Korzystanie z większej liczby funkcji Google Analytics i Firebase w aplikacjach AdMob

Po zakończeniu podstawowej konfiguracji AdMob możesz też dodać pakiet SDK Firebase dla Google Analytics, aby korzystać z innych funkcji Google Analytics i Firebase. W dalszej części tej strony dowiesz się, jak zacząć korzystać z Google Analytics.

Te nowe poziomy konfiguracji obsługują funkcje, które ułatwiają optymalizowanie wrażeń użytkowników aplikacji i przychodów z reklam. Zapoznaj się z poniższą tabelą z opisem funkcji i linkami do niej, aby dowiedzieć się więcej.

Funkcja Dodaj pakiet SDK do reklam mobilnych i
włącz dane o użytkownikach
Dodaj pakiet SDK do reklam mobilnych
i włącz dane o użytkownikach i
połącz AdMob z Firebase
Dodaj pakiet SDK do reklam mobilnych
i włącz dane o użytkownikach i
połącz AdMob z Firebase i
Dodaj pakiet SDK Firebase dla Analytics
Wyświetlanie danych o użytkownikach na koncie AdMob
Automatyczne zbieranie z aplikacji danych o zdarzeniach Analytics i właściwościach użytkowników
Wyświetlanie w AdMob wybranych danych o użytkownikach
Przeglądanie danych analitycznych i praca nad nimi w Firebase
Wyświetlanie kluczowych danych w konsoli Firebase
Oznaczanie konwersji w kampaniach reklamowych
Tworzenie niestandardowych grup odbiorców
Eksportowanie i analizowanie danych w BigQuery
Dostęp do większej liczby funkcji dostosowywania danych analitycznych
Rejestruj zdarzenia niestandardowe na potrzeby analityki i modeli (np. logowanie zdarzeń e-commerce_purchase dla wskaźników ARPU i ARPPU)
Konfigurowanie konwersji niestandardowych w kampaniach reklamowych
Używaj innych usług Firebase
(takich jak Zdalna konfiguracja i Testy A/B)

Rozpoczęcie korzystania z Google Analytics

Google Analytics to mechanizm analityczny Firebase, który zapewnia dostęp do przydatnych statystyk dotyczących Twoich danych. Aby zacząć korzystać z Google Analytics w swojej aplikacji, dodaj pakiet SDK Firebase dla Google Analytics.

Poniżej znajdziesz instrukcje, jak zacząć korzystać w aplikacji z pakietu SDK Firebase dla Google Analytics. Po zainicjowaniu pakietu SDK zapoznaj się z dokumentacją Analytics, by dowiedzieć się, jak rozpocząć rejestrowanie zdarzeń w aplikacji.

Krok 1. Dodaj plik konfiguracji do aplikacji

Jeśli Twoja aplikacja została zarejestrowana w Firebase przed utworzeniem połączenia z AdMob, oznacza to, że masz już dodany do niej plik konfiguracyjny Firebase. Sprawdź, czy w katalogu głównym Twojego projektu Xcode znajduje się plik GoogleService-Info.plist. Upewnij się też, że plik konfiguracyjny został dodany do wszystkich środowisk docelowych.

Krok 2. Dodaj do aplikacji pakiet SDK Firebase dla Analytics

 1. Dodaj zależność z pakietem SDK Firebase dla Google Analytics do pliku Podfile:

  pod 'FirebaseAnalytics'
  
 2. Uruchom pod install, a następnie otwórz utworzony plik .xcworkspace.

 3. Zaimportuj moduł FirebaseCore do obiektu UIApplicationDelegate, a także wszystkie inne moduły Firebase używane przez przedstawiciela aplikacji. Aby na przykład użyć Cloud Firestore i Uwierzytelniania:

  Certyfikat SwiftUI

  import SwiftUI
  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Swift

  import FirebaseCore
  import FirebaseFirestore
  import FirebaseAuth
  // ...
     

  Objective-C

  @import FirebaseCore;
  @import FirebaseFirestore;
  @import FirebaseAuth;
  // ...
     
 4. Skonfiguruj współdzieloną instancję FirebaseApp w metodzie application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) przedstawiciela aplikacji:

  Certyfikat SwiftUI

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Swift

  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()

  Objective-C

  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
 5. Jeśli używasz SwiftUI, musisz utworzyć przedstawiciela aplikacji i dołączyć go do struktury App za pomocą UIApplicationDelegateAdaptor lub NSApplicationDelegateAdaptor. Musisz też wyłączyć przełączanie przekazywania dostępu do aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w instrukcjach SwiftUI.

  Certyfikat SwiftUI

  @main
  struct YourApp: App {
   // register app delegate for Firebase setup
   @UIApplicationDelegateAdaptor(AppDelegate.self) var delegate
  
   var body: some Scene {
    WindowGroup {
     NavigationView {
      ContentView()
     }
    }
   }
  }
     

Wdrażanie rejestrowania zdarzeń niestandardowych

W tej sekcji znajdziesz przykład implementacji niestandardowego rejestrowania zdarzeń w aplikacji. Ten konkretny przykład dotyczy zdarzenia niestandardowego ecommerce_purchase, które przydaje się do rejestrowania w aplikacjach połączonych z AdMob, zwłaszcza do obliczania ARPU i ARPPU.

Aby wdrożyć w aplikacji rejestrowanie zdarzeń niestandardowych:

 1. Pamiętaj, by uzupełnić sekcję Pierwsze kroki z Google Analytics na tej stronie, która obejmuje skonfigurowanie aplikacji tak, by korzystała z Firebase, dodanie pakietu SDK Firebase dla Google Analytics i zainicjowanie pakietu SDK.

 2. Zarejestruj zdarzenie ecommerce_purchase (Swift | Obj-C). Oto przykład:

  Swift

  Analytics.logEvent(AnalyticsEventPurchase, parameters: [
   AnalyticsParameterCoupon: "SummerPromo",
   AnalyticsParameterCurrency: "JPY",
   AnalyticsParameterValue: 10000,
   AnalyticsParameterShipping: 500,
   AnalyticsParameterTransactionID: "192803301",
  ])

  Objective-C

  [FIRAnalytics logEventWithName:kFIREventPurchase
            parameters:@{
   kFIRParameterCoupon: @"SummerPromo",
   kFIRParameterCurrency: @"JPY",
   kFIRParameterValue: @10000,
   kFIRParameterShipping: @500,
   kFIRParameterTransactionID: @"192803301",
  }];

Więcej informacji o logowaniu zdarzeń niestandardowych w aplikacji znajdziesz w dokumentacji Analytics.

Używanie innych usług Firebase w swojej aplikacji

Gdy dodasz pakiet SDK Firebase dla Google Analytics, możesz też zacząć używać innych usług Firebase, np. Zdalna konfiguracja Firebase czy Testy A/B Firebase.

 • Zdalna konfiguracja umożliwia zmianę działania i wyglądu aplikacji bez publikowania jej bezpłatnie dla nieograniczonej liczby aktywnych użytkowników dziennie.

 • Testy A/B umożliwiają testowanie zmian w interfejsie aplikacji, jej funkcjach lub kampaniach budujących zaangażowanie, by sprawdzić, czy mają one wpływ na kluczowe dane (takie jak przychody i utrzymanie) przed ich powszechnym wprowadzeniem.

Zoptymalizuj zarabianie na reklamach w aplikacji

Wypróbuj różne formaty reklam lub konfiguracje na niewielkiej grupie użytkowników, a potem na podstawie danych podejmuj decyzje dotyczące implementacji reklamy u wszystkich użytkowników. Więcej informacji znajdziesz w tych samouczkach: