Bir Oyun Döngüsü testi çalıştırın

Oyun uygulamaları farklı kullanıcı arayüzü çerçeveleri üzerine kurulduğunda oyun testini otomatikleştirmek zor olabilir. Game Loop testleri, yerel testlerinizi Test Lab ile entegre etmenize ve bunları seçtiğiniz cihazlarda kolayca çalıştırmanıza olanak tanır. Bu kılavuzda, Firebase Test Lab kullanılarak çalıştırılacak bir Game Loop testinin nasıl hazırlanacağı açıklanmaktadır.

Game Loop testleri hakkında

Oyun Döngüsü testi nedir?

Game Loop testi, oyununuzun kullanıcılarınız için iyi performans gösterdiğini hızlı ve ölçeklenebilir bir şekilde doğrulamak için gerçek bir oyuncunun eylemlerini simüle eder. Döngü, testinizin oyun uygulamanızda tam veya kısmi olarak tekrarlanmasıdır. Game Loop testini yerel olarak bir simülatörde veya Test Laboratuvarı'ndaki bir dizi cihazda çalıştırabilirsiniz. Oyun Döngüsü testleri şu amaçlarla kullanılabilir:

 • Oyununuzu son kullanıcının oynayacağı şekilde çalıştırın. Kullanıcı girişinin komut dosyasını yazabilir, kullanıcının boşta kalmasına izin verebilir veya kullanıcıyı bir yapay zeka ile değiştirebilirsiniz (örneğin, bir araba yarışı oyununda yapay zeka uyguladıysanız, kullanıcının girişinden sorumlu bir yapay zeka sürücüsünü atayabilirsiniz) .
 • Hangi cihazların destekleyebileceğini öğrenmek için oyununuzu en yüksek kalite ayarında çalıştırın.
 • Birden çok gölgelendiriciyi derlemek, bunları yürütmek ve çıktının beklendiği gibi olup olmadığını kontrol etmek gibi teknik bir test çalıştırın.

1. Adım : Test Lab'ın özel URL şemasını kaydedin

 1. Xcode'da bir proje hedefi seçin.

 2. Bilgi sekmesini tıklayın, ardından yeni bir URL türü ekleyin.

 3. URL Şemaları alanına firebase-game-loop girin. Özel URL şemasını projenizin Info.plist yapılandırma dosyasında <dict> etiketinin herhangi bir yerine ekleyerek de kaydedebilirsiniz:

  <key>CFBundleURLTypes</key>
   <array>
     <dict>
       <key>CFBundleURLName</key>
       <string></string>
       <key>CFBundleTypeRole</key>
       <string>Editor</string>
       <key>CFBundleURLSchemes</key>
       <array>
         <string>firebase-game-loop</string>
       </array>
     </dict>
   </array>
  

Uygulamanız artık Test Lab'ı kullanarak test çalıştıracak şekilde yapılandırılmıştır.

2. Adım : İsteğe bağlı olarak uygulamanızı yapılandırın

Birden fazla döngü çalıştır

Testinizde birden fazla döngü (başka bir deyişle senaryo) çalıştırmayı planlıyorsanız, başlatma sırasında uygulamanızda hangi döngüleri çalıştırmak istediğinizi belirtmeniz gerekir.

Uygulama temsilcinizde application(_:open:options:) yöntemini geçersiz kılın:

Süratli

func application(_app: UIApplication,
         open url: URL
         options: [UIApplication.OpenURLOptionsKey : Any] = [:]) -> Bool {
  let components = URLComponents(url: url, resolvingAgainstBaseURL: true)!
  if components.scheme == "firebase-game-loop" {
    // ...Enter Game Loop Test logic to override application(_:open:options:).
  }
  return true
}

Amaç-C

- (BOOL)application:(UIApplication *)app
      openURL:(NSURL *)url
      options:(NSDictionary &lt;UIApplicationOpenURLOptionsKey, id&gt; *)options {
 if ([url.scheme isEqualToString:(@"firebase-game-loop")]) {
   // ...Enter Game Loop Test logic to override application(_:open:options:).
 }
}

Testinizde birden fazla döngü çalıştırdığınızda geçerli döngü, uygulamayı başlatmak için kullanılan URL'ye parametre olarak iletilir. Özel URL şemasını getirmek için kullanılan URLComponents nesnesini ayrıştırarak da geçerli döngü numarasını elde edebilirsiniz:

Süratli

if components.scheme == "firebase-game-loop" {
  // Iterate over all parameters and find the one with the key "scenario".
  let scenarioNum = Int(components.queryItems!.first(where: { $0.name == "scenario" })!.value!)!
  // ...Write logic specific to the current loop (scenarioNum).
}

Amaç-C

if ([url.scheme isEqualToString:(@"firebase-game-loop")]) {
  // Launch the app as part of a game loop.
  NSURLComponents *components = [NSURLComponents componentsWithURL:url
                       resolvingAgainstBaseURL:YES];
  for (NSURLQueryItem *item in [components queryItems]) {
    if ([item.name isEqualToString:@"scenario"]) {
      NSInteger scenarioNum = [item.value integerValue];
      // ...Write logic specific to the current loop (scenarioNum).
    }
  }
}

Testi erken sonlandırın

Varsayılan olarak Oyun Döngüsü testi, tüm döngüler yürütülmüş olsa bile beş dakikalık zaman aşımına ulaşana kadar çalışmaya devam eder. Zaman aşımına ulaşıldığında test sona erer ve bekleyen döngüler iptal edilir. Uygulamanızın AppDelegate'inde Test Lab'in özel URL şeması firebase-game-loop-complete çağırarak testinizi hızlandırabilir veya erken bitirebilirsiniz. Örneğin:

Süratli

/// End the loop by calling our custom url scheme.
func finishLoop() {
  let url = URL(string: "firebase-game-loop-complete://")!
  UIApplication.shared.open(url)
}

Amaç-C

- (void)finishLoop {
 UIApplication *app = [UIApplication sharedApplication];
 [app openURL:[NSURL URLWithString:@"firebase-game-loop-complete://"]
   options:@{}
completionHandler:^(BOOL success) {}];
}

Oyun Döngüsü testiniz mevcut döngüyü sonlandırır ve sonraki döngüyü yürütür. Çalıştırılacak döngü kalmadığında test sona erer.

Özel test sonuçlarını yazın

Game Loop testinizi, özel test sonuçlarını cihazınızın dosya sistemine yazacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Bu şekilde, test çalışmaya başladığında Test Lab, sonuç dosyalarını test cihazınızdaki (kendiniz oluşturmanız gereken) bir GameLoopsResults dizininde saklar. Test sona erdiğinde, Test Lab tüm dosyaları GameLoopResults dizininden projenizin klasörüne taşır. Testinizi ayarlarken aşağıdakileri aklınızda bulundurun:

 • Tüm sonuç dosyaları, dosya türüne, boyutuna veya miktarına bakılmaksızın yüklenir.

 • Test Lab, testinizdeki tüm döngülerin çalışması bitene kadar test sonuçlarınızı işlemez; bu nedenle, testiniz çıktı yazan birden fazla döngü içeriyorsa, bunları benzersiz bir sonuç dosyasına eklediğinizden veya her döngü için bir sonuç dosyası oluşturduğunuzdan emin olun. Bu şekilde önceki döngüden elde edilen sonuçların üzerine yazılmasını önleyebilirsiniz.

Testinizi özel test sonuçlarını yazacak şekilde ayarlamak için:

 1. Uygulamanızın Documents dizininde GameLoopResults adında bir dizin oluşturun.

 2. Uygulamanızın kodunun herhangi bir yerinden (örneğin, uygulama temsilciniz) aşağıdakileri ekleyin:

  Süratli

  /// Write to a results file.
  func writeResults() {
   let text = "Greetings from game loops!"
   let fileName = "results.txt"
   let fileManager = FileManager.default
   do {
  
   let docs = try fileManager.url(for: .documentDirectory,
                   in: .userDomainMask,
                   appropriateFor: nil,
                   create: true)
   let resultsDir = docs.appendingPathComponent("GameLoopResults")
   try fileManager.createDirectory(
     at: resultsDir,
     withIntermediateDirectories: true,
     attributes: nil)
   let fileURL = resultsDir.appendingPathComponent(fileName)
   try text.write(to: fileURL, atomically: false, encoding: .utf8)
   } catch {
    // ...Handle error writing to file.
   }
  }
  

  Amaç-C

  /// Write to a results file.
  - (void)writeResults:(NSString *)message {
    // Locate and create the results directory (if it doesn't exist already).
    NSFileManager *manager = [NSFileManager defaultManager];
    NSURL* url = [[manager URLsForDirectory:NSDocumentDirectory
                   inDomains:NSUserDomainMask] lastObject];
    NSURL* resultsDir = [url URLByAppendingPathComponent:@"GameLoopResults"
                         isDirectory:YES];
    [manager createDirectoryAtURL:resultsDir
     withIntermediateDirectories:NO
              attributes:nil
                error:nil];
  
    // Write the result message to a text file.
    NSURL* resultFile = [resultsDir URLByAppendingPathComponent:@"result.txt"];
    if ([manager fileExistsAtPath:[resultFile path]]) {
      // Append to the existing file
      NSFileHandle *handle = [NSFileHandle fileHandleForWritingToURL:resultFile
                                   error:nil];
      [handle seekToEndOfFile];
      [handle writeData:[message dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
      [handle closeFile];
    } else {
      // Create and write to the file.
      [message writeToURL:resultFile
           atomically:NO
            encoding:NSUTF8StringEncoding error:nil];
    }
  }
  

3. Adım : Uygulamanızı imzalayın

 1. Uygulamadaki tüm yapıların imzalandığından emin olun. Örneğin, profil hazırlığı ve kimlik gibi imzalama ayarlarını belirterek bunu Xcode aracılığıyla yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz.: Apple Codesigning

4. Adım : Uygulamanızı yükleme için paketleyin

Uygulamanız için bir IPA dosyası oluşturun (bu dosyayı daha sonra bulmanız gerekecektir).

 1. Görüntülenen açılır menüden Ürün > Arşiv'i tıklayın. En yeni arşivi seçin ve ardından Uygulamayı Dağıt'ı tıklayın.

 2. Görüntülenen pencerede Geliştirme > İleri öğesine tıklayın.

 3. İsteğe bağlı: Daha hızlı bir derleme elde etmek için Bitcode'dan Yeniden Oluştur seçeneğinin seçimini kaldırın ve ardından İleri'ye tıklayın. Test Lab, test çalıştırmak için uygulamanızın inceltilmesini veya yeniden oluşturulmasını gerektirmez; dolayısıyla bu seçeneği güvenli bir şekilde devre dışı bırakabilirsiniz.

 4. Dışa Aktar'ı tıklayın ve ardından uygulamanızın IPA dosyasını indirmek istediğiniz dizini girin.

5. Adım : Uygulama imzasını doğrulayın

 1. .ipa dosyasını açarak ve ardından codesign --verify --deep --verbose /path/to/MyApp.app komutunu çalıştırarak uygulama imzasını doğrulayın; burada "Uygulamam", sıkıştırılmış klasör içindeki uygulamanın adıdır (her projeye göre değişir) ). Beklenen çıktı şudur MyApp.app: valid on disk .

6. Adım : Testinizi yerel olarak çalıştırın

Testinizi Test Lab ile çalıştırmadan önce davranışını kontrol etmek için testinizi yerel olarak çalıştırabilirsiniz. Yerel olarak test etmek için oyun uygulamanızı bir simülatöre yükleyin ve çalıştırın:

xcrun simctl openurl SIMULATOR_UDID firebase-game-loop://
 • Simülatörünüzün UDID'sini instruments -s devices komutunu çalıştırarak bulabilirsiniz.

 • Çalışan tek bir simülatör varsa, SIMULATOR_UDID yerine "booted" özel dizesini girin.

Testiniz birden fazla döngü içeriyorsa döngü numarasını scenario bayrağına ileterek hangi döngüyü çalıştırmak istediğinizi belirtebilirsiniz. Testinizi yerel olarak çalıştırırken aynı anda yalnızca bir döngü çalıştırabileceğinizi unutmayın. Örneğin 1, 2 ve 5 numaralı döngüleri çalıştırmak istiyorsanız her döngü için ayrı bir komut çalıştırmanız gerekir:

xcrun simctl openurl SIMULATOR_UDID firebase-game-loop://?scenario=1
xcrun simctl openurl SIMULATOR_UDID firebase-game-loop://?scenario=2
xcrun simctl openurl SIMULATOR_UDID firebase-game-loop://?scenario=5

Sonraki adımlar

Testinizi Firebase konsolunu veya gcloud CLI'yi kullanarak çalıştırın.