Nhập người kiểm tra từ tệp CSV, Nhập người kiểm tra từ tệp CSV

Nhập người thử nghiệm từ tệp giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (CSV) rất hữu ích khi bạn muốn cấp quyền truy cập phát hành cho nhiều người thử nghiệm. Tính năng này giúp bạn tiết kiệm công sức nhập thủ công các địa chỉ email của từng người kiểm tra. Bạn có thể sử dụng nhóm để chia sẻ các bản phát hành trong tương lai với nhóm bạn đã tạo.

Sau khi tạo nhóm, bạn tải lên tệp CSV chứa email người thử nghiệm trong tab Người thử nghiệm & Nhóm của trang Phân phối ứng dụng trong bảng điều khiển Firebase. Sau đó, bạn nhập email của người kiểm tra từ tệp CSV vào nhóm. Tệp CSV phải chứa địa chỉ email của người thử nghiệm ở cột đầu tiên. Tất cả các cột bổ sung đều bị bỏ qua. Ví dụ:

ali@example.com
bri@example.com,This is Ignored,This also
cal@example.com,Cal Nguyen (ignored)

Bước tiếp theo