Bắt đầu sử dụng Firebase Crashlytics

Hướng dẫn bắt đầu nhanh này mô tả cách thiết lập Firebase Crashlytics trong ứng dụng của bạn bằng Firebase Crashlytics SDK để bạn có thể nhận được sự cố toàn diện trong bảng điều khiển của Firebase.

Để thiết lập Crashlytics, bạn cần thực hiện các thao tác cả trong bảng điều khiển của Firebase và IDE của bạn (như thêm tệp cấu hình Firebase và Crashlytics SDK). Để hoàn tất quá trình thiết lập, bạn cần xác định sự cố thử nghiệm để gửi báo cáo sự cố cho Firebase.

Trước khi bắt đầu

 1. Thêm Firebase vào tài khoản Apple của bạn nếu bạn chưa thêm dự án. Nếu không có ứng dụng Apple, bạn có thể tải ứng dụng mẫu.

 2. Đề xuất: Để tự động nhận nhật ký breadcrumb (tập hợp liên kết phân cấp) để tìm hiểu hành động của người dùng dẫn đến sự cố, sự cố không nghiêm trọng hoặc sự kiện ANR, bạn cần bật Google Analytics trong dự án Firebase của mình.

  • Nếu dự án Firebase hiện tại của bạn không có Google Analytics , bạn có thể bật Google Analytics từ Thẻ Tích hợp trong > Cài đặt dự án trong bảng điều khiển của Firebase.

  • Nếu bạn đang tạo một dự án Firebase mới, hãy bật Google Analytics trong quy trình tạo dự án.

Bước 1: Thêm Crashlytics SDK vào ứng dụng của bạn

Sử dụng Trình quản lý gói Swift để cài đặt và quản lý các phần phụ thuộc Firebase.

 1. Trong Xcode, khi dự án ứng dụng của bạn đang mở, hãy chuyển đến Tệp > Thêm gói.
 2. Khi được nhắc, hãy thêm kho lưu trữ SDK nền tảng Apple của Firebase:
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
 4. Chọn thư viện Crashlytics.
 5. Để tận dụng nhật ký breadcrumb (tập hợp liên kết phân cấp), bạn cũng có thể thêm Firebase SDK cho Google Analytics vào ứng dụng của mình. Đảm bảo rằng Google Analytics đang bật trong dự án Firebase của bạn.
 6. Thêm cờ -ObjC vào mục Cờ trình liên kết khác trong chế độ cài đặt bản dựng của mục tiêu.
 7. (chỉ dành cho MacOS) Trong Info.plist, hãy thêm khoá NSApplicationCrashOnExceptions và đặt thành YES.
 8. Khi hoàn tất, Xcode sẽ tự động bắt đầu phân giải và tải xuống các phần phụ thuộc trong nền.

Tiếp theo, hãy định cấu hình mô-đun Firebase:

 1. Nhập mô-đun Firebase trong cấu trúc App hoặc UIApplicationDelegate:

  Swift

  import Firebase

  Objective-C

  @import Firebase;
 2. Định cấu hình một thực thể dùng chung của FirebaseApp, thường trong thực thể uỷ quyền của ứng dụng Phương thức application(_:didFinishLaunchingWithOptions:):

  Swift

  // Use the Firebase library to configure APIs.
  FirebaseApp.configure()
  

  Objective-C

  // Use the Firebase library to configure APIs.
  [FIRApp configure];
  

Bước 3: Xác định sự cố thử nghiệm để hoàn tất quá trình thiết lập

Để hoàn tất việc thiết lập Crashlytics và xem dữ liệu ban đầu trong Trang tổng quan Crashlytics trong bảng điều khiển của Firebase, bạn cần buộc thử nghiệm sự cố.


Chỉ vậy thôi! Crashlytics hiện đang theo dõi ứng dụng của bạn để phát hiện sự cố. Truy cập vào trang tổng quan Crashlytics để xem và tìm hiểu tất cả báo cáo và thống kê của bạn.

Các bước tiếp theo

 • Tích hợp với Google Play để bạn có thể lọc trực tiếp các báo cáo sự cố của ứng dụng Android theo dõi trên Google Play trong Trang tổng quan Crashlytics. Điều này cho phép bạn tập trung tốt hơn vào trang tổng quan của mình vào các bản dựng cụ thể.