ส่งข้อความถึงหัวข้อในแพลตฟอร์ม Apple

การรับส่งข้อความหัวข้อ FCM ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความไปยังอุปกรณ์หลายเครื่องที่เลือกใช้หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเผยแพร่/สมัครรับข้อมูล คุณเขียนข้อความหัวข้อได้ตามต้องการ และ FCM จะจัดการการกำหนดเส้นทางและการส่งข้อความไปยังอุปกรณ์ที่เหมาะสมอย่างน่าเชื่อถือ

ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้แอปพยากรณ์น้ำเค็มในท้องถิ่นสามารถเลือกเข้าร่วมหัวข้อ "การแจ้งเตือนกระแสน้ำขึ้นน้ำลง" และรับ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาวะการจับปลาน้ำเค็มที่ดีที่สุดในพื้นที่ที่ระบุ ผู้ใช้แอปกีฬาจะสมัครรับข้อมูลการอัปเดตคะแนนการแข่งขันสดของทีมโปรดโดยอัตโนมัติได้

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับหัวข้อมีดังนี้

 • การรับส่งข้อความตามหัวข้อเหมาะสมที่สุดสำหรับเนื้อหา เช่น สภาพอากาศ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ
 • ข้อความหัวข้อจะได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่ออัตราการส่งข้อมูลมากกว่าเวลาในการตอบสนอง กำหนดเป้าหมายข้อความไปยังโทเค็นการลงทะเบียน ไม่ใช่หัวข้อ เพื่อนำส่งอย่างรวดเร็วและปลอดภัยไปยังอุปกรณ์กลุ่มเดียวหรืออุปกรณ์กลุ่มเล็ก
 • หากต้องการส่งข้อความไปยังอุปกรณ์หลายเครื่องต่อผู้ใช้ ให้ลองใช้ การรับส่งข้อความกลุ่มอุปกรณ์สำหรับกรณีการใช้งานเหล่านั้น
 • การรับส่งข้อความตามหัวข้อรองรับการสมัครใช้บริการแบบไม่จำกัดสำหรับแต่ละหัวข้อ แต่ FCM บังคับใช้ขีดจำกัดในด้านต่อไปนี้
  • อินสแตนซ์ของแอป 1 รายการจะสมัครรับข้อมูลได้ไม่เกิน 2,000 หัวข้อ
  • หากคุณใช้การนำเข้าแบบกลุ่มเพื่อสมัครใช้บริการอินสแตนซ์แอป คำขอแต่ละรายการจะจำกัดอินสแตนซ์แอปไว้ที่ 1, 000 รายการ
  • ระบบจะจำกัดอัตราความถี่ของการสมัครใช้บริการใหม่ต่อโปรเจ็กต์ หากคุณส่งคำขอสมัครใช้บริการมากเกินไปในช่วงเวลาสั้นๆ เซิร์ฟเวอร์ FCM จะตอบกลับด้วยการตอบกลับ 429 RESOURCE_EXHAUSTED ("เกินโควต้า") ลองอีกครั้งโดยใช้ Exponential Backoff

สมัครรับข้อมูลหัวข้อในแอปไคลเอ็นต์

แอปไคลเอ็นต์จะสมัครรับข้อมูลหัวข้อที่มีอยู่หรือจะสร้างหัวข้อใหม่ก็ได้ เมื่อแอปไคลเอ็นต์สมัครรับข้อมูลชื่อหัวข้อใหม่ (ชื่อหัวข้อที่ยังไม่มีอยู่ในโปรเจ็กต์ Firebase) ระบบจะสร้างหัวข้อใหม่ของชื่อนั้นใน FCM และจากนั้นไคลเอ็นต์จะสมัครรับข้อมูลได้

หากต้องการสมัครรับข้อมูลหัวข้อ ให้เรียกวิธีการสมัครใช้บริการจากเทรดหลักของแอปพลิเคชันของคุณ (FCM ไม่ปลอดภัยของชุดข้อความ) หากคำขอสมัครสมาชิกล้มเหลวในครั้งแรก FCM จะพยายามซ้ำโดยอัตโนมัติ สำหรับกรณีที่ไม่สามารถสมัครใช้บริการให้เสร็จสมบูรณ์ การสมัครใช้บริการจะแสดงข้อผิดพลาดที่คุณรับได้ในเครื่องจัดการการสมัครใช้บริการตามตัวอย่างที่แสดง

Swift

Messaging.messaging().subscribe(toTopic: "weather") { error in
 print("Subscribed to weather topic")
}

Objective-C

[[FIRMessaging messaging] subscribeToTopic:@"weather"
                completion:^(NSError * _Nullable error) {
 NSLog(@"Subscribed to weather topic");
}];

การเรียกนี้จะส่งคำขอแบบไม่พร้อมกันไปยังแบ็กเอนด์ FCM และสมัครรับข้อมูลหัวข้อที่ต้องการให้กับไคลเอ็นต์ ก่อนเรียกใช้ subscribeToTopic:topic โปรดตรวจสอบว่าอินสแตนซ์ของแอปไคลเอ็นต์ได้รับโทเค็นการลงทะเบียนผ่าน Callback didReceiveRegistrationToken แล้ว

ทุกครั้งที่แอปเริ่มทำงาน FCM จะตรวจสอบว่าหัวข้อที่ขอทั้งหมดได้สมัครรับข้อมูลแล้ว หากต้องการยกเลิกการสมัคร ให้โทร unsubscribeFromTopic:topic จากนั้น FCM จะยกเลิกการสมัครรับข่าวสารจากหัวข้อในเบื้องหลัง

จัดการการสมัครรับข้อมูลตามหัวข้อบนเซิร์ฟเวอร์

Firebase Admin SDK ช่วยให้คุณทำงานพื้นฐานในการจัดการหัวข้อจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้ เมื่อมีโทเค็นการลงทะเบียนแล้ว คุณสามารถสมัครใช้บริการและยกเลิกการรับข่าวสารในอินสแตนซ์ของแอปไคลเอ็นต์จำนวนมากได้โดยใช้ตรรกะของเซิร์ฟเวอร์

คุณสมัครรับข้อมูลอินสแตนซ์แอปไคลเอ็นต์กับหัวข้อที่มีอยู่หรือสร้างหัวข้อใหม่ก็ได้ เมื่อคุณใช้ API เพื่อสมัครรับข้อมูลแอปไคลเอ็นต์สำหรับหัวข้อใหม่ (ที่ยังไม่มีอยู่ในโปรเจ็กต์ Firebase ของคุณ) ระบบจะสร้างหัวข้อใหม่ของชื่อนั้นใน FCM และไคลเอ็นต์จะสมัครรับข้อมูลในภายหลังได้

คุณส่งรายการโทเค็นการลงทะเบียนไปยังวิธีการสมัครใช้บริการ Firebase Admin SDK เพื่อสมัครใช้บริการอุปกรณ์ที่สอดคล้องกันกับหัวข้อได้ ดังนี้

Node.js

// These registration tokens come from the client FCM SDKs.
const registrationTokens = [
 'YOUR_REGISTRATION_TOKEN_1',
 // ...
 'YOUR_REGISTRATION_TOKEN_n'
];

// Subscribe the devices corresponding to the registration tokens to the
// topic.
getMessaging().subscribeToTopic(registrationTokens, topic)
 .then((response) => {
  // See the MessagingTopicManagementResponse reference documentation
  // for the contents of response.
  console.log('Successfully subscribed to topic:', response);
 })
 .catch((error) => {
  console.log('Error subscribing to topic:', error);
 });

Java

// These registration tokens come from the client FCM SDKs.
List<String> registrationTokens = Arrays.asList(
  "YOUR_REGISTRATION_TOKEN_1",
  // ...
  "YOUR_REGISTRATION_TOKEN_n"
);

// Subscribe the devices corresponding to the registration tokens to the
// topic.
TopicManagementResponse response = FirebaseMessaging.getInstance().subscribeToTopic(
  registrationTokens, topic);
// See the TopicManagementResponse reference documentation
// for the contents of response.
System.out.println(response.getSuccessCount() + " tokens were subscribed successfully");

Python

# These registration tokens come from the client FCM SDKs.
registration_tokens = [
  'YOUR_REGISTRATION_TOKEN_1',
  # ...
  'YOUR_REGISTRATION_TOKEN_n',
]

# Subscribe the devices corresponding to the registration tokens to the
# topic.
response = messaging.subscribe_to_topic(registration_tokens, topic)
# See the TopicManagementResponse reference documentation
# for the contents of response.
print(response.success_count, 'tokens were subscribed successfully')

Go

// These registration tokens come from the client FCM SDKs.
registrationTokens := []string{
	"YOUR_REGISTRATION_TOKEN_1",
	// ...
	"YOUR_REGISTRATION_TOKEN_n",
}

// Subscribe the devices corresponding to the registration tokens to the
// topic.
response, err := client.SubscribeToTopic(ctx, registrationTokens, topic)
if err != nil {
	log.Fatalln(err)
}
// See the TopicManagementResponse reference documentation
// for the contents of response.
fmt.Println(response.SuccessCount, "tokens were subscribed successfully")

C#

// These registration tokens come from the client FCM SDKs.
var registrationTokens = new List<string>()
{
  "YOUR_REGISTRATION_TOKEN_1",
  // ...
  "YOUR_REGISTRATION_TOKEN_n",
};

// Subscribe the devices corresponding to the registration tokens to the
// topic
var response = await FirebaseMessaging.DefaultInstance.SubscribeToTopicAsync(
  registrationTokens, topic);
// See the TopicManagementResponse reference documentation
// for the contents of response.
Console.WriteLine($"{response.SuccessCount} tokens were subscribed successfully");

Admin FCM API ยังให้คุณยกเลิกการสมัครอุปกรณ์จากหัวข้อหนึ่งๆ ได้โดยการส่งโทเค็นการลงทะเบียนไปยังเมธอดที่เหมาะสม ได้แก่

Node.js

// These registration tokens come from the client FCM SDKs.
const registrationTokens = [
 'YOUR_REGISTRATION_TOKEN_1',
 // ...
 'YOUR_REGISTRATION_TOKEN_n'
];

// Unsubscribe the devices corresponding to the registration tokens from
// the topic.
getMessaging().unsubscribeFromTopic(registrationTokens, topic)
 .then((response) => {
  // See the MessagingTopicManagementResponse reference documentation
  // for the contents of response.
  console.log('Successfully unsubscribed from topic:', response);
 })
 .catch((error) => {
  console.log('Error unsubscribing from topic:', error);
 });

Java

// These registration tokens come from the client FCM SDKs.
List<String> registrationTokens = Arrays.asList(
  "YOUR_REGISTRATION_TOKEN_1",
  // ...
  "YOUR_REGISTRATION_TOKEN_n"
);

// Unsubscribe the devices corresponding to the registration tokens from
// the topic.
TopicManagementResponse response = FirebaseMessaging.getInstance().unsubscribeFromTopic(
  registrationTokens, topic);
// See the TopicManagementResponse reference documentation
// for the contents of response.
System.out.println(response.getSuccessCount() + " tokens were unsubscribed successfully");

Python

# These registration tokens come from the client FCM SDKs.
registration_tokens = [
  'YOUR_REGISTRATION_TOKEN_1',
  # ...
  'YOUR_REGISTRATION_TOKEN_n',
]

# Unubscribe the devices corresponding to the registration tokens from the
# topic.
response = messaging.unsubscribe_from_topic(registration_tokens, topic)
# See the TopicManagementResponse reference documentation
# for the contents of response.
print(response.success_count, 'tokens were unsubscribed successfully')

Go

// These registration tokens come from the client FCM SDKs.
registrationTokens := []string{
	"YOUR_REGISTRATION_TOKEN_1",
	// ...
	"YOUR_REGISTRATION_TOKEN_n",
}

// Unsubscribe the devices corresponding to the registration tokens from
// the topic.
response, err := client.UnsubscribeFromTopic(ctx, registrationTokens, topic)
if err != nil {
	log.Fatalln(err)
}
// See the TopicManagementResponse reference documentation
// for the contents of response.
fmt.Println(response.SuccessCount, "tokens were unsubscribed successfully")

C#

// These registration tokens come from the client FCM SDKs.
var registrationTokens = new List<string>()
{
  "YOUR_REGISTRATION_TOKEN_1",
  // ...
  "YOUR_REGISTRATION_TOKEN_n",
};

// Unsubscribe the devices corresponding to the registration tokens from the
// topic
var response = await FirebaseMessaging.DefaultInstance.UnsubscribeFromTopicAsync(
  registrationTokens, topic);
// See the TopicManagementResponse reference documentation
// for the contents of response.
Console.WriteLine($"{response.SuccessCount} tokens were unsubscribed successfully");

เมธอด subscribeToTopic() และ unsubscribeFromTopic() จะส่งผลให้เกิดออบเจ็กต์ที่มีการตอบสนองจาก FCM ประเภทการแสดงผลจะมีรูปแบบเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงจำนวนโทเค็นการลงทะเบียนที่ระบุไว้ในคำขอ

ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด (การตรวจสอบสิทธิ์ล้มเหลว โทเค็นหรือหัวข้อไม่ถูกต้อง ฯลฯ) วิธีการเหล่านี้จะเกิดข้อผิดพลาด ดูรายการรหัสข้อผิดพลาดทั้งหมด รวมถึงคำอธิบายและขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ในข้อผิดพลาดของ Admin FCM API

รับและจัดการข้อความตามหัวข้อ

FCM ส่งข้อความหัวข้อในลักษณะเดียวกับข้อความดาวน์สตรีมอื่นๆ

ใช้งาน application(_:didReceiveRemoteNotification:fetchCompletionHandler:) ตามที่แสดงด้านล่าง

Swift

func application(_ application: UIApplication,
         didReceiveRemoteNotification userInfo: [AnyHashable: Any]) async
 -> UIBackgroundFetchResult {
 // If you are receiving a notification message while your app is in the background,
 // this callback will not be fired till the user taps on the notification launching the application.
 // TODO: Handle data of notification

 // With swizzling disabled you must let Messaging know about the message, for Analytics
 // Messaging.messaging().appDidReceiveMessage(userInfo)

 // Print message ID.
 if let messageID = userInfo[gcmMessageIDKey] {
  print("Message ID: \(messageID)")
 }

 // Print full message.
 print(userInfo)

 return UIBackgroundFetchResult.newData
}

Objective-C

- (void)application:(UIApplication *)application didReceiveRemoteNotification:(NSDictionary *)userInfo
  fetchCompletionHandler:(void (^)(UIBackgroundFetchResult))completionHandler {
 // If you are receiving a notification message while your app is in the background,
 // this callback will not be fired till the user taps on the notification launching the application.
 // TODO: Handle data of notification

 // With swizzling disabled you must let Messaging know about the message, for Analytics
 // [[FIRMessaging messaging] appDidReceiveMessage:userInfo];

 // ...

 // Print full message.
 NSLog(@"%@", userInfo);

 completionHandler(UIBackgroundFetchResultNewData);
}

สร้างคำขอส่งคำขอ

หลังจากที่สร้างหัวข้อแล้ว คุณจะส่งข้อความถึงหัวข้อนั้นได้โดยสมัครรับข้อมูลอินสแตนซ์แอปของไคลเอ็นต์ไปยังหัวข้อในฝั่งไคลเอ็นต์หรือผ่าน API ของเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณสร้างส่งคำขอสำหรับ FCM โปรดดูคู่มือเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์และ FCM สำหรับข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลการตั้งค่าที่สำคัญ

ในตรรกะการส่งบนแบ็กเอนด์ ให้ระบุชื่อหัวข้อที่ต้องการตามที่แสดงไว้

Node.js

// The topic name can be optionally prefixed with "/topics/".
const topic = 'highScores';

const message = {
 data: {
  score: '850',
  time: '2:45'
 },
 topic: topic
};

// Send a message to devices subscribed to the provided topic.
getMessaging().send(message)
 .then((response) => {
  // Response is a message ID string.
  console.log('Successfully sent message:', response);
 })
 .catch((error) => {
  console.log('Error sending message:', error);
 });

Java

// The topic name can be optionally prefixed with "/topics/".
String topic = "highScores";

// See documentation on defining a message payload.
Message message = Message.builder()
  .putData("score", "850")
  .putData("time", "2:45")
  .setTopic(topic)
  .build();

// Send a message to the devices subscribed to the provided topic.
String response = FirebaseMessaging.getInstance().send(message);
// Response is a message ID string.
System.out.println("Successfully sent message: " + response);

Python

# The topic name can be optionally prefixed with "/topics/".
topic = 'highScores'

# See documentation on defining a message payload.
message = messaging.Message(
  data={
    'score': '850',
    'time': '2:45',
  },
  topic=topic,
)

# Send a message to the devices subscribed to the provided topic.
response = messaging.send(message)
# Response is a message ID string.
print('Successfully sent message:', response)

Go

// The topic name can be optionally prefixed with "/topics/".
topic := "highScores"

// See documentation on defining a message payload.
message := &messaging.Message{
	Data: map[string]string{
		"score": "850",
		"time": "2:45",
	},
	Topic: topic,
}

// Send a message to the devices subscribed to the provided topic.
response, err := client.Send(ctx, message)
if err != nil {
	log.Fatalln(err)
}
// Response is a message ID string.
fmt.Println("Successfully sent message:", response)

C#

// The topic name can be optionally prefixed with "/topics/".
var topic = "highScores";

// See documentation on defining a message payload.
var message = new Message()
{
  Data = new Dictionary<string, string>()
  {
    { "score", "850" },
    { "time", "2:45" },
  },
  Topic = topic,
};

// Send a message to the devices subscribed to the provided topic.
string response = await FirebaseMessaging.DefaultInstance.SendAsync(message);
// Response is a message ID string.
Console.WriteLine("Successfully sent message: " + response);

REST

POST https://fcm.googleapis.com/v1/projects/myproject-b5ae1/messages:send HTTP/1.1

Content-Type: application/json
Authorization: Bearer ya29.ElqKBGN2Ri_Uz...HnS_uNreA
{
 "message":{
  "topic" : "foo-bar",
  "notification" : {
   "body" : "This is a Firebase Cloud Messaging Topic Message!",
   "title" : "FCM Message"
   }
  }
}

คำสั่ง cURL:

curl -X POST -H "Authorization: Bearer ya29.ElqKBGN2Ri_Uz...HnS_uNreA" -H "Content-Type: application/json" -d '{
 "message": {
  "topic" : "foo-bar",
  "notification": {
   "body": "This is a Firebase Cloud Messaging Topic Message!",
   "title": "FCM Message"
  }
 }
}' https://fcm.googleapis.com/v1/projects/myproject-b5ae1/messages:send HTTP/1.1

หากต้องการส่งข้อความไปยังชุดค่าผสมของหัวข้อ ให้ระบุ condition ซึ่งเป็นนิพจน์บูลีนที่ระบุหัวข้อเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น เงื่อนไขต่อไปนี้จะส่งข้อความไปยังอุปกรณ์ที่สมัครใช้บริการ TopicA และ TopicB หรือ TopicC

"'TopicA' in topics && ('TopicB' in topics || 'TopicC' in topics)"

FCM จะประเมินเงื่อนไขใดๆ ในวงเล็บก่อน จากนั้นจะประเมินนิพจน์จากซ้ายไปขวา ในนิพจน์ข้างต้น ผู้ใช้ที่สมัครรับข้อมูล หัวข้อใดก็ตามจะไม่ได้รับข้อความ และผู้ใช้ที่ไม่ได้สมัครใช้บริการ TopicA ก็จะไม่ได้รับข้อความนี้เช่นกัน ชุดค่าผสมเหล่านี้จะได้รับ

 • TopicA และ TopicB
 • TopicA และ TopicC

คุณสามารถรวมหัวข้อไว้ในนิพจน์แบบมีเงื่อนไขได้สูงสุด 5 หัวข้อ

วิธีส่งไปยังเงื่อนไข

Node.js

// Define a condition which will send to devices which are subscribed
// to either the Google stock or the tech industry topics.
const condition = '\'stock-GOOG\' in topics || \'industry-tech\' in topics';

// See documentation on defining a message payload.
const message = {
 notification: {
  title: '$FooCorp up 1.43% on the day',
  body: '$FooCorp gained 11.80 points to close at 835.67, up 1.43% on the day.'
 },
 condition: condition
};

// Send a message to devices subscribed to the combination of topics
// specified by the provided condition.
getMessaging().send(message)
 .then((response) => {
  // Response is a message ID string.
  console.log('Successfully sent message:', response);
 })
 .catch((error) => {
  console.log('Error sending message:', error);
 });

Java

// Define a condition which will send to devices which are subscribed
// to either the Google stock or the tech industry topics.
String condition = "'stock-GOOG' in topics || 'industry-tech' in topics";

// See documentation on defining a message payload.
Message message = Message.builder()
  .setNotification(Notification.builder()
    .setTitle("$GOOG up 1.43% on the day")
    .setBody("$GOOG gained 11.80 points to close at 835.67, up 1.43% on the day.")
    .build())
  .setCondition(condition)
  .build();

// Send a message to devices subscribed to the combination of topics
// specified by the provided condition.
String response = FirebaseMessaging.getInstance().send(message);
// Response is a message ID string.
System.out.println("Successfully sent message: " + response);

Python

# Define a condition which will send to devices which are subscribed
# to either the Google stock or the tech industry topics.
condition = "'stock-GOOG' in topics || 'industry-tech' in topics"

# See documentation on defining a message payload.
message = messaging.Message(
  notification=messaging.Notification(
    title='$GOOG up 1.43% on the day',
    body='$GOOG gained 11.80 points to close at 835.67, up 1.43% on the day.',
  ),
  condition=condition,
)

# Send a message to devices subscribed to the combination of topics
# specified by the provided condition.
response = messaging.send(message)
# Response is a message ID string.
print('Successfully sent message:', response)

Go

// Define a condition which will send to devices which are subscribed
// to either the Google stock or the tech industry topics.
condition := "'stock-GOOG' in topics || 'industry-tech' in topics"

// See documentation on defining a message payload.
message := &messaging.Message{
	Data: map[string]string{
		"score": "850",
		"time": "2:45",
	},
	Condition: condition,
}

// Send a message to devices subscribed to the combination of topics
// specified by the provided condition.
response, err := client.Send(ctx, message)
if err != nil {
	log.Fatalln(err)
}
// Response is a message ID string.
fmt.Println("Successfully sent message:", response)

C#

// Define a condition which will send to devices which are subscribed
// to either the Google stock or the tech industry topics.
var condition = "'stock-GOOG' in topics || 'industry-tech' in topics";

// See documentation on defining a message payload.
var message = new Message()
{
  Notification = new Notification()
  {
    Title = "$GOOG up 1.43% on the day",
    Body = "$GOOG gained 11.80 points to close at 835.67, up 1.43% on the day.",
  },
  Condition = condition,
};

// Send a message to devices subscribed to the combination of topics
// specified by the provided condition.
string response = await FirebaseMessaging.DefaultInstance.SendAsync(message);
// Response is a message ID string.
Console.WriteLine("Successfully sent message: " + response);

REST

POST https://fcm.googleapis.com/v1/projects/myproject-b5ae1/messages:send HTTP/1.1

Content-Type: application/json
Authorization: Bearer ya29.ElqKBGN2Ri_Uz...HnS_uNreA
{
  "message":{
  "condition": "'dogs' in topics || 'cats' in topics",
  "notification" : {
   "body" : "This is a Firebase Cloud Messaging Topic Message!",
   "title" : "FCM Message",
  }
 }
}

คำสั่ง cURL:

curl -X POST -H "Authorization: Bearer ya29.ElqKBGN2Ri_Uz...HnS_uNreA" -H "Content-Type: application/json" -d '{
 "notification": {
  "title": "FCM Message",
  "body": "This is a Firebase Cloud Messaging Topic Message!",
 },
 "condition": "'dogs' in topics || 'cats' in topics"
}' https://fcm.googleapis.com/v1/projects/myproject-b5ae1/messages:send HTTP/1.1

ขั้นตอนถัดไป