Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Nhận liên kết động với Unity

Để nhận được Liên kết động Firebase mà bạn đã tạo , bạn phải bao gồm SDK Liên kết động trong ứng dụng của mình và đăng ký người nghe để xử lý sự kiện DynamicLinkReceived .

Unity SDK hoạt động cho cả Android và iOS, với một số thiết lập bổ sung cần thiết cho từng nền tảng.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bạn có thể sử dụng Firebase Dynamic Links , bạn cần phải:

 • Đăng ký dự án Unity của bạn và cấu hình nó để sử dụng Firebase.

  • Nếu dự án Unity của bạn đã sử dụng Firebase, thì nó đã được đăng ký và định cấu hình cho Firebase.

  • Nếu bạn không có dự án Unity, bạn có thể tải xuống một ứng dụng mẫu .

 • Thêm SDK Firebase Unity (cụ thể là FirebaseDynamicLinks.unitypackage ) vào dự án Unity của bạn.

Lưu ý rằng việc thêm Firebase vào dự án Unity của bạn bao gồm các tác vụ cả trong bảng điều khiển Firebase và trong dự án Unity mở của bạn (ví dụ: bạn tải xuống tệp cấu hình Firebase từ bảng điều khiển, sau đó chuyển chúng vào dự án Unity của bạn).

Đăng ký để nhận Liên kết động đến

Để kiểm tra Liên kết động, bạn cần đăng ký sự kiện DynamicLinkReceived .

void Start() {
 DynamicLinks.DynamicLinkReceived += OnDynamicLink;
}

// Display the dynamic link received by the application.
void OnDynamicLink(object sender, EventArgs args) {
 var dynamicLinkEventArgs = args as ReceivedDynamicLinkEventArgs;
 Debug.LogFormat("Received dynamic link {0}",
         dynamicLinkEventArgs.ReceivedDynamicLink.Url.OriginalString);
}