiết lập mục tiêu của thử nghiệm A/B

Thiết lập biến thể

Bước cuối cùng của việc định cấu hình thử nghiệm A/B là xác định thông số Cấu hình từ xa kiểm soát việc đơn vị quảng cáo mới có hiển thị cho người dùng hay không.

 1. Trong mục Variants (Biến thể), hãy tạo một tham số mới có tên là SHOW_NEW_AD_KEY bằng cách nhập tham số đó vào trường Parameters (Tham số) của thẻ Baseline.

 2. Hoàn tất việc thiết lập phần Variants (Biến thể) bằng các chế độ cài đặt sau cho tham số SHOW_NEW_AD_KEY:

  • Biến thể cơ sở: Giá trị được đặt thành false (có nghĩa là: không hiển thị định dạng quảng cáo mới)
  • Biến thể Biến thể A: Giá trị được đặt thành true (có nghĩa là: hiển thị định dạng quảng cáo mới)

  Trong hướng dẫn này, biến thể Cơ sở sẽ không hiển thị định dạng quảng cáo mới cho người dùng, nhưng biến thể Biến thể A sẽ hiển thị định dạng quảng cáo mới cho một nhóm nhỏ người dùng. Việc này được kiểm soát bởi giá trị boolean của tham số. Các giá trị này được đặt tại đây trong tính năng Thử nghiệm A/B trong Firebase, nhưng thực tế thì Cấu hình từ xa Firebase sẽ gửi các giá trị này đến mã của ứng dụng để xử lý. Bạn sẽ thiết lập Cấu hình từ xa trong bước tiếp theo.

Giao diện người dùng của bảng điều khiển của Firebase cho thấy cách thiết lập các biến thể của thử nghiệm A/B

Nhấp vào Xem lại để đảm bảo thử nghiệm của bạn được thiết lập như mong đợi. Tuy nhiên, trước khi có thể bắt đầu thử nghiệm, bạn cần xác định cách mã của ứng dụng sẽ phản ứng với giá trị thông số true hoặc false nhận được từ Firebase. Tiếp tục thực hiện bước tiếp theo để triển khai cách Cấu hình từ xa xử lý thông số SHOW_NEW_AD_KEY.
Bước 1: Sử dụng AdMob để tạo biến thể đơn vị quảng cáo mới Bước 3: Xử lý giá trị thông số Cấu hình từ xa