Nhập người thử nghiệm từ tệp CSV

Nhập người thử nghiệm từ các tệp giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (CSV) rất hữu ích khi bạn muốn cấp quyền truy cập phát hành cho nhiều người thử nghiệm. Tính năng này giúp bạn tiết kiệm công sức nhập địa chỉ email của từng người thử nghiệm theo cách thủ công. Bạn có thể sử dụng nhóm để chia sẻ các bản phát hành trong tương lai với nhóm mà bạn đã tạo.

Sau khi tạo nhóm, bạn tải lên tệp CSV chứa email của người thử nghiệm trong tab Người thử nghiệm & Nhóm của trang Phân phối ứng dụng trong bảng điều khiển Firebase. Sau đó, bạn nhập email của người thử nghiệm từ tệp CSV vào nhóm. Tệp CSV phải chứa địa chỉ email của người thử nghiệm trong cột đầu tiên. Tất cả các cột bổ sung bị bỏ qua. Ví dụ:

ali@example.com
bri@example.com,This is Ignored,This also
cal@example.com,Cal Nguyen (ignored)

Bước tiếp theo