Đặt thuộc tính người dùng

Thuộc tính người dùng là các thuộc tính bạn xác định để mô tả các phân đoạn cơ sở người dùng của mình, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ hoặc vị trí địa lý.

Analytics tự động ghi nhật ký một số thuộc tính người dùng ; bạn không cần thêm bất kỳ mã nào để kích hoạt chúng. Nếu ứng dụng của bạn cần thu thập thêm dữ liệu, bạn có thể thiết lập tối đa 25 thuộc tính người dùng Analytics khác nhau trong ứng dụng của mình.

Trước khi bắt đầu

Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập dự án của mình và có thể truy cập Analytics như được mô tả trong Bắt đầu với Analytics dành cho C++ .

Đặt thuộc tính người dùng

Bạn có thể đặt thuộc tính người dùng Analytics để mô tả người dùng ứng dụng của mình. Bạn có thể phân tích hành vi của các phân khúc người dùng khác nhau bằng cách áp dụng các thuộc tính này làm bộ lọc cho báo cáo của mình.

Đặt thuộc tính người dùng như sau:

  1. Đăng ký thuộc tính trong tab Analytics của bảng điều khiển Firebase .

  2. Thêm mã để đặt thuộc tính người dùng Analytics bằng phương thức SetUserProperty() . Bạn có thể sử dụng tên và giá trị bạn chọn cho mỗi thuộc tính.

Ví dụ sau đây cho thấy việc thêm một thuộc tính thực phẩm yêu thích giả định, thuộc tính này sẽ gán giá trị trong chuỗi mFavoriteFood cho người dùng đang hoạt động:

SetUserProperty("favorite_food", mFavoriteFood);

Bạn có thể truy cập dữ liệu này như sau:

  1. Trong bảng điều khiển Firebase , hãy mở dự án của bạn.
  2. Chọn Analytics từ menu để xem trang tổng quan báo cáo Analytics.

Tab Thuộc tính người dùng hiển thị danh sách thuộc tính người dùng mà bạn đã xác định cho ứng dụng của mình. Bạn có thể sử dụng các thuộc tính này làm bộ lọc trên nhiều báo cáo có sẵn trong Google Analytics. Đọc thêm về trang tổng quan báo cáo Analytics trong Trung tâm trợ giúp Firebase.