Rozpoczęcie korzystania z Google Analytics

Z tego krótkiego wprowadzenia dowiesz się, jak dodać Google Analytics do aplikacji i rozpocząć rejestrowanie zdarzeń.

Google Analytics zbiera dane o korzystaniu i zachowaniu Twojej aplikacji internetowej. Pakiet SDK rejestruje 2 główne typy informacji:

 • Zdarzenia: informacje o tym, co dzieje się w aplikacji, np. działania użytkowników, zdarzenia systemowe lub błędy.

 • Właściwości użytkownika: atrybuty zdefiniowane przez Ciebie, aby opisać segmenty użytkowników, np. ustawienia języka lub położenie geograficzne.

Analytics automatycznie rejestruje niektóre zdarzenia i właściwości użytkownika. Aby je włączyć, nie musisz dodawać żadnego kodu.

Zanim zaczniesz

Dodaj Firebase do projektu JavaScript i upewnij się, że usługa Google Analytics jest włączona w projekcie Firebase, chyba że masz to już za sobą:

 • Jeśli tworzysz nowy projekt Firebase, włącz Google Analytics w trakcie procesu tworzenia projektu.

 • Jeśli korzystasz z istniejącego projektu Firebase, w którym nie masz włączonej usługi Google Analytics, otwórz kartę Integracje w sekcji > Ustawienia projektu, aby ją włączyć.

Gdy włączysz Google Analytics w swoim projekcie, Twoje aplikacje internetowe Firebase zostaną połączone ze strumieniami danych Google Analytics powiązanymi z usługą Aplikacje + internet.

Dodawanie pakietu SDK Analytics do aplikacji

W zależności od sposobu hostowania aplikacji internetowej konfiguracja może być obsługiwana automatycznie lub może być konieczna aktualizacja obiektu konfiguracji Firebase. Jeśli Twoja aplikacja internetowa korzysta już z Google Analytics, może być konieczne przeprowadzenie dodatkowej konfiguracji opisanej w artykule Używanie Firebase z tagowaniem gtag.js.

 1. Sprawdź, czy obiekt konfiguracyjny Firebase w Twoim kodzie zawiera measurementId. Ten identyfikator jest tworzony automatycznie po włączeniu Analytics w projekcie Firebase i zarejestrowaniu aplikacji internetowej. Jest on wymagany do korzystania z Analytics.

  • Jeśli Twoja aplikacja korzysta z Hostingu Firebase i używa zarezerwowanych adresów URL dla pakietów SDK Firebase:

   Firebase automatycznie konfiguruje Twoją aplikację. Aby zakończyć konfigurację, dodaj skrypty z karty Twoje aplikacje w Ustawieniach projektu do tagu <body> aplikacji, jeśli jeszcze nie zostało to zrobione.

  • Jeśli aplikacja nie używa zarezerwowanych adresów URL: jeśli korzystasz z istniejącej aplikacji internetowej, zaktualizuj obiekt konfiguracyjny Firebase w kodzie, aby upewnić się, że pole measurementId jest obecne. Obiekt config powinien wyglądać podobnie do tego przykładu:

   // For Firebase JavaScript SDK v7.20.0 and later, `measurementId` is an optional field
   const firebaseConfig = {
    apiKey: "AIzaSyCGQ0tYppWFJkuSxBhOpkH0xVDmX245Vdc",
    authDomain: "project-id.firebaseapp.com",
    databaseURL: "https://project-id.firebaseio.com",
    projectId: "project-id",
    storageBucket: "project-id.appspot.com",
    messagingSenderId: "637908496727",
    appId: "2:637908496727:web:a4284b4c99e329d5",
    measurementId: "G-9VP01NDSXJ"
   };
   
 2. Jeśli jeszcze nie masz tego za sobą, zainstaluj pakiet SDK Firebase JS i zainicjuj Firebase.

 3. Dodaj pakiet JS SDK Analytics i zainicjuj Analytics:

Web

import { initializeApp } from "firebase/app";
import { getAnalytics } from "firebase/analytics";

// TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
// See: https://firebase.google.com/docs/web/learn-more#config-object
const firebaseConfig = {
 // ...
};

// Initialize Firebase
const app = initializeApp(firebaseConfig);


// Initialize Analytics and get a reference to the service
const analytics = getAnalytics(app);

Web

import firebase from "firebase/compat/app";
import "firebase/compat/analytics";

// TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
// See: https://firebase.google.com/docs/web/learn-more#config-object
const firebaseConfig = {
 // ...
};

// Initialize Firebase
firebase.initializeApp(firebaseConfig);


// Initialize Analytics and get a reference to the service
const analytics = firebase.analytics();

Używanie Firebase z dotychczasowym tagowaniem gtag.js

Jeśli w Twojej aplikacji działało już Google Analytics przy użyciu fragmentu kodu gtag.js, może być konieczna dodatkowa konfiguracja aplikacji, jeśli planujesz wykonać jedną z tych czynności:

 • Dodaj do strony wywołania Google Analytics z Firebase, ale planujesz też nadal używać wywołań gtag() bezpośrednio na tej samej stronie.
 • chcesz używać tego samego identyfikatora pomiaru zarówno w bezpośrednich wywołaniach gtag(), jak i w danych Google Analytics wysyłanych do Firebase.

Aby mieć pewność, że zdarzenia będą dostępne do użycia we wszystkich usługach Firebase, wykonaj te dodatkowe czynności konfiguracyjne:

 • Usuń wiersz gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID');, w którym GA_MEASUREMENT_ID to measurementId Twojej aplikacji internetowej Firebase. Jeśli masz na stronie inne identyfikatory innych usług Analytics, nie musisz usuwać ich wiersza konfiguracji.
 • Pamiętaj, by przed wysłaniem jakichkolwiek zdarzeń za pomocą gtag() wywołać funkcję firebase.analytics().

W przeciwnym razie zdarzenia wysyłane do tego identyfikatora z wywołaniami gtag() nie będą powiązane z Firebase i nie będą dostępne do kierowania w innych usługach Firebase.

Zacznij rejestrować zdarzenia

Po zainicjowaniu usługi Analytics możesz zacząć rejestrować zdarzenia za pomocą metody logEvent().

Niektóre zdarzenia są zalecane w przypadku wszystkich aplikacji, a inne w przypadku określonych rodzajów działalności lub branż. Sugerowane zdarzenia należy przesyłać wraz z określonymi parametrami, aby zapewnić maksymalną ilość szczegółów dostępnych w raportach oraz korzystać z przyszłych funkcji i integracji, gdy tylko będą dostępne. Ta sekcja pokazuje, jak logować wstępnie zdefiniowane zdarzenie. Więcej informacji o logowaniu zdarzeń znajdziesz w artykule Rejestrowanie zdarzeń.

Ten przykład pokazuje, jak zarejestrować zalecane zdarzenie, aby wskazać, że użytkownik otrzymał powiadomienie w Twojej aplikacji:

Web

import { getAnalytics, logEvent } from "firebase/analytics";

const analytics = getAnalytics();
logEvent(analytics, 'notification_received');

Web

firebase.analytics().logEvent('notification_received');

Dalsze kroki