Tạo liên kết mời

Liên kết mời là một cách dễ dàng, tùy chọn để tăng cơ sở thử nghiệm nội bộ của bạn bằng cách cho phép người dùng tự thêm họ vào danh sách những người thử nghiệm ứng dụng của bạn. Liên kết mời là một URL duy nhất cho phép người thử nghiệm nhập địa chỉ email của họ để đăng ký thử nghiệm ứng dụng.

Có hai loại liên kết mời:

  • Mời liên kết đến một ứng dụng mà không có nhóm nào được chọn
  • Mời liên kết vào một nhóm

Nếu bạn sử dụng liên kết mời có nhóm được đính kèm, thì người thử nghiệm sẽ được thêm vào tất cả các bản phát hành trên tất cả ứng dụng mà nhóm có quyền truy cập. Nếu bạn sử dụng liên kết mời mà không có nhóm, người thử nghiệm chỉ được thêm vào bản phát hành phân phối mới nhất của ứng dụng mà họ được mời thử nghiệm. Để tìm hiểu thêm về nhóm, hãy xem Thêm và xóa người thử nghiệm khỏi nhóm .

Bạn tạo liên kết mời trong tab Liên kết mời của trang Phân phối ứng dụng của bảng điều khiển Firebase. Chúng tôi khuyên bạn nên thêm giới hạn tên miền và một nhóm. Hạn chế về miền chỉ cho phép những người thử nghiệm có địa chỉ email khớp với miền, ví dụ mycompany.com , đăng ký để thử nghiệm ứng dụng.

Bước tiếp theo