Bắt đầu sử dụng Cấu hình từ xa Firebase


Bạn có thể sử dụng Cấu hình từ xa Firebase để xác định các thông số trong ứng dụng và cập nhật giá trị của các thông số đó trên đám mây. Điều này cho phép bạn sửa đổi giao diện và hành vi của ứng dụng mà không cần phân phối bản cập nhật ứng dụng. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn các bước để bắt đầu và cung cấp một số mã mẫu.

Bước 1: Thêm Firebase và SDK Cấu hình từ xa vào ứng dụng của bạn

 1. Cài đặt và khởi chạy Firebase SDK cho Flutter nếu bạn chưa thực hiện việc này.

 2. Đối với Cấu hình từ xa, bạn phải sử dụng Google Analytics để nhắm mục tiêu có điều kiện các phiên bản ứng dụng đến thuộc tính người dùng và đối tượng. Hãy nhớ bật Google Analytics trong dự án của bạn.

 3. Trong thư mục gốc của dự án Flutter, hãy chạy lệnh sau để cài đặt trình bổ trợ Cấu hình từ xa:

  flutter pub add firebase_remote_config
  

  Ngoài ra, trong quá trình thiết lập Cấu hình từ xa, bạn cần thêm Firebase SDK cho Google Analytics vào ứng dụng của mình:

  flutter pub add firebase_analytics
  
 4. Tạo lại dự án:

  flutter run
  
 5. Nếu bạn đang sử dụng Cấu hình từ xa trên macOS, hãy bật tính năng Chia sẻ chuỗi khoá trong Xcode.

Bước 2: Tải đối tượng singleton Cấu hình từ xa

Nhận một thực thể đối tượng Cấu hình từ xa và đặt khoảng thời gian tìm nạp tối thiểu để cho phép làm mới thường xuyên:

final remoteConfig = FirebaseRemoteConfig.instance;
await remoteConfig.setConfigSettings(RemoteConfigSettings(
  fetchTimeout: const Duration(minutes: 1),
  minimumFetchInterval: const Duration(hours: 1),
));

Đối tượng singleton được dùng để lưu trữ giá trị tham số mặc định trong ứng dụng, tìm nạp các giá trị thông số đã cập nhật từ phần phụ trợ và kiểm soát thời điểm các giá trị đã tìm nạp được cung cấp cho ứng dụng của bạn.

Trong quá trình phát triển, bạn nên đặt khoảng thời gian tìm nạp tối thiểu tương đối thấp. Xem phần Điều tiết để biết thêm thông tin.

Bước 3: Đặt giá trị thông số mặc định trong ứng dụng

Bạn có thể đặt giá trị thông số mặc định trong ứng dụng trong đối tượng Cấu hình từ xa để ứng dụng hoạt động như dự kiến trước khi kết nối với phần phụ trợ Cấu hình từ xa, cũng như để có sẵn các giá trị mặc định nếu không có giá trị mặc định nào được đặt trong phần phụ trợ.

await remoteConfig.setDefaults(const {
  "example_param_1": 42,
  "example_param_2": 3.14159,
  "example_param_3": true,
  "example_param_4": "Hello, world!",
});

Bước 4: Lấy các giá trị tham số để dùng trong ứng dụng

Bây giờ, bạn có thể nhận giá trị thông số từ đối tượng Cấu hình từ xa. Nếu bạn thiết lập giá trị trong phần phụ trợ, tìm nạp rồi kích hoạt giá trị đó, thì các giá trị đó sẽ có sẵn cho ứng dụng của bạn. Nếu không, bạn sẽ nhận được giá trị thông số trong ứng dụng được định cấu hình bằng cách sử dụng setDefaults().

Để nhận các giá trị này, hãy gọi phương thức liệt kê ở bên dưới. Phương thức này liên kết tới loại dữ liệu mà ứng dụng của bạn dự kiến, cung cấp khoá tham số làm đối số:

 • getBool()
 • getDouble()
 • getInt()
 • getString()

Bước 5: Đặt giá trị thông số trong phần phụ trợ Cấu hình từ xa

Bằng cách sử dụng bảng điều khiển của Firebase hoặc API phụ trợ Cấu hình từ xa, bạn có thể tạo các giá trị mặc định mới phía máy chủ để ghi đè các giá trị trong ứng dụng theo logic có điều kiện hoặc tiêu chí nhắm mục tiêu người dùng mà bạn mong muốn. Phần này mô tả các bước trong bảng điều khiển của Firebase để tạo những giá trị này.

 1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy mở dự án của bạn.
 2. Chọn Cấu hình từ xa từ trình đơn để xem trang tổng quan Cấu hình từ xa.
 3. Hãy xác định tham số có tên giống với tham số bạn đã xác định trong ứng dụng của mình. Đối với mỗi tham số, bạn có thể đặt giá trị mặc định (giá trị này cuối cùng sẽ ghi đè giá trị mặc định tương ứng trong ứng dụng) và bạn cũng có thể đặt giá trị có điều kiện. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Tham số và điều kiện cấu hình từ xa.

Bước 6: Tìm nạp và kích hoạt các giá trị

 1. Để tìm nạp giá trị thông số từ phần phụ trợ Cấu hình từ xa, hãy gọi phương thức fetch(). Mọi giá trị mà bạn đặt trong phần phụ trợ đều được tìm nạp và lưu trữ trong đối tượng Cấu hình từ xa.

 2. Để cung cấp các giá trị thông số đã tìm nạp cho ứng dụng, hãy gọi phương thức activate().

  Đối với trường hợp muốn tìm nạp và kích hoạt các giá trị trong một lệnh gọi, bạn có thể sử dụng yêu cầu fetchAndActivate() để tìm nạp các giá trị từ phần phụ trợ Cấu hình từ xa và cung cấp các giá trị đó cho ứng dụng:

  await remoteConfig.fetchAndActivate();
  

Vì các giá trị tham số được cập nhật này ảnh hưởng đến hành vi và giao diện của ứng dụng, bạn nên kích hoạt các giá trị đã tìm nạp cùng một lúc để đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho người dùng, chẳng hạn như vào lần tiếp theo người dùng mở ứng dụng. Hãy xem chiến lược tải Cấu hình từ xa để biết thêm thông tin và ví dụ.

Bước 7: Nghe thông tin cập nhật theo thời gian thực

Sau khi tìm nạp giá trị tham số, bạn có thể sử dụng Cấu hình từ xa theo thời gian thực để theo dõi thông tin cập nhật từ phần phụ trợ Cấu hình từ xa. Cấu hình từ xa theo thời gian thực báo hiệu cho các thiết bị đã kết nối khi có bản cập nhật và tự động tìm nạp các thay đổi sau khi bạn phát hành phiên bản Cấu hình từ xa mới.

Lưu ý rằng Cấu hình từ xa theo thời gian thực không có sẵn cho web.

 1. Trong ứng dụng của bạn, hãy sử dụng onConfigUpdated để bắt đầu theo dõi thông tin cập nhật và tự động tìm nạp mọi giá trị tham số mới.

   remoteConfig.onConfigUpdated.listen((event) async {
    await remoteConfig.activate();
  
    // Use the new config values here.
   });
  
 2. Lần tiếp theo bạn phát hành phiên bản Cấu hình từ xa mới, các thiết bị đang chạy ứng dụng của bạn và đang theo dõi các thay đổi sẽ kích hoạt cấu hình mới.

Điều tiết

Nếu một ứng dụng tìm nạp quá nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn, thì các lệnh gọi tìm nạp sẽ bị điều tiết và giá trị của thuộc tính lastFetchStatus của FirebaseRemoteConfig sẽ là RemoteConfigFetchStatus.throttle.

Khoảng thời gian tìm nạp tối thiểu mặc định cho Cấu hình từ xa là 12 giờ, nghĩa là các cấu hình sẽ chỉ được tìm nạp qua phần phụ trợ nhiều lần trong khoảng thời gian 12 giờ, bất kể số lệnh gọi tìm nạp thực sự được thực hiện.

Trong quá trình phát triển ứng dụng, nếu không sử dụng Cấu hình từ xa theo thời gian thực (nên dùng), bạn nên tìm nạp và kích hoạt các cấu hình rất thường xuyên (nhiều lần mỗi giờ) để nhanh chóng lặp lại khi phát triển và kiểm thử ứng dụng. Để phù hợp với việc lặp lại nhanh trên một dự án có tối đa 10 nhà phát triển, bạn có thể tạm thời đặt khoảng thời gian tìm nạp tối thiểu thấp với setConfigSettings().

final remoteConfig = FirebaseRemoteConfig.instance;
await remoteConfig.setConfigSettings(RemoteConfigSettings(
  fetchTimeout: const Duration(minutes: 1),
  minimumFetchInterval: const Duration(minutes: 5),
));

Các bước tiếp theo

Hãy khám phá các trường hợp sử dụng Cấu hình từ xa (nếu bạn chưa thực hiện), đồng thời xem một số khái niệm chính và tài liệu về chiến lược nâng cao, bao gồm: