Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Bir Oyun Döngüsü testi çalıştırın

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Oyun uygulamaları farklı UI çerçeveleri üzerine kurulduğunda oyun testini otomatikleştirmek zor olabilir. Game Loop testleri, yerel testlerinizi Test Lab ile entegre etmenize ve bunları seçtiğiniz cihazlarda kolayca çalıştırmanıza olanak tanır. Bu kılavuz, Firebase Test Lab kullanılarak çalıştırılacak bir Oyun Döngüsü testinin nasıl hazırlanacağını açıklar.

Oyun Döngüsü testleri hakkında

Oyun Döngüsü testi nedir?

Oyun Döngüsü testi, oyununuzun kullanıcılarınız için hızlı ve ölçeklenebilir bir şekilde iyi performans gösterdiğini doğrulamak için gerçek bir oyuncunun eylemlerini simüle eder. Döngü, oyun uygulamanızdaki testinizin tam veya kısmi olarak geçmesidir. Game Loop testini yerel olarak bir simülatörde veya Test Lab'deki bir dizi cihazda çalıştırabilirsiniz. Oyun Döngüsü testleri şu amaçlarla kullanılabilir:

 • Oyununuzu bir son kullanıcının oynayacağı gibi çalıştırın. Kullanıcının girdisini komut dosyası haline getirebilir, kullanıcının boşta kalmasına izin verebilir veya kullanıcıyı bir AI ile değiştirebilirsiniz (örneğin, bir araba yarışı oyununda AI uyguladıysanız, kullanıcının girdisinden sorumlu bir AI sürücüsü koyabilirsiniz) .
 • Hangi cihazların onu destekleyebileceğini öğrenmek için oyununuzu en yüksek kalite ayarında çalıştırın.
 • Birden çok gölgelendiriciyi derleme, yürütme ve çıktının beklendiği gibi olup olmadığını kontrol etme gibi teknik bir test çalıştırın.

1. Adım : Test Lab'ın özel URL şemasını kaydedin

 1. Xcode'da bir proje hedefi seçin.

 2. Bilgi sekmesini tıklayın, ardından yeni bir URL türü ekleyin.

 3. URL Şemaları alanına firebase-game-loop . Özel URL şemasını, projenizin Info.plist yapılandırma dosyasına <dict> etiketi içinde herhangi bir yere ekleyerek de kaydedebilirsiniz:

  <key>CFBundleURLTypes</key>
   <array>
     <dict>
       <key>CFBundleURLName</key>
       <string></string>
       <key>CFBundleTypeRole</key>
       <string>Editor</string>
       <key>CFBundleURLSchemes</key>
       <array>
         <string>firebase-game-loop</string>
       </array>
     </dict>
   </array>
  

Uygulamanız artık Test Lab'ı kullanarak bir test çalıştıracak şekilde yapılandırılmıştır.

2. Adım : İsteğe bağlı olarak uygulamanızı yapılandırın

Birden çok döngü çalıştırın

Testinizde birden çok döngü (diğer bir deyişle senaryolar) çalıştırmayı planlıyorsanız, başlatma zamanında uygulamanızda çalıştırmak istediğiniz döngüleri belirtmeniz gerekir.

Uygulama temsilcinizde application(_:open:options:) yöntemini geçersiz kılın:

Süratli

func application(_app: UIApplication,
         open url: URL
         options: [UIApplication.OpenURLOptionsKey : Any] = [:]) -> Bool {
  let components = URLComponents(url: url, resolvingAgainstBaseURL: true)!
  if components.scheme == "firebase-game-loop" {
    // ...Enter Game Loop Test logic to override application(_:open:options:).
  }
  return true
}

Amaç-C

- (BOOL)application:(UIApplication *)app
      openURL:(NSURL *)url
      options:(NSDictionary &lt;UIApplicationOpenURLOptionsKey, id&gt; *)options {
 if ([url.scheme isEqualToString:(@"firebase-game-loop")]) {
   // ...Enter Game Loop Test logic to override application(_:open:options:).
 }
}

Testinizde birden çok döngü çalıştırdığınızda, geçerli döngü, uygulamayı başlatmak için kullanılan URL'ye parametre olarak iletilir. Özel URL şemasını getirmek için kullanılan URLComponents nesnesini ayrıştırarak da geçerli döngü numarasını elde edebilirsiniz:

Süratli

if components.scheme == "firebase-game-loop" {
  // Iterate over all parameters and find the one with the key "scenario".
  let scenarioNum = Int(components.queryItems!.first(where: { $0.name == "scenario" })!.value!)!
  // ...Write logic specific to the current loop (scenarioNum).
}

Amaç-C

if ([url.scheme isEqualToString:(@"firebase-game-loop")]) {
  // Launch the app as part of a game loop.
  NSURLComponents *components = [NSURLComponents componentsWithURL:url
                       resolvingAgainstBaseURL:YES];
  for (NSURLQueryItem *item in [components queryItems]) {
    if ([item.name isEqualToString:@"scenario"]) {
      NSInteger scenarioNum = [item.value integerValue];
      // ...Write logic specific to the current loop (scenarioNum).
    }
  }
}

Bir testi erken bitirin

Varsayılan olarak, bir Oyun Döngüsü testi, tüm döngüler yürütüldüğünde bile beş dakikalık bir zaman aşımına ulaşana kadar çalışmaya devam eder. Zaman aşımına ulaşıldığında, test sona erer ve bekleyen döngüleri iptal eder. Uygulamanızın AppDelegate'inde Test Lab'ın özel URL şeması firebase-game-loop-complete çağırarak testinizi hızlandırabilir veya erken bitirebilirsiniz. Örneğin:

Süratli

/// End the loop by calling our custom url scheme.
func finishLoop() {
  let url = URL(string: "firebase-game-loop-complete://")!
  UIApplication.shared.open(url)
}

Amaç-C

- (void)finishLoop {
 UIApplication *app = [UIApplication sharedApplication];
 [app openURL:[NSURL URLWithString:@"firebase-game-loop-complete://"]
   options:@{}
completionHandler:^(BOOL success) {}];
}

Oyun Döngüsü testiniz mevcut döngüyü sonlandırır ve sonraki döngüyü yürütür. Çalıştırılacak başka döngü kalmadığında test sona erer.

Özel test sonuçları yazın

Game Loop testinizi, cihazınızın dosya sistemine özel test sonuçları yazacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Bu şekilde, test çalışmaya başladığında Test Lab, sonuç dosyalarını test cihazınızdaki (kendiniz oluşturmanız gereken) bir GameLoopsResults dizininde saklar. Test sona erdiğinde Test Lab, GameLoopResults dizinindeki tüm dosyaları projenizin klasörüne taşır. Testinizi ayarlarken aşağıdakileri aklınızda bulundurun:

 • Tüm sonuç dosyaları, dosya türü, boyutu veya miktarına bakılmaksızın yüklenir.

 • Test Lab, testinizdeki tüm döngülerin çalışması bitene kadar test sonuçlarınızı işlemez, bu nedenle testiniz çıktı yazan birden çok döngü içeriyorsa, bunları benzersiz bir sonuç dosyasına eklediğinizden veya her döngü için bir sonuç dosyası oluşturduğunuzdan emin olun. Bu şekilde, önceki bir döngünün sonuçlarının üzerine yazılmasını önleyebilirsiniz.

Testinizi özel test sonuçları yazacak şekilde ayarlamak için:

 1. Uygulamanızın Documents dizininde GameLoopResults adlı bir dizin oluşturun.

 2. Uygulamanızın kodunun herhangi bir yerinden (ör. uygulama temsilciniz) aşağıdakileri ekleyin:

  Süratli

  /// Write to a results file.
  func writeResults() {
   let text = "Greetings from game loops!"
   let fileName = "results.txt"
   let fileManager = FileManager.default
   do {
  
   let docs = try fileManager.url(for: .documentDirectory,
                   in: .userDomainMask,
                   appropriateFor: nil,
                   create: true)
   let resultsDir = docs.appendingPathComponent("GameLoopResults")
   try fileManager.createDirectory(
     at: resultsDir,
     withIntermediateDirectories: true,
     attributes: nil)
   let fileURL = resultsDir.appendingPathComponent(fileName)
   try text.write(to: fileURL, atomically: false, encoding: .utf8)
   } catch {
    // ...Handle error writing to file.
   }
  }
  

  Amaç-C

  /// Write to a results file.
  - (void)writeResults:(NSString *)message {
    // Locate and create the results directory (if it doesn't exist already).
    NSFileManager *manager = [NSFileManager defaultManager];
    NSURL* url = [[manager URLsForDirectory:NSDocumentDirectory
                   inDomains:NSUserDomainMask] lastObject];
    NSURL* resultsDir = [url URLByAppendingPathComponent:@"GameLoopResults"
                         isDirectory:YES];
    [manager createDirectoryAtURL:resultsDir
     withIntermediateDirectories:NO
              attributes:nil
                error:nil];
  
    // Write the result message to a text file.
    NSURL* resultFile = [resultsDir URLByAppendingPathComponent:@"result.txt"];
    if ([manager fileExistsAtPath:[resultFile path]]) {
      // Append to the existing file
      NSFileHandle *handle = [NSFileHandle fileHandleForWritingToURL:resultFile
                                   error:nil];
      [handle seekToEndOfFile];
      [handle writeData:[message dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
      [handle closeFile];
    } else {
      // Create and write to the file.
      [message writeToURL:resultFile
           atomically:NO
            encoding:NSUTF8StringEncoding error:nil];
    }
  }
  

3. Adım : Uygulamanızı yüklemek için paketleyin

Son olarak, uygulamanız için bir IPA dosyası oluşturun (bunu daha sonra bulmanız gerekecek).

 1. Xcode'da hedef uygulama için bir ön hazırlık profili seçin.

 2. Görüntülenen açılır menüden Ürün > Arşiv 'i tıklayın. En son arşivi seçin ve ardından Uygulamayı Dağıt 'ı tıklayın.

 3. Görünen pencerede Geliştirme > İleri öğesine tıklayın.

 4. İsteğe bağlı: Daha hızlı bir derleme elde etmek için Bitcode'dan Yeniden Oluştur seçeneğinin seçimini kaldırın ve ardından İleri 'yi tıklayın. Test Lab, bir testi çalıştırmak için uygulamanızın inceltilmesini veya yeniden oluşturulmasını gerektirmez, böylece bu seçeneği güvenle devre dışı bırakabilirsiniz.

 5. Dışa Aktar 'ı tıklayın, ardından uygulamanızın IPA dosyasını indirmek istediğiniz dizini girin.

Adım 4 : Testinizi yerel olarak çalıştırın

Test Lab ile çalıştırmadan önce davranışını kontrol etmek için testinizi yerel olarak çalıştırabilirsiniz. Yerel olarak test etmek için oyun uygulamanızı bir simülatöre yükleyin ve çalıştırın:

xcrun simctl openurl SIMULATOR_UDID firebase-game-loop://
 • instruments -s devices komutunu çalıştırarak simülatörünüzün UDID'sini bulabilirsiniz.

 • Çalışan tek bir simülatör varsa, SIMULATOR_UDID yerine "booted" özel dizesini girin.

Testiniz birden fazla döngü içeriyorsa, döngü numarasını scenario bayrağına ileterek hangi döngüyü çalıştırmak istediğinizi belirtebilirsiniz. Testinizi yerel olarak çalıştırırken aynı anda yalnızca bir döngü çalıştırabileceğinizi unutmayın. Örneğin, 1, 2 ve 5 numaralı döngüleri çalıştırmak istiyorsanız, her döngü için ayrı bir komut çalıştırmanız gerekir:

xcrun simctl openurl SIMULATOR_UDID firebase-game-loop://?scenario=1
xcrun simctl openurl SIMULATOR_UDID firebase-game-loop://?scenario=2
xcrun simctl openurl SIMULATOR_UDID firebase-game-loop://?scenario=5

Sonraki adımlar

Firebase konsolunu veya gcloud CLI'yi kullanarak testinizi çalıştırın.