Phân phối ứng dụng Android cho người kiểm thử bằng Firebase CLI

Hướng dẫn này mô tả cách phân phối Android App Bundle (AAB) cho người kiểm thử bằng Giao diện dòng lệnh (CLI) của Firebase. Công cụ CLI cho phép bạn chỉ định người kiểm thử và ghi chú phát hành cho một bản dựng, sau đó phân phối bản dựng đó cho phù hợp.

Tính năng Phân phối ứng dụng tích hợp với dịch vụ chia sẻ ứng dụng nội bộ của Google Play để xử lý các tệp AAB mà bạn tải lên và phân phát tệp APK được tối ưu hoá cho cấu hình thiết bị của người kiểm thử. Khi phân phối tệp AAB, bạn có thể làm những việc sau:

 • Chạy các tệp APK được tối ưu hoá (do Google Play phân phát) được tối ưu hoá cho thiết bị của người kiểm thử.

 • Phát hiện và gỡ lỗi các vấn đề cụ thể theo thiết bị.

 • Kiểm thử các tính năng của gói ứng dụng như Play Feature DeliveryPlay Asset Delivery.

 • Giảm kích thước tệp tải xuống cho người kiểm thử.

Các quyền bắt buộc

Để tải tệp AAB lên tính năng Phân phối ứng dụng, bạn phải liên kết ứng dụng Firebase của mình với một ứng dụng trong Google Play. Bạn phải có cấp truy cập cần thiết để thực hiện những thao tác này.

Nếu không có quyền truy cập cần thiết vào Firebase, bạn có thể yêu cầu Chủ sở hữu dự án Firebase chỉ định cho bạn vai trò phù hợp thông qua chế độ cài đặt nguyên tắc quản lý danh tính và quyền truy cập (IAM) trên bảng điều khiển của Firebase. Nếu bạn có thắc mắc về việc truy cập vào dự án Firebase của mình, bao gồm cả việc tìm hoặc chỉ định Chủ sở hữu, hãy xem Câu hỏi thường gặp về"Quyền và quyền truy cập vào dự án Firebase".

Bảng sau đây áp dụng cho việc liên kết ứng dụng Firebase với ứng dụng trong Google Play, cũng như việc tải tệp AAB lên.

Thao tác trong bảng điều khiển của Firebase Quyền quản lý danh tính và quyền truy cập (IAM) bắt buộc (Các) vai trò IAM bao gồm các quyền cần thiết theo mặc định (Các) vai trò bắt buộc khác
Liên kết ứng dụng Firebase với một ứng dụng trong Google Play firebase.playLinks.update Một trong những vai trò sau: Quyền truy cập vào tài khoản nhà phát triển trên Google Play trong vai trò là Quản trị viên
Tải tệp AAB lên tính năng phân phối ứng dụng firebaseappdistro.releases.update Một trong những vai trò sau: ––

Trước khi bắt đầu

 1. Thêm Firebase vào dự án Android của bạn nếu bạn chưa thực hiện. Khi kết thúc quy trình công việc này, bạn sẽ có một Ứng dụng Android của Firebase trong dự án Firebase.

  Nếu không sử dụng bất cứ sản phẩm Firebase nào khác, bạn chỉ cần tạo một dự án và đăng ký ứng dụng của mình. Nếu bạn quyết định sử dụng sản phẩm bổ sung, hãy nhớ hoàn thành tất cả các bước trong bài viết Thêm Firebase vào dự án Android.

 2. Để tạo đường liên kết đến Firebase với Google Play và tải tệp AAB lên, hãy đảm bảo ứng dụng của bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Cả ứng dụng trong Google Play và ứng dụng Firebase dành cho Android đều được đăng ký bằng cùng một tên gói.

  • Ứng dụng trong Google Play được thiết lập trên trang tổng quan của ứng dụng và được phân phối đến một trong các kênh Google Play (Kiểm thử nội bộ, Kiểm thử khép kín, Kiểm thử công khai hoặc Phát hành công khai).

  • Quá trình xem xét ứng dụng trên Google Play đã hoàn tất và ứng dụng đã được xuất bản. Ứng dụng được phát hành nếu cột Trạng thái ứng dụng hiển thị một trong các trạng thái sau: Kiểm thử nội bộ (không phải Kiểm thử nội bộ Bản nháp), Kiểm thử khép kín, Kiểm thử công khai hoặc Phát hành công khai.

 3. Liên kết ứng dụng Android trên Firebase với tài khoản nhà phát triển trên Google Play:

  1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy chuyển đến phần Cài đặt dự án, sau đó chọn thẻ Tích hợp.

  2. Trên thẻ Google Play, hãy nhấp vào Liên kết.
   Nếu bạn đã có đường liên kết đến Google Play, hãy nhấp vào Quản lý.

  3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để bật tính năng tích hợp Phân phối ứng dụng và chọn Ứng dụng Android trên Firebase để liên kết với Google Play.

  Tìm hiểu thêm về cách liên kết với Google Play.

Bước 1. Xây dựng ứng dụng

Khi bạn đã sẵn sàng phân phối phiên bản phát hành trước của ứng dụng cho người kiểm thử, hãy tạo bản dựng AAB (truy cập tài liệu về Android Studio để xem hướng dẫn).

Bước 2. Phân phối ứng dụng cho người kiểm thử

Để phân phối ứng dụng cho người kiểm thử, hãy tải tệp của ứng dụng lên bằng Firebase CLI:

 1. Cài đặt hoặc cập nhật lên phiên bản mới nhất của Firebase CLI (bạn nên tải tệp nhị phân độc lập cho CLI dành riêng cho hệ điều hành của mình). Hãy nhớ đăng nhập và kiểm tra để đảm bảo bạn có thể truy cập vào các dự án của mình.
 2. Trên trang Phân phối ứng dụng của bảng điều khiển của Firebase, hãy chọn ứng dụng mà bạn muốn phân phối, sau đó nhấp vào Bắt đầu.
 3. Chạy lệnh appdistribution:distribute để tải ứng dụng của bạn lên và phân phối ứng dụng đó cho người kiểm thử. Hãy sử dụng các tham số sau để định cấu hình quá trình phân phối:

  app phân phối:phân phối các tuỳ chọn
  --app

  Bắt buộc: Mã ứng dụng Firebase của ứng dụng. Bạn có thể tìm thấy Mã ứng dụng trong bảng điều khiển của Firebase, trên trang Cài đặt chung.

  --app 1:1234567890:android:0a1b2c3d4e5f67890
  --token

  Mã làm mới được in khi bạn xác thực môi trường CI bằng Firebase CLI (đọc bài viết Sử dụng CLI với hệ thống CI để biết thêm thông tin).

  --token "$FIREBASE_TOKEN"
  --release-notes
  --release-notes-file

  Ghi chú phát hành cho bản dựng này.

  Bạn có thể trực tiếp chỉ định ghi chú phát hành:

  --release-notes "Text of release notes"

  Hoặc chỉ định đường dẫn tới tệp văn bản thuần tuý:

  --release-notes-file "/path/to/release-notes.txt"
  --testers
  --testers-file

  Địa chỉ email của người kiểm thử mà bạn muốn mời.

  Bạn có thể chỉ định người thử nghiệm dưới dạng danh sách địa chỉ email được phân tách bằng dấu phẩy:

  --testers "ali@example.com, bri@example.com, cal@example.com"

  Hoặc bạn có thể chỉ định đường dẫn đến tệp văn bản thuần tuý chứa danh sách địa chỉ email được phân tách bằng dấu phẩy:

  --testers-file "/path/to/testers.txt"
  --groups
  --groups-file

  Nhóm người kiểm thử mà bạn muốn mời (tham khảo phần Quản lý người kiểm thử). Chỉ định các nhóm bằng tên đại diện của nhóm. Bạn có thể tra cứu thông tin này trong bảng điều khiển của Firebase.

  Bạn có thể chỉ định các nhóm dưới dạng danh sách được phân tách bằng dấu phẩy:

  --groups "qa-team, trusted-testers"

  Hoặc bạn có thể chỉ định đường dẫn đến tệp văn bản thuần tuý chứa danh sách tên nhóm được phân tách bằng dấu phẩy:

  --groups-file "/path/to/groups.txt"
  --debug

  Cờ bạn có thể đưa vào để in đầu ra nhật ký chi tiết.

  --test-devices
  --test-devices-file

  Những hình thức phân phối sau đây là một phần của Tính năng thử nghiệm beta của người kiểm tra tự động.

  Các thiết bị kiểm thử mà bạn muốn phân phối bản dựng (tham khảo bài viết Kiểm thử tự động).

  Bạn có thể chỉ định người thử nghiệm dưới dạng danh sách địa chỉ email được phân tách bằng dấu phẩy:

  --test-devices: "model=shiba,version=34,locale=en,orientation=portrait;model=b0q,version=33,locale=en,orientation=portrait"

  Hoặc bạn có thể chỉ định đường dẫn đến tệp văn bản thuần tuý chứa danh sách các thiết bị thử nghiệm được phân tách bằng dấu chấm phẩy:

  --test-devices-file: "/path/to/test-devices.txt"
  --test-username

  Tên người dùng để tự động đăng nhập được sử dụng trong quá trình kiểm thử tự động.

  --test-password
  --test-password-file

  Mật khẩu để tự động đăng nhập trong quá trình kiểm thử tự động.

  Hoặc bạn có thể chỉ định đường dẫn đến tệp văn bản thuần tuý chứa mật khẩu:

  --test-password-file: "/path/to/test-password.txt"
  --test-username-resource

  Tên tài nguyên cho trường tên người dùng để tự động đăng nhập được sử dụng trong quá trình kiểm thử tự động.

  --test-password-resource

  Tên tài nguyên cho trường mật khẩu để tự động đăng nhập được sử dụng trong quá trình kiểm thử tự động.

  --test-non-blocking

  Chạy kiểm thử tự động theo cách không đồng bộ. Hãy truy cập vào bảng điều khiển của Firebase để xem kết quả thử nghiệm tự động.

  Ví dụ:

  firebase appdistribution:distribute test.aab \
    --app 1:1234567890:android:0a1b2c3d4e5f67890 \
    --release-notes "Bug fixes and improvements" --testers-file testers.txt
  

  Sau khi tải bản phát hành lên, Firebase CLI sẽ xuất ra các đường liên kết dưới đây. Các đường liên kết này giúp bạn quản lý tệp nhị phân và đảm bảo người kiểm thử và nhà phát triển khác có bản phát hành phù hợp:

  • firebase_console_uri – Một đường liên kết đến bảng điều khiển của Firebase hiển thị một bản phát hành. Bạn có thể chia sẻ đường liên kết này với các nhà phát triển khác trong tổ chức của mình.
  • testing_uri – Một đường liên kết đến bản phát hành trong trải nghiệm của người kiểm thử (ứng dụng gốc Android) cho phép người kiểm thử xem ghi chú phát hành và cài đặt ứng dụng trên thiết bị của họ. Người kiểm thử cần có quyền truy cập vào bản phát hành để sử dụng đường liên kết.
  • binary_download_uri – Một đường liên kết đã ký trực tiếp tải và cài đặt tệp nhị phân của ứng dụng (tệp APK hoặc AAB). Đường liên kết sẽ hết hạn sau một giờ.

  Quản lý người kiểm thử và nhóm

  Ngoài việc phân phối bản phát hành, bạn cũng có thể sử dụng appdistribution:testers:addappdistribution:testers:remove để mời người kiểm thử mới hoặc xoá người kiểm thử hiện có khỏi dự án Firebase.

  Sau khi thêm người kiểm thử vào dự án Firebase, bạn có thể thêm họ vào từng bản phát hành. Sau khi bạn xoá một người kiểm thử, họ sẽ không còn quyền truy cập vào các bản phát hành trong dự án của bạn nữa. Xin lưu ý rằng những người kiểm thử bị xoá gần đây vẫn có thể giữ lại quyền truy cập vào bản phát hành của bạn trong một khoảng thời gian.

  Ví dụ:

  firebase appdistribution:testers:add anothertester@email.com moretesters@email.com
  
  firebase appdistribution:testers:remove anothertester@email.com moretesters@email.com
  

  Email của người thử nghiệm phải được phân tách bằng một dấu cách. Bạn cũng có thể chỉ định người kiểm thử bằng --file /path/to/testers.txt.

  Nếu có nhiều người kiểm thử, bạn nên cân nhắc sử dụng nhóm: Bạn có thể dùng appdistribution:group:createappdistribution:group:delete để tạo hoặc xoá các nhóm trong dự án Firebase của mình.

  Sử dụng --group-alias để chỉ định một nhóm cho các lệnh appdistribution:testers:addappdistribution:testers:remove.

  Ví dụ:

  firebase appdistribution:group:create "QA team" qa-team
  
  firebase appdistribution:testers:add --group-alias=qa-team anothertester@email.com moretesters@email.com
  
  firebase appdistribution:testers:remove --group-alias=qa-team anothertester@email.com moretesters@email.com
  
  firebase appdistribution:group:delete qa-team
  

Sau khi bạn phân phối bản dựng, bản dựng đó sẽ xuất hiện trên trang tổng quan Phân phối ứng dụng trên bảng điều khiển của Firebase trong 150 ngày (5 tháng). Khi bản dựng hết hạn 30 ngày, một thông báo hết hạn sẽ xuất hiện trong cả bảng điều khiển và danh sách bản dựng trên thiết bị kiểm thử của người kiểm thử.

Những người kiểm thử chưa được mời kiểm thử ứng dụng sẽ nhận được lời mời qua email để bắt đầu và những người kiểm thử hiện tại sẽ nhận được thông báo qua email cho biết bản dựng mới đã sẵn sàng để kiểm thử (đọc hướng dẫn thiết lập dành cho người kiểm thử để biết hướng dẫn về cách cài đặt ứng dụng kiểm thử). Bạn có thể theo dõi trạng thái của từng người kiểm thử, xem họ có chấp nhận lời mời và liệu họ có tải ứng dụng xuống trong bảng điều khiển của Firebase hay không.

Người kiểm thử có 30 ngày để chấp nhận lời mời kiểm thử ứng dụng trước khi ứng dụng hết hạn. Khi lời mời hết hạn sau 5 ngày, một thông báo hết hạn sẽ xuất hiện trong bảng điều khiển của Firebase bên cạnh người kiểm thử trong bản phát hành. Bạn có thể gia hạn lời mời bằng cách gửi lại lời mời thông qua trình đơn thả xuống trên hàng người kiểm thử.

Các bước tiếp theo