Catch up on highlights from Firebase at Google I/O 2023. Learn more

Cấu hình từ xa Firebase

Thay đổi hành vi và giao diện ứng dụng của bạn mà không cần xuất bản bản cập nhật ứng dụng, miễn phí cho người dùng hoạt động hàng ngày không giới hạn.

Firebase Remote Config là dịch vụ đám mây cho phép bạn thay đổi hành vi và giao diện của ứng dụng mà không yêu cầu người dùng tải xuống bản cập nhật ứng dụng. Khi sử dụng Cấu hình từ xa, bạn tạo các giá trị mặc định trong ứng dụng để kiểm soát hành vi và giao diện của ứng dụng. Sau đó, sau này bạn có thể sử dụng bảng điều khiển Firebase hoặc API phụ trợ Cấu hình từ xa để ghi đè các giá trị mặc định trong ứng dụng cho tất cả người dùng ứng dụng hoặc cho các phân khúc trong cơ sở người dùng của bạn. Ứng dụng của bạn kiểm soát thời điểm áp dụng các bản cập nhật và ứng dụng có thể thường xuyên kiểm tra các bản cập nhật cũng như áp dụng chúng với tác động không đáng kể đến hiệu suất.

Thiết lập iOS+ Thiết lập Android Thiết lập web Thiết lập Flutter Thiết lập C++ Thiết lập Unity API phụ trợ

khả năng chính

Nhanh chóng triển khai các thay đổi đối với cơ sở người dùng ứng dụng của bạn Bạn có thể thay đổi giao diện và hành vi mặc định của ứng dụng bằng cách thay đổi các giá trị thông số phía máy chủ. Ví dụ: bạn có thể sử dụng tham số Cấu hình từ xa làm cờ tính năng để thay đổi chủ đề màu hoặc bố cục của ứng dụng nhằm hỗ trợ quảng cáo theo mùa mà không cần xuất bản bản cập nhật ứng dụng.
Tùy chỉnh ứng dụng của bạn cho các phân khúc cơ sở người dùng của bạn Bạn có thể sử dụng Cấu hình từ xa để cung cấp các biến thể về trải nghiệm người dùng của ứng dụng cho các phân khúc khác nhau trong cơ sở người dùng của bạn theo phiên bản ứng dụng, ngôn ngữ, đối tượng Google Analyticsphân khúc đã nhập .
Sử dụng cá nhân hóa Cấu hình từ xa để tự động và liên tục tùy chỉnh ứng dụng của bạn cho từng người dùng và tối ưu hóa cho các mục tiêu chiến lược Sử dụng công nghệ máy học để liên tục điều chỉnh trải nghiệm người dùng cá nhân nhằm tối ưu hóa cho các mục tiêu như mức độ tương tác của người dùng, số lần nhấp vào quảng cáo và doanh thu—hoặc bất kỳ sự kiện tùy chỉnh nào mà bạn có thể đo lường bằng Google Analytics—với cá nhân hóa Cấu hình từ xa .
Chạy thử nghiệm A/B để cải thiện ứng dụng của bạn Bạn có thể sử dụng Thử nghiệm A/Bnhắm mục tiêu theo tỷ lệ phần trăm ngẫu nhiên với Google Analytics để cải tiến thử nghiệm A/B cho ứng dụng của mình trên các phân khúc cơ sở người dùng khác nhau nhằm xác thực các cải tiến trước khi triển khai chúng cho toàn bộ cơ sở người dùng của bạn.

Làm thế nào nó hoạt động?

Remote Config bao gồm một thư viện ứng dụng khách xử lý các tác vụ quan trọng như tìm nạp giá trị tham số và lưu chúng vào bộ nhớ cache, đồng thời vẫn cho phép bạn kiểm soát thời điểm các giá trị mới được kích hoạt để chúng ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng trong ứng dụng của bạn. Điều này cho phép bạn bảo vệ trải nghiệm ứng dụng của mình bằng cách kiểm soát thời gian của bất kỳ thay đổi nào.

Chúng tôi khuyên bạn nên thêm chức năng Cấu hình từ xa theo thời gian thực vào logic tìm nạp của mình để tự động tìm nạp các giá trị tham số Cấu hình từ xa mới nhất ngay khi chúng được xuất bản.

Các phương thức get của thư viện máy khách Cấu hình từ xa cung cấp một điểm truy cập duy nhất cho các giá trị tham số. Ứng dụng của bạn nhận các giá trị phía máy chủ bằng cách sử dụng cùng logic mà ứng dụng sử dụng để nhận các giá trị mặc định trong ứng dụng, vì vậy, bạn có thể thêm các khả năng của Cấu hình từ xa vào ứng dụng của mình mà không cần viết nhiều mã.

Để ghi đè các giá trị mặc định trong ứng dụng, bạn sử dụng bảng điều khiển Firebase hoặc API phụ trợ Cấu hình từ xa để tạo các tham số có cùng tên với các tham số được sử dụng trong ứng dụng của bạn. Đối với mỗi tham số, bạn có thể đặt giá trị mặc định phía máy chủ để ghi đè giá trị mặc định trong ứng dụng và bạn cũng có thể tạo giá trị có điều kiện để ghi đè giá trị mặc định trong ứng dụng đối với các phiên bản ứng dụng đáp ứng các điều kiện nhất định.

Để tìm hiểu thêm về các tham số, điều kiện và cách Cấu hình từ xa giải quyết xung đột giữa các giá trị có điều kiện, hãy xem Điều kiện và tham số cấu hình từ xa .

đường dẫn thực hiện

Cung cấp ứng dụng của bạn với Remote Config Xác định khía cạnh nào trong hành vi và giao diện của ứng dụng mà bạn muốn có thể thay đổi bằng cách sử dụng Cấu hình từ xa và dịch những khía cạnh này thành các tham số mà bạn sẽ sử dụng trong ứng dụng của mình.
Đặt giá trị tham số mặc định Đặt các giá trị mặc định trong ứng dụng cho các tham số Cấu hình từ xa bằng cách sử dụng setDefaults() và, nếu muốn, tải xuống các giá trị mặc định của mẫu Cấu hình từ xa .
Thêm logic để tìm nạp, kích hoạt và nhận các giá trị tham số Ứng dụng của bạn có thể tìm nạp các giá trị tham số một cách an toàn và hiệu quả từ phần phụ trợ Cấu hình từ xa theo định kỳ và kích hoạt các giá trị đã tìm nạp đó. Cấu hình từ xa theo thời gian thực cho phép ứng dụng của bạn tìm nạp các giá trị được cập nhật ngay khi phiên bản Cấu hình từ xa mới được xuất bản mà không cần bỏ phiếu.

Bạn có thể viết ứng dụng của mình mà không phải lo lắng về thời điểm tốt nhất để tìm nạp giá trị hoặc thậm chí liệu có tồn tại giá trị phía máy chủ hay không.

Ứng dụng của bạn sử dụng các phương thức get để lấy giá trị của một tham số, tương tự như việc đọc giá trị của một biến cục bộ được xác định trong ứng dụng của bạn.

(Khi cần) Cập nhật các giá trị tham số có điều kiện và mặc định phía máy chủ Bạn có thể xác định các giá trị trong bảng điều khiển Firebase hoặc API phụ trợ Cấu hình từ xa để ghi đè các giá trị mặc định trong ứng dụng. Bạn có thể thực hiện việc này trước hoặc sau khi khởi chạy ứng dụng của mình, bởi vì các phương thức get tương tự sẽ truy cập các giá trị mặc định trong ứng dụng và các giá trị được tìm nạp từ chương trình phụ trợ Cấu hình từ xa. Xem các mẫu và phiên bản Cấu hình từ xa để tìm hiểu thêm về cách quản lý và cập nhật các tham số và giá trị Cấu hình từ xa.
(Khi cần) Cập nhật giá trị tham số mặc định phía máy khách Bất cứ khi nào bạn cập nhật ứng dụng của mình, bạn nên đồng bộ hóa các giá trị tham số mặc định của nó với phần phụ trợ Cấu hình từ xa. Bạn có thể nhanh chóng tải xuống tệp chứa các giá trị mặc định ở định dạng XML, danh sách thuộc tính (plist) hoặc JSON để cập nhật ứng dụng của mình bằng API REST và bảng điều khiển Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tải xuống các giá trị mặc định của mẫu Cấu hình Từ xa .

Chính sách và giới hạn

Lưu ý các chính sách sau:

  • Không sử dụng Cấu hình từ xa để thực hiện các bản cập nhật ứng dụng cần có sự cho phép của người dùng. Điều này có thể khiến ứng dụng của bạn bị coi là không đáng tin cậy.
  • Không lưu trữ dữ liệu bí mật trong các khóa tham số hoặc giá trị tham số Cấu hình từ xa. Có thể giải mã bất kỳ khóa tham số hoặc giá trị nào được lưu trữ trong cài đặt Cấu hình từ xa cho dự án của bạn.
  • Đừng cố lách các yêu cầu của nền tảng đích của ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng Cấu hình từ xa.

Các thông số và điều kiện Cấu hình từ xa phải tuân theo các giới hạn nhất định. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Giới hạn về tham số và điều kiện .

Lưu ý các giới hạn sau:

  • Dự án Firebase có thể có 2000 tham số Cấu hình từ xa, các tham số này tuân theo giới hạn về độ dài và nội dung được nêu chi tiết trong Giới hạn về tham số và điều kiện .

  • Firebase lưu trữ tối đa 300 phiên bản mẫu Cấu hình từ xa của bạn, với thời gian tồn tại tối đa 90 ngày cho bất kỳ mẫu được lưu trữ nào. Xem Mẫu và lập phiên bản .

Tìm cách lưu trữ các loại dữ liệu khác?

  • Cloud Firestore là cơ sở dữ liệu linh hoạt, có thể mở rộng để phát triển thiết bị di động, web và máy chủ từ Firebase và Google Cloud.
  • Cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase lưu trữ dữ liệu ứng dụng JSON, chẳng hạn như trạng thái trò chơi hoặc tin nhắn trò chuyện và đồng bộ hóa các thay đổi ngay lập tức trên tất cả các thiết bị được kết nối. Để tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa các tùy chọn cơ sở dữ liệu, hãy xem Chọn cơ sở dữ liệu: Cloud Firestore hoặc Cơ sở dữ liệu thời gian thực .
  • Dịch vụ lưu trữ Firebase lưu trữ các nội dung toàn cầu, bao gồm HTML, CSS và JavaScript cho trang web của bạn cũng như các nội dung khác do nhà phát triển cung cấp như đồ họa, phông chữ và biểu tượng.
  • Cloud Storage lưu trữ các tệp như hình ảnh, video và âm thanh cũng như nội dung khác do người dùng tạo.

Bước tiếp theo