Wyłącz Monitorowanie wydajności Firebase

Aby umożliwić użytkownikom włączanie i wyłączanie Monitorowania wydajności Firebase, skonfiguruj aplikację, aby ją włączyć lub wyłączyć. Ta możliwość może być też przydatna podczas tworzenia i testowania aplikacji.

Oto kilka opcji do rozważenia:

 • Pakiet SDK Performance Monitoring możesz wyłączyć podczas tworzenia aplikacji oraz włączyć go ponownie w czasie działania.

 • Możesz utworzyć aplikację z włączonym pakietem SDK Performance Monitoring, ale mieć możliwość wyłączenia go w czasie działania za pomocą Zdalnej konfiguracji Firebase.

 • Możesz całkowicie wyłączyć pakiet SDK Performance Monitoring bez możliwości włączania go w czasie działania.

Wyłącz monitorowanie wydajności podczas procesu kompilacji aplikacji

Jedną z sytuacji, w której warto wyłączyć Monitorowanie wydajności w trakcie procesu kompilacji aplikacji, jest unikanie raportowania danych o wydajności wersji przedpremierowej aplikacji podczas jej tworzenia i testowania.

Aby wyłączyć lub dezaktywować monitorowanie wydajności, możesz dodać do pliku z listą usług (Info.plist) jeden z dwóch kluczy aplikacji Apple:

 • Aby wyłączyć monitorowanie wydajności, ale zezwolić aplikacji na włączanie go w czasie działania, ustaw firebase_performance_collection_enabled na false w pliku Info.plist aplikacji.

 • Aby całkowicie wyłączyć Monitorowanie wydajności (bez możliwości włączania go w czasie działania), ustaw firebase_performance_collection_deactivated na true w pliku Info.plist aplikacji.

Wyłączanie aplikacji w czasie działania za pomocą Zdalnej konfiguracji

Zdalna konfiguracja Firebase umożliwia wprowadzanie zmian w działaniu i wyglądzie aplikacji, dzięki czemu stanowi idealny sposób na wyłączenie monitorowania wydajności we wdrożonych instancjach aplikacji.

Aby wyłączyć zbieranie danych w ramach Monitorowania wydajności przy następnym uruchomieniu aplikacji Apple, użyj przykładowego kodu poniżej. Więcej informacji o korzystaniu ze Zdalnej konfiguracji w aplikacji Apple znajdziesz w artykule o korzystaniu ze Zdalnej konfiguracji Firebase na platformach Apple.

 1. Sprawdź, czy w Podfile jest używana Zdalna konfiguracja:

  pod 'Firebase/RemoteConfig'
  
 2. Dodaj ten fragment na początku pliku AppDelegate aplikacji:

  Swift

  Uwaga: ta usługa Firebase nie jest dostępna na urządzeniach docelowych z systemem macOS, Mac Catalyst i watchOS.
  import FirebaseRemoteConfig
  

  Objective-C

  Uwaga: ta usługa Firebase nie jest dostępna na urządzeniach docelowych z systemem macOS, Mac Catalyst i watchOS.
  @import FirebaseRemoteConfig;
  
 3. W pliku AppDelegate dodaj ten kod do instrukcji launchOptions w metodzie instancji application:didFinishLaunchingWithOptions::

  Swift

  Uwaga: ta usługa nie jest dostępna na systemy macOS, Mac Catalyst i watchOS.
  remoteConfig = RemoteConfig.remoteConfig()
  // You can change the "false" below to "true" to permit more fetches when validating
  // your app, but you should change it back to "false" or remove this statement before
  // distributing your app in production.
  let remoteConfigSettings = RemoteConfigSettings(developerModeEnabled: false)
  remoteConfig.configSettings = remoteConfigSettings!
  // Load in-app defaults from a plist file that sets perf_disable to false until
  // you update values in the Firebase console.
  remoteConfig.setDefaultsFromPlistFileName("RemoteConfigDefaults")
  // Important! This needs to be applied before FirebaseApp.configure()
  if !remoteConfig["perf_disable"].boolValue {
    // The following line disables all automatic (out-of-the-box) monitoring
    Performance.sharedInstance().isInstrumentationEnabled = false
    // The following line disables all custom monitoring
    Performance.sharedInstance().isDataCollectionEnabled = false
  }
  else {
    Performance.sharedInstance().isInstrumentationEnabled = true
    Performance.sharedInstance().isDataCollectionEnabled = true
  }
  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()
  

  Objective-C

  Uwaga: ta usługa Firebase nie jest dostępna na urządzeniach docelowych z systemem macOS, Mac Catalyst i watchOS.
  self.remoteConfig = [FIRRemoteConfig remoteConfig];
  // You can change the NO below to YES to permit more fetches when validating
  // your app, but you should change it back to NO or remove this statement before
  // distributing your app in production.
  FIRRemoteConfigSettings *remoteConfigSettings =
    [[FIRRemoteConfigSettings alloc] initWithDeveloperModeEnabled:NO];
  self.remoteConfig.configSettings = remoteConfigSettings;
  // Load in-app defaults from a plist file that sets perf_disable to false until
  // you update values in the Firebase console.
  [self.remoteConfig setDefaultsFromPlistFileName:@"RemoteConfigDefaults"];
  // Important! This needs to be applied before [FIRApp configure]
  if (!self.remoteConfig[@"perf_disable"].numberValue.boolValue) {
    // The following line disables all automatic (out-of-the-box) monitoring
    [FIRPerformance sharedInstance].instrumentationEnabled = NO;
    // The following line disables all custom monitoring
    [FIRPerformance sharedInstance].dataCollectionEnabled = NO;
  }
  else {
    [FIRPerformance sharedInstance].instrumentationEnabled = YES;
    [FIRPerformance sharedInstance].dataCollectionEnabled = YES;
  }
  // Use Firebase library to configure APIs
  [FIRApp configure];
  
 4. W ViewController.m lub innym pliku implementacji używanym przez Twoją aplikację dodaj ten kod, aby pobrać i aktywować wartości Zdalnej konfiguracji:

  Swift

  Uwaga: ta usługa Firebase nie jest dostępna na urządzeniach docelowych z systemem macOS, Mac Catalyst i watchOS.
  //RemoteConfig fetch and activation in your app, shortly after startup
  remoteConfig.fetch(withExpirationDuration: TimeInterval(30.0)) { (status, error) -> Void in
   if status == .success {
    print("Config fetched!")
    self.remoteConfig.activateFetched()
   } else {
    print("Config not fetched")
    print("Error \(error!.localizedDescription)")
   }
  }
  

  Objective-C

  Uwaga: ta usługa Firebase nie jest dostępna na urządzeniach docelowych z systemem macOS, Mac Catalyst i watchOS.
  //RemoteConfig fetch and activation in your app, shortly after startup
  [self.remoteConfig fetchWithExpirationDuration:30.0 completionHandler:^(FIRRemoteConfigFetchStatus status, NSError *error) {
   if (status == FIRRemoteConfigFetchStatusSuccess) {
    NSLog(@"Config fetched!");
    [self.remoteConfig activateFetched];
   } else {
    NSLog(@"Config not fetched");
    NSLog(@"Error %@", error.localizedDescription);
   }
  }];
  
 5. Aby wyłączyć monitorowanie wydajności w konsoli Firebase, utwórz parametr perf_disable w projekcie aplikacji, a następnie ustaw jego wartość na true.

  Jeśli ustawisz wartość perf_disable na false, Monitorowanie wydajności pozostanie włączone.

Oddzielne wyłączanie automatycznego lub niestandardowego zbierania danych

Możesz wprowadzić zmiany w kodzie pokazanym powyżej i w konsoli Firebase, aby wyłączyć automatyczne (gotowe) monitorowanie niezależnie od monitorowania niestandardowego.

 1. Dodaj ten kod do instrukcji launchOptions w metodzie application:didFinishLaunchingWithOptions: zamiast kodu pokazanego powyżej w przypadku tej samej metody instancji:

  Swift

  Uwaga: ta usługa Firebase nie jest dostępna na urządzeniach docelowych z systemem macOS, Mac Catalyst i watchOS.
  remoteConfig = FIRRemoteConfig.remoteConfig()
  let remoteConfigSettings = FIRRemoteConfigSettings(developerModeEnabled: true)
  remoteConfig.configSettings = remoteConfigSettings!
  // Important! This needs to be applied before FirebaseApp.configure()
  if remoteConfig["perf_disable_auto"].boolValue {
    // The following line disables all automatic (out-of-the-box) monitoring
    Performance.sharedInstance().isInstrumentationEnabled = false
  }
  else {
    Performance.sharedInstance().isInstrumentationEnabled = true
  }
  if remoteConfig["perf_disable_manual"].boolValue {
    // The following line disables all custom monitoring
    Performance.sharedInstance().isDataCollectionEnabled = false
  }
  else {
    Performance.sharedInstance().isDataCollectionEnabled = true
  }
  // Use Firebase library to configure APIs
  FirebaseApp.configure()
  

  Objective-C

  Uwaga: ta usługa Firebase nie jest dostępna na urządzeniach docelowych z systemem macOS, Mac Catalyst i watchOS.
  self.remoteConfig = [FIRRemoteConfig remoteConfig];
  FIRRemoteConfigSettings *remoteConfigSettings =
    [[FIRRemoteConfigSettings alloc] initWithDeveloperModeEnabled:YES];
  self.remoteConfig.configSettings = remoteConfigSettings;
  // Important! This needs to be applied before [FirebaseApp configure]
  if (self.remoteConfig[@"perf_disable_auto"].numberValue.boolValue) {
    // The following line disables all automatic (out-of-the-box) monitoring
    [FIRPerformance sharedInstance].instrumentationEnabled = NO;
  }
  else {
    [FIRPerformance sharedInstance].instrumentationEnabled = YES;
  }
  if (self.remoteConfig[@"perf_disable_manual"].numberValue.boolValue) {
    // The following line disables all custom monitoring
    [FIRPerformance sharedInstance].dataCollectionEnabled = NO;
  }
  else {
    [FIRPerformance sharedInstance].dataCollectionEnabled = YES;
  }
  // Use Firebase library to configure APIs
  [FirebaseApp configure];
  
 2. W konsoli Firebase wykonaj te czynności:

  • Aby wyłączyć całkowicie automatyczne (gotowe) monitorowanie, utwórz parametr perf_disable_auto w projekcie aplikacji, a następnie ustaw jego wartość na true.
  • Aby wyłączyć całe monitorowanie niestandardowe, utwórz parametr perf_disable_manual w projekcie aplikacji, a potem ustaw jego wartość na true.