Thêm tính năng giám sát tuỳ chỉnh cho các yêu cầu mạng cụ thể (ứng dụng của Apple và Android)

Tính năng Giám sát hiệu suất thu thập các dấu vết để giúp bạn theo dõi hiệu suất của ứng dụng. Dấu vết là một báo cáo về dữ liệu hiệu suất được thu thập giữa hai thời điểm trong ứng dụng của bạn.

Dấu vết yêu cầu mạng được tính năng Giám sát hiệu suất thu thập tự động bao gồm hầu hết các yêu cầu mạng cho ứng dụng của bạn. Tuy nhiên, một số yêu cầu có thể không được báo cáo hoặc bạn có thể sử dụng một thư viện khác để gửi yêu cầu mạng. Trong những trường hợp này, bạn có thể sử dụng API Giám sát hiệu suất để đo lường dấu vết yêu cầu mạng tuỳ chỉnh theo cách thủ công. Dấu vết yêu cầu mạng tuỳ chỉnh chỉ được hỗ trợ cho các ứng dụng của Apple và Android.

Chỉ số mặc định cho hoạt động theo dõi yêu cầu mạng tuỳ chỉnh cũng giống như chỉ số của tính năng theo dõi yêu cầu mạng do tính năng Giám sát hiệu suất thu thập tự động, cụ thể là thời gian phản hồi, kích thước phản hồi và kích thước tải trọng yêu cầu cũng như tỷ lệ thành công. Dấu vết yêu cầu mạng tuỳ chỉnh không hỗ trợ việc thêm chỉ số tuỳ chỉnh.

Trong mã của mình, bạn xác định điểm bắt đầu và điểm kết thúc của một dấu vết yêu cầu mạng tuỳ chỉnh bằng cách sử dụng các API do SDK giám sát hiệu suất cung cấp.

Dấu vết yêu cầu mạng tuỳ chỉnh xuất hiện trong bảng điều khiển của Firebase cùng với các yêu cầu mạng mà tính năng Giám sát hiệu suất tự động ghi lại (trong thẻ phụ Yêu cầu mạng của bảng theo dõi).

Thêm dấu vết yêu cầu mạng tuỳ chỉnh

Sử dụng API HttpMetric để giám sát hiệu suất để thêm dấu vết yêu cầu mạng tuỳ chỉnh nhằm theo dõi các yêu cầu cụ thể về mạng.

Để đo lường các yêu cầu mạng tuỳ chỉnh theo cách thủ công trong tính năng Giám sát hiệu suất, hãy thêm mã tương tự như sau:

Kotlin+KTX

val url = URL("https://www.google.com")
val metric = Firebase.performance.newHttpMetric(
  "https://www.google.com",
  FirebasePerformance.HttpMethod.GET,
)
metric.trace {
  val conn = url.openConnection() as HttpURLConnection
  conn.doOutput = true
  conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/json")
  try {
    val outputStream = DataOutputStream(conn.outputStream)
    outputStream.write(data)
  } catch (ignored: IOException) {
  }

  // Set HttpMetric attributes
  setRequestPayloadSize(data.size.toLong())
  setHttpResponseCode(conn.responseCode)

  printStreamContent(conn.inputStream)

  conn.disconnect()
}

Java

HttpMetric metric =
    FirebasePerformance.getInstance().newHttpMetric("https://www.google.com",
        FirebasePerformance.HttpMethod.GET);
final URL url = new URL("https://www.google.com");
metric.start();
HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
conn.setDoOutput(true);
conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/json");
try {
  DataOutputStream outputStream = new DataOutputStream(conn.getOutputStream());
  outputStream.write(data);
} catch (IOException ignored) {
}
metric.setRequestPayloadSize(data.length);
metric.setHttpResponseCode(conn.getResponseCode());
printStreamContent(conn.getInputStream());

conn.disconnect();
metric.stop();

Tính năng theo dõi yêu cầu mạng tuỳ chỉnh cũng hỗ trợ việc thêm thuộc tính tuỳ chỉnh nhưng không hỗ trợ chỉ số tuỳ chỉnh.

Các bước tiếp theo

 • Thiết lập cảnh báo cho các yêu cầu mạng làm giảm hiệu suất của ứng dụng. Ví dụ: bạn có thể định cấu hình một cảnh báo qua email cho nhóm của mình nếu thời gian phản hồi cho một mẫu URL cụ thể vượt quá ngưỡng mà bạn đặt.