Định cấu hình hoạt động thu thập và sử dụng dữ liệu Analytics


Trang này mô tả các tính năng mà Google Analytics cung cấp, cho phép bạn kiểm soát việc thu thập và sử dụng dữ liệu Analytics.

Tắt tính năng thu thập dữ liệu Analytics

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn tắt tạm thời hoặc vĩnh viễn tính năng thu thập dữ liệu Analytics, chẳng hạn như để thu thập sự đồng ý của người dùng cuối hoặc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý. Google Analytics cung cấp nhiều lựa chọn để tắt và tắt tính năng thu thập dữ liệu Analytics. Khi được sử dụng cùng nhau, các API này hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng thông thường.

Tạm thời tắt tính năng thu thập dữ liệu

Nếu muốn tạm thời tắt tính năng thu thập Analytics, chẳng hạn như để có được sự đồng ý của người dùng cuối trước khi thu thập dữ liệu, bạn có thể đặt giá trị FIREBASE_ANALYTICS_COLLECTION_ENABLED thành NO (Boolean) trong tệp Info.plist của ứng dụng. Ví dụ như được xem trong XML nguồn:

<key>FIREBASE_ANALYTICS_COLLECTION_ENABLED</key><false/>

Để bật lại tính năng thu thập, chẳng hạn như sau khi người dùng cuối đồng ý, hãy gọi phương thức thực thể setAnalyticsCollectionEnabled của Analytics. Ví dụ:

Swift

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dành cho macOS mục tiêu.
Analytics.setAnalyticsCollectionEnabled(true)

Objective-C

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dành cho macOS mục tiêu.
[FIRAnalytics setAnalyticsCollectionEnabled:YES];

Unity

Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.SetAnalyticsCollectionEnabled(true);

Nếu cần tạm ngưng lại tính năng thu thập vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể gọi những lệnh sau và bộ sưu tập sẽ bị tạm ngưng cho đến khi bạn bật lại.

Swift

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dành cho macOS mục tiêu.
Analytics.setAnalyticsCollectionEnabled(false)

Objective-C

[FIRAnalytics setAnalyticsCollectionEnabled:NO];

Unity

Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.SetAnalyticsCollectionEnabled(false);

Giá trị do phương thức setAnalyticsCollectionEnabled đặt sẽ vẫn tồn tại trong các quá trình thực thi ứng dụng và ghi đè giá trị cho FIREBASE_ANALYTICS_COLLECTION_ENABLED trong tệp Info.plist của ứng dụng. Sau khi bạn đặt giá trị cho setAnalyticsCollectionEnabled, bộ sưu tập Analytics sẽ vẫn ở trạng thái đó cho đến khi setAnalyticsCollectionEnabled được gọi lại, ngay cả khi người dùng đóng và mở lại ứng dụng của bạn.

Huỷ kích hoạt vĩnh viễn bộ sưu tập

Nếu bạn cần tắt vĩnh viễn tính năng thu thập Analytics trong một phiên bản của ứng dụng, hãy đặt FIREBASE_ANALYTICS_COLLECTION_DEACTIVATED thành YES (Boolean) trong tệp Info.plist của ứng dụng. Việc đặt FIREBASE_ANALYTICS_COLLECTION_DEACTIVATED thành YES (Boolean) sẽ được ưu tiên hơn mọi giá trị cho FIREBASE_ANALYTICS_COLLECTION_ENABLED trong Info.plist của ứng dụng cũng như mọi giá trị được đặt bằng setAnalyticsCollectionEnabled.

Để bật lại bộ sưu tập, hãy xoá FIREBASE_ANALYTICS_COLLECTION_DEACTIVATED khỏi Info.plist. Việc đặt FIREBASE_ANALYTICS_COLLECTION_DEACTIVATED thành NO (Boolean) không có hiệu lực và dẫn đến hành vi tương tự như khi không đặt FIREBASE_ANALYTICS_COLLECTION_DEACTIVATED trong tệp Info.plist.

Tắt tính năng thu thập IDFA

Nếu bạn đã cài đặt Firebase thông qua CocoaPods bằng cách thêm pod 'Firebase/Analytics' vào Podfile của ứng dụng và muốn tắt tính năng thu thập IDFA (giá trị nhận dạng quảng cáo của thiết bị) trong ứng dụng Apple, hãy đảm bảo rằng ứng dụng của bạn không có khung AdSupport.

Để cài đặt Firebase mà không có bất kỳ khả năng thu thập IDFA nào, hãy sử dụng thông số phụ sau thay cho pod 'Firebase/Analytics':

pod 'Firebase/AnalyticsWithoutAdIdSupport'

Tìm hiểu thêm về IDFA trong tài liệu của Apple:

Tắt bộ sưu tập IDFV

Nếu bạn muốn tắt tính năng thu thập IDFV (Giá trị nhận dạng cho nhà cung cấp) trong ứng dụng Apple, hãy đặt giá trị của GOOGLE_ANALYTICS_IDFV_COLLECTION_ENABLED thành NO (Boolean) trong tệp Info.plist của ứng dụng.

Kiểm soát việc thu thập dữ liệu cho quảng cáo được cá nhân hóa

Nếu bạn đã liên kết dự án Google Analytics với một tài khoản Google Ads hoặc đã bật tính năng tích hợp quảng cáo hoặc chọn sử dụng tính năng chia sẻ dữ liệu, thì dữ liệu Analytics của bạn có thể đủ điều kiện để sử dụng trong quảng cáo được cá nhân hoá. Ví dụ: bạn có thể sử dụng các sự kiện đã thu thập như first_open để tạo và triển khai danh sách đối tượng cho hoạt động tái tiếp thị, trừ phi bạn cho biết rằng dữ liệu đó không có sẵn cho hoạt động quảng cáo được cá nhân hoá.

Bạn có thể lập trình để kiểm soát xem có nên dùng dữ liệu Analytics của người dùng cho quảng cáo được cá nhân hoá hay không bằng cách sử dụng bất kỳ lựa chọn nào sau đây:

Tắt tính năng quảng cáo được cá nhân hóa thông qua thuộc tính người dùng

Bạn nên sử dụng API chế độ đồng ý của Google để bật và tắt tính năng quảng cáo được cá nhân hoá.

Tuy nhiên, nếu ứng dụng của bạn chưa sử dụng chế độ đồng ý, thì bạn có thể kiểm soát hoạt động cá nhân hoá bằng tuỳ chọn sau.

Để tắt hành vi quảng cáo được cá nhân hoá theo mặc định, hãy đặt giá trị của GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_AD_PERSONALIZATION_SIGNALS thành NO (Boolean) trong tệp Info.plist của ứng dụng.

Bật lại tính năng quảng cáo được cá nhân hoá thông qua thuộc tính người dùng

Nếu sử dụng thông số AnalyticsUserPropertyAllowAdPersonalizationSignals để kiểm soát hoạt động cá nhân hóa quảng cáo, bạn có thể bật lại chế độ cá nhân hóa quảng cáo bằng phương thức setUserProperty như thể hiện dưới đây:

Swift

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dành cho macOS mục tiêu.
Analytics.setUserProperty("true", forName: AnalyticsUserPropertyAllowAdPersonalizationSignals)

Objective-C

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dành cho macOS mục tiêu.
[FIRAnalytics setUserPropertyString:@"YES" forName:kFIRUserPropertyAllowAdPersonalizationSignals];

Unity

Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.SetUserProperty(FirebaseAnalytics.UserPropertyAllowAdPersonalizationSignals, true);

Nếu bạn đã chọn tạm thời tắt tính năng thu thập số liệu phân tích (ví dụ: cho đến khi người dùng cuối đồng ý) và muốn kiểm soát các tính năng quảng cáo được cá nhân hoá khi bật lại tính năng thu thập số liệu phân tích cho người dùng, hãy đảm bảo rằng lệnh gọi chỉ định chế độ cài đặt này trước lệnh gọi của bạn để bật lại tính năng thu thập số liệu phân tích. Ví dụ:

Swift

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dành cho macOS mục tiêu.
Analytics.setUserProperty(..., forName: AnalyticsUserPropertyAllowAdPersonalizationSignals)
Analytics.setAnalyticsCollectionEnabled(true)

Objective-C

Lưu ý: Sản phẩm Firebase này không dành cho macOS mục tiêu.
[FIRAnalytics setUserPropertyString:... forName:kFIRUserPropertyAllowAdPersonalizationSignals];
[FIRAnalytics setAnalyticsCollectionEnabled:YES];

Unity

Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.SetUserProperty(FirebaseAnalytics.UserPropertyAllowAdPersonalizationSignals, ...);
Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.SetAnalyticsCollectionEnabled(true);

Xác nhận các chế độ cài đặt của bạn

Khi các tín hiệu cá nhân hoá quảng cáo đã bị tắt cho một người dùng thông qua một trong các cơ chế đã xác định ở trên, các gói sự kiện tiếp theo được ghi từ thiết bị của người dùng đó sẽ chứa một thuộc tính người dùng có tên non_personalized_ads với giá trị là 1 để cho biết rằng các sự kiện trong gói đó không dành cho hoạt động quảng cáo được cá nhân hoá. Việc tắt quảng cáo được cá nhân hoá không ảnh hưởng đến việc sử dụng dữ liệu cho các mục đích đo lường, bao gồm cả việc báo cáo và phân bổ.

Xem các thay đổi về cấu hình

Sau khi bạn đã thực hiện các thay đổi đối với các chế độ cài đặt Google Analytics, SDK sẽ tải các thay đổi xuống. Quá trình này diễn ra nhanh chóng và liền mạch, vì vậy, bạn có thể nhanh chóng kiểm thử các thay đổi của mình. Khi bạn thực hiện các thay đổi trong Analytics, có thể mất vài phút để triển khai trong ứng dụng. Nếu ứng dụng của bạn đang hoạt động, toàn bộ quy trình triển khai có thể mất tới một giờ để hoàn tất.