Bắt đầu sử dụng Firebase Crashlytics

Hướng dẫn nhanh này mô tả cách thiết lập Firebase Crashlytics trong ứng dụng bằng SDK Firebase Crashlytics để bạn có thể nhận được báo cáo sự cố toàn diện trong bảng điều khiển của Firebase.

Để thiết lập Crashlytics, bạn cần thực hiện các thao tác trong cả bảng điều khiển của Firebase và IDE (chẳng hạn như thêm tệp cấu hình Firebase và SDK Crashlytics). Để hoàn tất việc thiết lập, bạn cần buộc một sự cố thử nghiệm gửi báo cáo sự cố đầu tiên cho Firebase.

Trước khi bắt đầu

 1. Thêm Firebase vào dự án Apple của bạn nếu bạn chưa thực hiện. Nếu không có ứng dụng Apple, bạn có thể tải một ứng dụng mẫu xuống.

 2. Đề xuất: Để tự động nhận nhật ký đường dẫn nhằm tìm hiểu các hành động của người dùng dẫn đến sự cố, sự kiện không nghiêm trọng hoặc lỗi ANR, bạn cần bật Google Analytics trong dự án Firebase của mình.

  • Nếu dự án Firebase hiện tại của bạn chưa bật Google Analytics, bạn có thể bật Google Analytics từ thẻ Tích hợp trong > Cài đặt dự án trong bảng điều khiển của Firebase.

  • Nếu bạn đang tạo một dự án Firebase mới, hãy bật Google Analytics trong quy trình tạo dự án.

  Xin lưu ý rằng nhật ký breadcrumb (tập hợp liên kết phân cấp) có sẵn trên mọi nền tảng của Apple mà Crashlytics hỗ trợ, ngoại trừ watchOS.

Bước 1: Thêm SDK Crashlytics vào ứng dụng của bạn

Sử dụng Trình quản lý gói Swift để cài đặt và quản lý các phần phụ thuộc Firebase.

 1. Trong Xcode, khi dự án ứng dụng của bạn đang mở, hãy chuyển đến Tệp > Thêm gói.
 2. Khi được nhắc, hãy thêm kho lưu trữ SDK cho các nền tảng Firebase của Apple:
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk.git
 4. Chọn thư viện Crashlytics.
 5. Để tận dụng nhật ký đường dẫn, hãy thêm Firebase SDK cho Google Analytics vào ứng dụng của bạn. Hãy nhớ bật Google Analytics trong dự án Firebase của bạn.
 6. Thêm cờ -ObjC vào mục Cờ trình liên kết khác trong chế độ cài đặt bản dựng của mục tiêu.
 7. (chỉ dành cho MacOS) Trong Info.plist, hãy thêm khoá NSApplicationCrashOnExceptions và đặt thành YES.
 8. Khi hoàn tất, Xcode sẽ tự động bắt đầu phân giải và tải các phần phụ thuộc xuống ở chế độ nền.

Tiếp theo, hãy định cấu hình mô-đun Firebase:

 1. Nhập mô-đun Firebase trong cấu trúc App hoặc UIApplicationDelegate:

  Swift

  import Firebase

  Objective-C

  @import Firebase;
 2. Định cấu hình một bản sao được chia sẻ FirebaseApp, thường là trong phương thức application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) của uỷ quyền ứng dụng:

  Swift

  // Use the Firebase library to configure APIs.
  FirebaseApp.configure()
  

  Objective-C

  // Use the Firebase library to configure APIs.
  [FIRApp configure];
  

Bước 2: Thiết lập Xcode để tự động tải tệp dSYM lên

Để tạo báo cáo sự cố mà con người có thể đọc được, Crashlytics cần có các tệp biểu tượng gỡ lỗi (dSYM) của dự án. Các bước sau đây mô tả cách định cấu hình Xcode để tự động tạo dSYM, xử lý và tải tệp lên mỗi khi bạn tạo ứng dụng.

 1. Mở không gian làm việc Xcode của dự án, sau đó chọn tệp dự án trong trình điều hướng bên trái.

 2. Trong danh sách TARGET, hãy chọn mục tiêu bản dựng chính.

 3. Nhấp vào thẻ Build Settings (Cài đặt bản dựng), sau đó hoàn thành các bước sau để DEX tạo dSYM cho các bản dựng của bạn.

  1. Nhấp vào Tất cả, rồi tìm debug information format.

  2. Đặt Định dạng thông tin gỡ lỗi thành DWARF with dSYM File cho mọi loại bản dựng.

 4. Nhấp vào thẻ Tạo giai đoạn, sau đó hoàn tất các bước sau để Xcode có thể xử lý dSYMs của bạn và tải tệp lên.

  1. Nhấp vào > New Run Script Phase (Giai đoạn chạy tập lệnh mới).

   Hãy đảm bảo giai đoạn Run Script mới này là giai đoạn tạo bản dựng cuối cùng của dự án; nếu không, Crashlytics không thể xử lý dSYM đúng cách.

  2. Mở rộng phần Run Script (Chạy tập lệnh) mới.

  3. Trong trường tập lệnh (nằm dưới nhãn Shell), hãy thêm tập lệnh chạy sau đây.

   Tập lệnh này sẽ xử lý các tệp dSYM của dự án và tải các tệp đó lên Crashlytics.

   "${BUILD_DIR%/Build/*}/SourcePackages/checkouts/firebase-ios-sdk/Crashlytics/run"
  4. Trong mục Input Files (Tệp nhập), hãy thêm đường dẫn cho vị trí của các tệp sau:

   ${DWARF_DSYM_FOLDER_PATH}/${DWARF_DSYM_FILE_NAME}
   ${DWARF_DSYM_FOLDER_PATH}/${DWARF_DSYM_FILE_NAME}/Contents/Resources/DWARF/${PRODUCT_NAME}
   ${DWARF_DSYM_FOLDER_PATH}/${DWARF_DSYM_FILE_NAME}/Contents/Info.plist
   $(TARGET_BUILD_DIR)/$(UNLOCALIZED_RESOURCES_FOLDER_PATH)/GoogleService-Info.plist
   $(TARGET_BUILD_DIR)/$(EXECUTABLE_PATH)

Để biết thêm thông tin chi tiết về tệp dSYM và Crashlytics (bao gồm cả cách tải tệp dSYM lên theo cách thủ công), hãy truy cập vào phần Nhận báo cáo sự cố đã được gỡ rối mã nguồn.

Bước 3: Buộc một sự cố thử nghiệm hoàn tất quá trình thiết lập

Để hoàn tất việc thiết lập Crashlytics và xem dữ liệu ban đầu trong trang tổng quan Crashlytics của bảng điều khiển của Firebase, bạn cần buộc xảy ra sự cố thử nghiệm.

 1. Thêm mã vào ứng dụng mà bạn có thể dùng để buộc kiểm thử sự cố.

  Bạn có thể sử dụng mã sau để thêm một nút vào ứng dụng mà khi được nhấn sẽ gây ra sự cố. Nút này có nhãn "Test Crash" (Kiểm thử sự cố).

  SwiftUI

  Button("Crash") {
   fatalError("Crash was triggered")
  }
  

  Bộ công cụ giao diện người dùng

  Swift

  import UIKit
  
  class ViewController: UIViewController {
   override func viewDidLoad() {
     super.viewDidLoad()
  
     // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib.
  
     let button = UIButton(type: .roundedRect)
     button.frame = CGRect(x: 20, y: 50, width: 100, height: 30)
     button.setTitle("Test Crash", for: [])
     button.addTarget(self, action: #selector(self.crashButtonTapped(_:)), for: .touchUpInside)
     view.addSubview(button)
   }
  
   @IBAction func crashButtonTapped(_ sender: AnyObject) {
     let numbers = [0]
     let _ = numbers[1]
   }
  }
  

  Objective-C

  #import "ViewController.h"
  
  @implementation ViewController
  ‐ (void)viewDidLoad {
    [super viewDidLoad];
  
    // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib.
  
    UIButton* button = [UIButton buttonWithType:UIButtonTypeRoundedRect];
    button.frame = CGRectMake(20, 50, 100, 30);
    [button setTitle:@"Test Crash" forState:UIControlStateNormal];
    [button addTarget:self action:@selector(crashButtonTapped:)
      forControlEvents:UIControlEventTouchUpInside];
    [self.view addSubview:button];
  }
  
  ‐ (IBAction)crashButtonTapped:(id)sender {
    @[][1];
  }
  
  @end
  
 2. Tạo và chạy ứng dụng của bạn trong Xcode khi đã ngắt kết nối trình gỡ lỗi Xcode.

  1. Nhấp vào Tạo rồi chạy lược đồ hiện tại để tạo ứng dụng của bạn trên một thiết bị kiểm thử hoặc trình mô phỏng.

  2. Chờ cho đến khi ứng dụng của bạn chạy, sau đó nhấp vào Dừng chạy lược đồ hoặc hành động để đóng thực thể ban đầu của ứng dụng. Thực thể ban đầu này bao gồm trình gỡ lỗi gây ảnh hưởng đến Crashlytics.

 3. Buộc thử nghiệm sự cố để gửi báo cáo sự cố đầu tiên của ứng dụng:

  1. Mở ứng dụng trên màn hình chính của thiết bị thử nghiệm hoặc trình mô phỏng.

  2. Trong ứng dụng, hãy nhấn nút "Test Crash" (Kiểm thử sự cố) mà bạn đã thêm bằng mã ở trên.

  3. Sau khi ứng dụng của bạn gặp sự cố, hãy chạy lại ứng dụng từ Xcode để ứng dụng của bạn có thể gửi báo cáo sự cố cho Firebase.

 4. Chuyển đến trang tổng quan của Crashlytics trong bảng điều khiển của Firebase để xem sự cố kiểm thử của bạn.

  Nếu đã làm mới bảng điều khiển mà vẫn không thấy sự cố kiểm thử sau 5 phút, hãy bật tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi để xem liệu ứng dụng có đang gửi báo cáo sự cố hay không.


Chỉ vậy thôi! Crashlytics hiện đang theo dõi ứng dụng của bạn để phát hiện sự cố. Truy cập vào trang tổng quan Crashlytics để xem và tìm hiểu tất cả các báo cáo và số liệu thống kê của bạn.

Các bước tiếp theo