Thông số và điều kiện của Cấu hình từ xa

Bạn có thể định cấu hình mẫu cho cả trường hợp sử dụng ứng dụng và máy chủ. Mẫu ứng dụng được phân phát cho mọi phiên bản ứng dụng triển khai SDK ứng dụng Firebase cho Cấu hình từ xa, bao gồm cả ứng dụng Android, Apple, Web, Unity, Flutter và C++. Thông số và giá trị Cấu hình từ xa từ các mẫu dành riêng cho máy chủ được phân phát cho các hoạt động triển khai Cấu hình từ xa (bao gồm cả Cloud Run và Cloud Functions) sử dụng SDK Node.js quản trị của Firebase phiên bản 12.1.0 trở lên.

Khi sử dụng bảng điều khiển của Firebase hoặc API phụ trợ Cấu hình từ xa, bạn sẽ xác định một hoặc nhiều thông số (cặp khoá-giá trị) và cung cấp giá trị mặc định trong ứng dụng cho các thông số đó. Bạn có thể ghi đè giá trị mặc định trong ứng dụng bằng cách xác định các giá trị tham số. Khoá tham số và giá trị tham số là chuỗi, nhưng giá trị tham số có thể được truyền dưới dạng các loại dữ liệu khác khi bạn sử dụng các giá trị này trong ứng dụng của mình.

Bằng cách sử dụng bảng điều khiển của Firebase, SDK quản trị hoặc API REST cấu hình từ xa, bạn có thể tạo giá trị mặc định mới cho các thông số của mình, cũng như các giá trị có điều kiện dùng để nhắm mục tiêu đến các nhóm phiên bản ứng dụng. Mỗi lần bạn cập nhật cấu hình trong bảng điều khiển của Firebase, Firebase sẽ tạo và xuất bản một phiên bản mới của mẫu Cấu hình từ xa của bạn. Phiên bản trước được lưu trữ, cho phép bạn truy xuất hoặc khôi phục khi cần. Bạn có thể sử dụng các thao tác này thông qua bảng điều khiển của Firebase, SDK dành cho quản trị viên của Firebase và API REST, đồng thời được mô tả chi tiết hơn trong phần Quản lý phiên bản mẫu Cấu hình từ xa.

Hướng dẫn này giải thích các thông số, điều kiện, quy tắc, giá trị có điều kiện và cách các giá trị thông số khác nhau được ưu tiên trên Máy chủ Cấu hình từ xa và trong ứng dụng của bạn. Hướng dẫn này cũng cung cấp thông tin chi tiết về các loại quy tắc dùng để tạo điều kiện.

Điều kiện, quy tắc và giá trị có điều kiện

Một điều kiện được dùng để nhắm đến một nhóm thực thể ứng dụng. Các điều kiện được tạo thành từ một hoặc nhiều quy tắc mà tất cả phải đánh giá là true để điều kiện đó được đánh giá là true cho một thực thể ứng dụng nhất định. Nếu giá trị của một quy tắc là không xác định (ví dụ: khi không có giá trị nào), quy tắc đó sẽ đánh giá là false.

Ví dụ: một tham số xác định trang chờ của một ứng dụng có thể hiển thị nhiều hình ảnh dựa trên loại hệ điều hành sử dụng quy tắc đơn giản if device_os = Android:

Ảnh chụp màn hình thông số "splash_page" trong bảng điều khiển của Firebase, trong đó cho thấy giá trị mặc định đối với iOS và giá trị có điều kiện đối với Android

Hoặc bạn có thể sử dụng điều kiện thời gian để kiểm soát thời điểm ứng dụng của bạn hiển thị các mặt hàng khuyến mãi đặc biệt.

Một thông số có thể có nhiều giá trị có điều kiện sử dụng các điều kiện khác nhau và các thông số có thể có chung điều kiện trong một dự án. Trong thẻ Thông số của bảng điều khiển Firebase, bạn có thể xem tỷ lệ phần trăm tìm nạp cho các giá trị có điều kiện của mỗi thông số. Chỉ số này cho biết tỷ lệ phần trăm số yêu cầu đã nhận được từng giá trị trong 24 giờ qua.

Mức độ ưu tiên của giá trị thông số

Một thông số có thể được liên kết với một vài giá trị có điều kiện. Các quy tắc sau đây xác định giá trị nào được tìm nạp qua Máy chủ Cấu hình từ xa và giá trị nào được dùng trong một thực thể ứng dụng nhất định tại một thời điểm cụ thể:

Các giá trị tham số được tìm nạp theo danh sách mức độ ưu tiên sau

 1. Trước tiên, các giá trị có điều kiện sẽ được áp dụng nếu bất kỳ giá trị nào có các điều kiện đánh giá là true cho một thực thể ứng dụng nhất định. Nếu nhiều điều kiện được đánh giá là true, thì điều kiện đầu tiên (trên cùng) xuất hiện trong giao diện người dùng của bảng điều khiển Firebase sẽ được ưu tiên và các giá trị có điều kiện liên kết với điều kiện đó sẽ được cung cấp khi ứng dụng tìm nạp các giá trị từ phần phụ trợ. Bạn có thể thay đổi mức độ ưu tiên của các điều kiện bằng cách kéo và thả các điều kiện trong thẻ Điều kiện.

 2. Nếu không có giá trị có điều kiện nào có điều kiện đánh giá là true, thì giá trị mặc định của Cấu hình từ xa sẽ được cung cấp khi ứng dụng tìm nạp các giá trị từ phần phụ trợ. Nếu tham số không tồn tại trong phần phụ trợ hoặc nếu giá trị mặc định được đặt thành Use in-app default (Sử dụng giá trị mặc định trong ứng dụng), thì sẽ không có giá trị nào được cung cấp cho tham số đó khi ứng dụng tìm nạp các giá trị.

Trong ứng dụng của bạn, các giá trị tham số được phương thức get trả về theo danh sách mức độ ưu tiên sau

 1. Nếu một giá trị được tìm nạp từ phần phụ trợ rồi được kích hoạt, thì ứng dụng sẽ dùng giá trị đã tìm nạp. Các giá trị thông số đã kích hoạt sẽ cố định.
 2. Nếu không có giá trị nào được tìm nạp từ phần phụ trợ hoặc nếu các giá trị tìm nạp từ phần phụ trợ Cấu hình từ xa chưa được kích hoạt, thì ứng dụng sẽ sử dụng giá trị mặc định trong ứng dụng.

  Để biết thêm thông tin về cách nhận và đặt giá trị mặc định, hãy xem phần Tải giá trị mặc định của mẫu Cấu hình từ xa xuống.

 3. Nếu bạn chưa đặt giá trị mặc định trong ứng dụng, thì ứng dụng sẽ dùng giá trị kiểu tĩnh (chẳng hạn như 0 cho intfalse cho boolean).

Hình ảnh đồ hoạ này tóm tắt cách các giá trị thông số được ưu tiên trong phần phụ trợ Cấu hình từ xa và trong ứng dụng của bạn:

Sơ đồ cho thấy quy trình được mô tả theo danh sách được sắp xếp theo thứ tự ở trên

Loại dữ liệu của giá trị thông số

Cấu hình từ xa cho phép bạn chọn một loại dữ liệu cho mỗi thông số và xác thực tất cả giá trị Cấu hình từ xa dựa trên loại đó trước khi cập nhật mẫu. Loại dữ liệu này được lưu trữ và trả về theo yêu cầu getRemoteConfig.

Các loại hiện được hỗ trợ là:

 • String
 • Boolean
 • Number
 • JSON

Trong giao diện người dùng bảng điều khiển của Firebase, bạn có thể chọn loại dữ liệu trong trình đơn thả xuống bên cạnh khoá tham số. Trong các loại API REST, bạn có thể thiết lập các loại này bằng cách sử dụng trường value_type trong đối tượng tham số.

Nhóm thông số

Cấu hình từ xa cho phép bạn nhóm các thông số lại với nhau để có được mô hình giao diện người dùng và mô hình tư duy có tổ chức hơn.

Ví dụ: giả sử bạn cần bật hoặc tắt 3 loại xác thực khác nhau trong khi triển khai một tính năng đăng nhập mới. Với Cấu hình từ xa, bạn có thể tạo ba tham số để bật các loại như mong muốn, sau đó sắp xếp các tham số đó trong một nhóm có tên là "Thông tin đăng nhập mới" mà không cần thêm tiền tố hay sắp xếp đặc biệt.

Bạn có thể tạo các nhóm thông số bằng bảng điều khiển của Firebase hoặc API REST của cấu hình từ xa. Mỗi nhóm thông số bạn tạo có một tên riêng biệt trong mẫu Cấu hình từ xa. Khi tạo nhóm thông số, hãy lưu ý:

 • Bạn chỉ có thể đưa các thông số vào một nhóm tại bất cứ thời điểm nào và khoá thông số vẫn phải là duy nhất trên tất cả các thông số.
 • Tên nhóm thông số chỉ được dài tối đa 256 ký tự.
 • Nếu bạn sử dụng cả API REST và bảng điều khiển của Firebase, hãy nhớ cập nhật mọi logic API REST để xử lý các nhóm thông số khi phát hành.

Tạo hoặc sửa đổi nhóm thông số bằng bảng điều khiển của Firebase

Bạn có thể nhóm các thông số trong thẻ Thông số của bảng điều khiển của Firebase. Cách tạo hoặc sửa đổi một nhóm:

 1. Chọn Quản lý nhóm.
 2. Đánh dấu vào hộp cho các tham số bạn muốn thêm rồi chọn Move to group (Chuyển đến nhóm).
 3. Chọn một nhóm hiện có hoặc tạo một nhóm mới bằng cách nhập tên và nội dung mô tả rồi chọn Create new group (Tạo nhóm mới). Sau khi lưu một nhóm, bạn có thể xuất bản nhóm đó bằng cách sử dụng nút Phát hành các thay đổi.

Tạo nhóm theo phương thức lập trình

Remote Config REST API cung cấp một cách tự động để tạo và xuất bản các nhóm thông số. Giả sử bạn đã quen với REST và đã được thiết lập để ủy quyền cho các yêu cầu tới API, bạn có thể thực hiện các bước sau đây để quản lý các nhóm theo phương thức lập trình:

 1. Truy xuất mẫu hiện tại
 2. Thêm đối tượng JSON để đại diện cho nhóm thông số của bạn
 3. Xuất bản các nhóm thông số bằng cách sử dụng yêu cầu HTTP PUT.

Đối tượng parameterGroups chứa các khoá nhóm, với nội dung mô tả lồng ghép và danh sách các tham số được nhóm. Xin lưu ý rằng mỗi khoá nhóm phải là duy nhất trên toàn hệ thống.

Ví dụ: dưới đây là phần trích dẫn từ bản sửa đổi mẫu thêm nhóm thông số "trình đơn mới" với một thông số, pumpkin_spice_season:

{
 "parameters": {},
 "version": {
  "versionNumber": "1",

  …


 },
 "parameterGroups": {
  "new menu": {
   "description": "New Menu",
   "parameters": {
    "pumpkin_spice_season": {
     "defaultValue": {
      "value": "true"
     },
     "description": "Whether it's currently pumpkin spice season."
    }
   }
  }
 }
}

Loại quy tắc của điều kiện

Bảng điều khiển của Firebase hỗ trợ các loại quy tắc sau. Chức năng tương đương có trong API REST Cấu hình từ xa, như được nêu chi tiết trong tài liệu tham khảo về biểu thức có điều kiện.

Loại quy tắc (Các) nhà cung cấp dịch vụ (Các) giá trị Lưu ý:
Ứng dụng == Chọn trong danh sách Mã ứng dụng cho các ứng dụng liên kết với dự án Firebase của bạn. Khi thêm một ứng dụng vào Firebase, bạn cần nhập mã nhận dạng gói hoặc tên gói Android giúp xác định một thuộc tính dưới dạng Mã ứng dụng trong quy tắc Cấu hình từ xa.

Hãy sử dụng thuộc tính này như sau:
 • Đối với các nền tảng của Apple: Sử dụng CFBundleIdentifier của ứng dụng. Bạn có thể tìm thấy Bundle Identifier (Mã nhận dạng gói) trong thẻ Chung cho mục tiêu chính của ứng dụng trong Xcode.
 • Đối với Android: Sử dụng applicationId của ứng dụng. Bạn có thể tìm thấy applicationId trong tệp build.gradle ở cấp ứng dụng.
Phiên bản ứng dụng Đối với giá trị chuỗi:
khớp chính xác,
chứa,
không chứa,
biểu thức chính quy

Đối với giá trị dạng số:
=, ≠, >, ≥, <, ≤

Chỉ định(các) phiên bản ứng dụng của bạn để nhắm mục tiêu.

Trước khi sử dụng quy tắc này, bạn phải sử dụng quy tắc Mã ứng dụng để chọn một ứng dụng Android/Apple liên kết với dự án Firebase của mình.

Đối với các nền tảng của Apple: Sử dụng CFBundleShortVersionString của ứng dụng.

Lưu ý: Đảm bảo ứng dụng Apple của bạn đang sử dụng SDK nền tảng của Apple trên Firebase phiên bản 6.24.0 trở lên, vì CFBundleShortVersionString không được gửi trong các phiên bản cũ hơn (xem ghi chú phát hành).

Đối với Android: Sử dụng versionName của ứng dụng.

Thông tin so sánh chuỗi cho quy tắc này có phân biệt chữ hoa chữ thường. Khi sử dụng toán tử khớp chính xác, chứa, không chứa hoặc biểu thức chính quy, bạn có thể chọn nhiều giá trị.

Khi sử dụng toán tử biểu thức chính quy, bạn có thể tạo biểu thức chính quy ở định dạng RE2. Biểu thức chính quy có thể khớp với tất cả hoặc một phần của chuỗi phiên bản mục tiêu. Bạn cũng có thể dùng thẻ neo ^$ để khớp với phần đầu, phần cuối hoặc toàn bộ chuỗi mục tiêu.

Số bản dựng Đối với giá trị chuỗi:
khớp chính xác,
chứa,
không chứa,
biểu thức chính quy

Đối với giá trị dạng số:
=, ≠, >, ≥, <, ≤

Chỉ định(các) bản dựng của ứng dụng để nhắm mục tiêu.

Trước khi sử dụng quy tắc này, bạn phải sử dụng quy tắc Mã ứng dụng để chọn một ứng dụng của Apple hoặc Android liên kết với dự án Firebase của mình.

Toán tử này chỉ dùng được cho các ứng dụng của Apple và Android. Giá trị này tương ứng với CFBundleVersion của ứng dụng dành cho Apple và versionCode cho Android. Thông tin so sánh chuỗi cho quy tắc này có phân biệt chữ hoa chữ thường.

Khi sử dụng toán tử khớp chính xác, chứa, không chứa hoặc biểu thức chính quy, bạn có thể chọn nhiều giá trị.

Khi sử dụng toán tử biểu thức chính quy, bạn có thể tạo biểu thức chính quy ở định dạng RE2. Biểu thức chính quy có thể khớp với tất cả hoặc một phần của chuỗi phiên bản mục tiêu. Bạn cũng có thể dùng thẻ neo ^$ để khớp với phần đầu, phần cuối hoặc toàn bộ chuỗi mục tiêu.

Nền tảng == iOS
Android
Web
 
Hệ điều hành ==

Chỉ định(các) hệ điều hành để nhắm mục tiêu.

Trước khi sử dụng quy tắc này, bạn phải sử dụng quy tắc Mã ứng dụng để chọn một Ứng dụng web liên kết với dự án Firebase của mình.

Quy tắc này sẽ đánh giá là true cho một thực thể ứng dụng web nhất định nếu hệ điều hành và phiên bản của hệ điều hành khớp với một giá trị mục tiêu trong danh sách đã chỉ định.
Trình duyệt ==

Chỉ định(các) trình duyệt để nhắm mục tiêu.

Trước khi sử dụng quy tắc này, bạn phải sử dụng quy tắc Mã ứng dụng để chọn một Ứng dụng web liên kết với dự án Firebase của mình.

Quy tắc này sẽ đánh giá là true cho một thực thể ứng dụng web nhất định nếu trình duyệt và phiên bản của trình duyệt khớp với một giá trị mục tiêu trong danh sách đã chỉ định.
Danh mục thiết bị là, không phải là di động Quy tắc này đánh giá xem thiết bị truy cập vào ứng dụng web của bạn là thiết bị di động hay không phải thiết bị di động (máy tính hoặc máy chơi trò chơi). Loại quy tắc này chỉ áp dụng cho các ứng dụng web.
Ngôn ngữ nằm trong Chọn một hoặc nhiều ngôn ngữ. Quy tắc này đánh giá true cho một thực thể ứng dụng nhất định nếu thực thể ứng dụng đó được cài đặt trên một thiết bị sử dụng một trong các ngôn ngữ được liệt kê.
Quốc gia/Khu vực nằm trong Chọn một hoặc nhiều khu vực hay quốc gia. Quy tắc này đánh giá là true cho một thực thể ứng dụng nhất định nếu thực thể đó ở bất kỳ khu vực hoặc quốc gia nào được liệt kê. Mã quốc gia của thiết bị được xác định bằng địa chỉ IP của thiết bị trong yêu cầu hoặc mã quốc gia do Firebase Analytics xác định (nếu dữ liệu Analytics được chia sẻ với Firebase).
(Các) đối tượng người dùng Có ít nhất một mục Chọn một hoặc nhiều đối tượng trong danh sách đối tượng Google Analytics mà bạn đã thiết lập cho dự án của mình.

Quy tắc này yêu cầu bạn phải có quy tắc Mã ứng dụng để chọn một ứng dụng liên kết với dự án Firebase.

Lưu ý: Vì nhiều đối tượng trong Analytics được xác định theo các sự kiện hoặc thuộc tính người dùng (có thể dựa trên hành động của người dùng ứng dụng), nên có thể mất một khoảng thời gian để quy tắc Người dùng trong đối tượng có hiệu lực đối với một thực thể ứng dụng nhất định.

Thuộc tính người dùng Đối với giá trị chuỗi:
chứa,
không chứa,
khớp chính xác,
biểu thức chính quy

Đối với giá trị số:
=, ≠, >, ≥, <, ≤

Lưu ý: Trên ứng dụng khách, bạn chỉ có thể đặt giá trị chuỗi cho các thuộc tính người dùng. Đối với các điều kiện sử dụng toán tử số, Cấu hình từ xa sẽ chuyển đổi giá trị của thuộc tính người dùng tương ứng thành số nguyên/số thực.
Chọn trong danh sách các thuộc tính người dùng hiện có của Google Analytics. Để tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng thuộc tính người dùng để tuỳ chỉnh ứng dụng cho các phân đoạn rất cụ thể trong cơ sở người dùng, hãy xem Cấu hình từ xa và thuộc tính người dùng.

Để tìm hiểu thêm về thuộc tính người dùng, hãy xem các hướng dẫn sau:

Khi sử dụng toán tử khớp chính xác, chứa, không chứa hoặc biểu thức chính quy, bạn có thể chọn nhiều giá trị.

Khi sử dụng toán tử biểu thức chính quy, bạn có thể tạo biểu thức chính quy ở định dạng RE2. Biểu thức chính quy có thể khớp với tất cả hoặc một phần của chuỗi phiên bản mục tiêu. Bạn cũng có thể dùng thẻ neo ^$ để khớp với phần đầu, phần cuối hoặc toàn bộ chuỗi mục tiêu.

Lưu ý: Thuộc tính người dùng được thu thập tự động hiện không hoạt động khi tạo điều kiện Cấu hình từ xa.
Người dùng theo tỷ lệ phần trăm ngẫu nhiên Thanh trượt (trong bảng điều khiển của Firebase. API REST sử dụng các toán tử <=, >between). 0-100

Sử dụng trường này để áp dụng thay đổi cho một mẫu phiên bản ứng dụng ngẫu nhiên (với kích thước mẫu nhỏ nhất là 0,0001%), sử dụng tiện ích thanh trượt để phân đoạn những người dùng bị xáo trộn ngẫu nhiên (thực thể ứng dụng) thành các nhóm.

Mỗi thực thể ứng dụng được liên kết liên tục tới một số nguyên hoặc phân số ngẫu nhiên, theo một gốc được xác định trong dự án đó.

Quy tắc sẽ sử dụng khoá mặc định (hiển thị dưới dạng Chỉnh sửa nội dung gốc trong bảng điều khiển của Firebase) trừ phi bạn sửa đổi giá trị gốc. Bạn có thể trả về một quy tắc để sử dụng khoá mặc định bằng cách xoá trường Hạt giống.

Để giải quyết nhất quán các phiên bản ứng dụng trong phạm vi tỷ lệ phần trăm nhất định, hãy sử dụng cùng một giá trị gốc trong các điều kiện. Hoặc chọn một nhóm phiên bản ứng dụng mới được chỉ định ngẫu nhiên cho một phạm vi tỷ lệ phần trăm nhất định bằng cách chỉ định một nội dung gốc mới.

Ví dụ: để tạo 2 điều kiện liên quan áp dụng cho 5% số người dùng ứng dụng không trùng lặp, bạn có thể định cấu hình một điều kiện để khớp với tỷ lệ phần trăm trong khoảng từ 0% đến 5% và định cấu hình một điều kiện khác để khớp với phạm vi từ 5% đến 10%. Để cho phép một số người dùng xuất hiện ngẫu nhiên trong cả hai nhóm, hãy sử dụng các giá trị gốc khác nhau cho các quy tắc trong mỗi điều kiện.

Phân khúc đã nhập nằm trong Chọn một hoặc nhiều phân khúc đã nhập. Quy tắc này yêu cầu bạn phải thiết lập phân khúc đã nhập tuỳ chỉnh.
Ngày/giờ Trước, Sau Ngày và giờ được chỉ định, theo múi giờ của thiết bị hoặc múi giờ được chỉ định, chẳng hạn như "(GMT+11) giờ Sydney". So sánh thời gian hiện tại với thời gian tìm nạp thiết bị.
Mở lần đầu Trước, Sau Ngày và giờ được chỉ định, trong múi giờ được chỉ định.

So khớp với những người dùng mở ứng dụng được nhắm mục tiêu lần đầu tiên trong phạm vi thời gian đã chỉ định.

Yêu cầu các SDK sau:

 • Firebase SDK cho Google Analytics
 • SDK nền tảng của Apple phiên bản 9.0.0 trở lên hoặc SDK Android phiên bản 21.1.1 trở lên (Firebase BoM phiên bản 30.3.0 trở lên)

Mã cài đặt nằm trong Hãy chỉ định một hoặc nhiều Mã cài đặt (tối đa 50) để nhắm mục tiêu. Quy tắc này sẽ đánh giá là true cho một lượt cài đặt nhất định nếu mã của chế độ cài đặt đó có trong danh sách các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy.

Để tìm hiểu cách lấy mã cài đặt, hãy xem bài viết Truy xuất mã nhận dạng ứng dụng khách.
Người dùng tồn tại (không có toán tử nào) Nhắm đến tất cả người dùng của tất cả ứng dụng trong dự án hiện tại.

Sử dụng quy tắc điều kiện này để khớp với tất cả người dùng trong dự án, bất kể ứng dụng hoặc nền tảng.

Tìm kiếm thông số và điều kiện

Bạn có thể tìm kiếm các khoá thông số, giá trị tham số và điều kiện của dự án trên bảng điều khiển của Firebase bằng cách sử dụng hộp tìm kiếm ở đầu thẻ Thông số của Cấu hình từ xa.

Các hạn mức về thông số và điều kiện

Trong một dự án Firebase, bạn có thể có tối đa 2.000 thông số và tối đa 500 điều kiện. Khoá tham số có thể dài tối đa 256 ký tự, phải bắt đầu bằng một dấu gạch dưới hoặc ký tự chữ cái tiếng Anh (A-Z, a-z) và cũng có thể bao gồm cả số. Tổng độ dài của các chuỗi giá trị tham số trong một dự án không được vượt quá 1.000.000 ký tự.

Xem các thay đổi đối với thông số và điều kiện

Bạn có thể xem các thay đổi mới nhất đối với các mẫu Cấu hình từ xa trên bảng điều khiển của Firebase. Đối với mỗi thông số và điều kiện riêng lẻ, bạn có thể:

 • Xem tên của người dùng đã sửa đổi thông số hoặc điều kiện lần gần đây nhất.

 • Nếu thay đổi xảy ra trong cùng ngày, hãy xem số phút hoặc số giờ đã trôi qua kể từ khi thay đổi được xuất bản lên mẫu Cấu hình từ xa đang hoạt động.

 • Nếu thay đổi đã xảy ra một hoặc nhiều ngày trước đó, hãy xem ngày xuất bản thay đổi đối với mẫu Cấu hình từ xa đang hoạt động.

Thông tin cập nhật về thông số

Trên trang Thông số của Cấu hình từ xa, cột Được xuất bản gần đây nhất cho biết người dùng gần đây nhất đã sửa đổi từng thông số và ngày xuất bản gần đây nhất của thay đổi đó:

 • Để xem siêu dữ liệu thay đổi cho các tham số được nhóm, hãy mở rộng nhóm tham số.

 • Để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần theo ngày xuất bản, hãy nhấp vào nhãn cột Lần xuất bản gần đây nhất.

Thông tin cập nhật về tình trạng

Trên trang Điều kiện của Cấu hình từ xa, bạn có thể thấy người dùng gần đây nhất đã sửa đổi điều kiện và ngày họ sửa đổi điều kiện bên cạnh mục Lần sửa đổi gần đây nhất bên dưới mỗi điều kiện.

Các bước tiếp theo

Để bắt đầu định cấu hình dự án Firebase, hãy xem bài viết Thiết lập dự án Cấu hình từ xa Firebase.