Kiểm thử việc triển khai Crashlytics

Buộc xảy ra sự cố để kiểm tra quá trình triển khai của bạn

 1. Thêm mã vào ứng dụng mà bạn có thể dùng để buộc kiểm thử sự cố.

  Bạn có thể sử dụng mã sau để thêm một nút vào ứng dụng mà khi được nhấn sẽ gây ra sự cố. Nút này có nhãn "Test Crash" (Kiểm thử sự cố).

  SwiftUI

  Button("Crash") {
   fatalError("Crash was triggered")
  }
  

  Bộ công cụ giao diện người dùng

  Swift

  import UIKit
  
  class ViewController: UIViewController {
   override func viewDidLoad() {
     super.viewDidLoad()
  
     // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib.
  
     let button = UIButton(type: .roundedRect)
     button.frame = CGRect(x: 20, y: 50, width: 100, height: 30)
     button.setTitle("Test Crash", for: [])
     button.addTarget(self, action: #selector(self.crashButtonTapped(_:)), for: .touchUpInside)
     view.addSubview(button)
   }
  
   @IBAction func crashButtonTapped(_ sender: AnyObject) {
     let numbers = [0]
     let _ = numbers[1]
   }
  }
  

  Objective-C

  #import "ViewController.h"
  
  @implementation ViewController
  ‐ (void)viewDidLoad {
    [super viewDidLoad];
  
    // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib.
  
    UIButton* button = [UIButton buttonWithType:UIButtonTypeRoundedRect];
    button.frame = CGRectMake(20, 50, 100, 30);
    [button setTitle:@"Test Crash" forState:UIControlStateNormal];
    [button addTarget:self action:@selector(crashButtonTapped:)
      forControlEvents:UIControlEventTouchUpInside];
    [self.view addSubview:button];
  }
  
  ‐ (IBAction)crashButtonTapped:(id)sender {
    @[][1];
  }
  
  @end
  
 2. Tạo và chạy ứng dụng của bạn trong Xcode khi đã ngắt kết nối trình gỡ lỗi Xcode.

  1. Nhấp vào Tạo rồi chạy lược đồ hiện tại để tạo ứng dụng của bạn trên một thiết bị kiểm thử hoặc trình mô phỏng.

  2. Chờ cho đến khi ứng dụng của bạn chạy, sau đó nhấp vào Dừng chạy lược đồ hoặc hành động để đóng thực thể ban đầu của ứng dụng. Thực thể ban đầu này bao gồm trình gỡ lỗi gây ảnh hưởng đến Crashlytics.

 3. Buộc thử nghiệm sự cố để gửi báo cáo sự cố đầu tiên của ứng dụng:

  1. Mở ứng dụng trên màn hình chính của thiết bị thử nghiệm hoặc trình mô phỏng.

  2. Trong ứng dụng, hãy nhấn nút "Test Crash" (Kiểm thử sự cố) mà bạn đã thêm bằng mã ở trên.

  3. Sau khi ứng dụng của bạn gặp sự cố, hãy chạy lại ứng dụng từ Xcode để ứng dụng của bạn có thể gửi báo cáo sự cố cho Firebase.

 4. Chuyển đến trang tổng quan của Crashlytics trong bảng điều khiển của Firebase để xem sự cố kiểm thử của bạn.

Nếu đã làm mới bảng điều khiển mà vẫn không thấy sự cố kiểm thử sau 5 phút, hãy thử bật tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi (phần tiếp theo).

Bật tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi cho Crashlytics

Nếu không thấy sự cố kiểm thử trong trang tổng quan Crashlytics, bạn có thể sử dụng tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi cho Crashlytics để giúp theo dõi vấn đề.

 1. Bật tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi:

  1. Trong Xcode, hãy chọn Sản phẩm > Lược đồ > Chỉnh sửa lược đồ.

  2. Chọn Run (Chạy) trên trình đơn bên trái, sau đó chọn thẻ Arguments (Đối số).

  3. Trong mục Đối số đã truyền khi khởi chạy, hãy thêm -FIRDebugEnabled.

 2. Buộc thử nghiệm sự cố. Phần đầu tiên trên trang này mô tả cách thực hiện việc này.

 3. Trong nhật ký của bạn, hãy tìm một thông điệp nhật ký từ Crashlytics chứa chuỗi sau để xác minh rằng ứng dụng của bạn đang gửi sự cố đến Firebase.

  Completed report submission

Nếu bạn không thấy nhật ký này hoặc sự cố kiểm thử trong trang tổng quan Crashlytics của bảng điều khiển của Firebase sau 5 phút, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ Firebase kèm theo bản sao dữ liệu đầu ra nhật ký của bạn để chúng tôi có thể giúp bạn tiếp tục khắc phục sự cố.

Các bước tiếp theo