Bắt đầu sử dụng Google Analytics cho C++

Google Analytics thu thập dữ liệu về mức sử dụng và hành vi cho ứng dụng của bạn. SDK ghi lại 2 loại thông tin chính:

  • Sự kiện: Những gì đang xảy ra trong ứng dụng của bạn, chẳng hạn như hành động của người dùng, sự kiện hệ thống hoặc lỗi.
  • Thuộc tính người dùng: Các thuộc tính mà bạn xác định để mô tả các phân khúc cơ sở người dùng, chẳng hạn như lựa chọn ưu tiên về ngôn ngữ hoặc vị trí địa lý.

Analytics tự động ghi lại một số sự kiệnthuộc tính người dùng; bạn không cần thêm mã để bật những sự kiện đó. Nếu ứng dụng của bạn cần thu thập thêm dữ liệu, bạn có thể thiết lập tối đa 25 thuộc tính người dùng Analytics khác nhau và ghi lại tối đa 500 loại sự kiện Analytics khác nhau trong ứng dụng của bạn. Không có giới hạn về tổng số lượng sự kiện trong nhật ký của ứng dụng.

Cách truy cập vào dữ liệu này:

  1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy mở dự án của bạn.
  2. Chọn Analytics trong trình đơn để xem trang tổng quan báo cáo Analytics.

Thẻ Sự kiện hiển thị các báo cáo sự kiện được tự động tạo cho từng loại sự kiện Analytics riêng biệt mà ứng dụng của bạn ghi lại. Hãy đọc thêm về trang tổng quan.

Để giúp bạn bắt đầu, SDK Analytics sẽ xác định một số sự kiện được đề xuất phổ biến đối với nhiều loại ứng dụng, bao gồm ứng dụng bán lẻ và thương mại điện tử, du lịch và trò chơi. Để tìm hiểu thêm về những sự kiện này và thời điểm sử dụng, hãy xem bài viết Sự kiện được đề xuất. Để có được thông tin chi tiết tối đa trong báo cáo, hãy ghi lại các sự kiện được đề xuất có ý nghĩa với ứng dụng của bạn và các tham số được quy định của các sự kiện đó. Điều này cũng đảm bảo rằng bạn được hưởng lợi từ các tính năng mới nhất của Google Analytics khi các tính năng đó ra mắt.

Trước khi bắt đầu

Trước khi có thể sử dụng Google Analytics, bạn cần:

  • Đăng ký dự án C++ của bạn và định cấu hình dự án đó để sử dụng Firebase.

    Nếu dự án C++ của bạn đã sử dụng Firebase, thì tức là dự án đó đã được đăng ký và định cấu hình cho Firebase.

  • Thêm SDK C++ của Firebase vào dự án C++.

Lưu ý rằng việc thêm Firebase vào dự án C++ sẽ liên quan đến các tác vụ trong cả bảng điều khiển của Firebase và trong dự án C++ đang mở (ví dụ: bạn tải các tệp cấu hình Firebase xuống từ bảng điều khiển, sau đó di chuyển các tệp đó vào dự án C++).

Tạo và khởi chạy ứng dụng Firebase

Trước khi bắt đầu, bạn cần tạo và khởi chạy Ứng dụng Firebase:

Android

Tạo ứng dụng Firebase, truyền môi trường jni và tham chiếu jobject đến hoạt động java dưới dạng các đối số:

app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions(), jni_env, activity);

Khởi chạy thư viện Analytics:

::firebase::analytics::Initialize(app);

iOS trở lên

Tạo ứng dụng Firebase:

app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions());

Khởi chạy thư viện Analytics:

::firebase::analytics::Initialize(app);

Ghi nhật ký sự kiện

Sau khi định cấu hình thực thể firebase::App, bạn có thể bắt đầu ghi nhật ký các sự kiện bằng phương thức LogEvent().

Ví dụ sau đây cập nhật điểm số của người dùng:

analytics::LogEvent(analytics::kEventPostScore, analytics::kParameterScore, 42);

Các bước tiếp theo