Tạo đường liên kết động bằng Unity

Bạn có thể tạo Liên kết động ngắn hoặc dài bằng API Liên kết động của Firebase. API này sử dụng một số cấu trúc tham số không bắt buộc để tạo các đường liên kết. Đường liên kết ngắn cũng có thể được tạo từ một đường liên kết dài đã tạo trước đó. API Liên kết động sẽ tạo một URL như sau:

https://example.page.link/aSDf

Trước khi bắt đầu

Trước khi có thể sử dụng Liên kết động của Firebase, bạn cần:

 • Đăng ký dự án Unity của bạn và định cấu hình dự án đó để sử dụng Firebase.

  • Nếu dự án Unity của bạn sử dụng Firebase, thì tức là dự án đó đã được đăng ký và định cấu hình cho Firebase.

  • Nếu không có dự án Unity, bạn có thể tải ứng dụng mẫu xuống.

 • Thêm SDK Unity của Firebase (cụ thể là FirebaseDynamicLinks.unitypackage) vào dự án Unity.

Lưu ý rằng việc thêm Firebase vào dự án Unity bao gồm các tác vụ trong cả bảng điều khiển của Firebase và trong dự án Unity đang mở (ví dụ: bạn tải tệp cấu hình Firebase xuống từ bảng điều khiển, sau đó di chuyển chúng vào dự án Unity).

Đặt tiền tố URI liên kết động

 1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy mở mục Đường liên kết động.

 2. Nếu bạn chưa chấp nhận điều khoản dịch vụ và đặt tiền tố URI cho Đường liên kết động, hãy thực hiện khi được nhắc.

  Nếu bạn đã có tiền tố URI Liên kết động, hãy ghi lại tiền tố đó. Bạn cần cung cấp tiền tố URI Đường liên kết động khi tạo Đường liên kết động theo phương thức lập trình.

 3. Đề xuất: Chỉ định các mẫu URL được phép trong đường liên kết sâu và đường liên kết dự phòng. Khi làm như vậy, bạn sẽ ngăn các bên không được cấp phép tạo Đường liên kết động chuyển hướng từ miền của bạn đến các trang web mà bạn không kiểm soát. Xem Mẫu URL danh sách cho phép.

Sử dụng bảng điều khiển của Firebase

Nếu bạn muốn tạo một Đường liên kết động duy nhất cho mục đích thử nghiệm hoặc để nhóm tiếp thị của bạn dễ dàng tạo một đường liên kết có thể dùng trong bài đăng trên mạng xã hội, cách đơn giản nhất là truy cập vào bảng điều khiển của Firebase và tạo một đường liên kết theo cách thủ công theo biểu mẫu từng bước.

Miền tuỳ chỉnh

Bạn có thể kiểm soát tốt hơn các thành phần xây dựng thương hiệu của Đường liên kết động bằng cách sử dụng miền riêng của mình thay vì sử dụng miền con goo.gl hoặc page.link. Hãy làm theo các hướng dẫn này để thiết lập một miền tuỳ chỉnh cho dự án của bạn.

Sử dụng API Liên kết động của Firebase

Tạo một Liên kết động dài từ các thông số

Để tạo Liên kết động, hãy tạo đối tượng DynamicLinkComponents, đặt bất kỳ thành phần nào không bắt buộc cho cấu hình bổ sung, sau đó truy cập vào thuộc tính LongDynamicLink để lấy URL liên kết.

Ví dụ tối thiểu sau đây sẽ tạo một Đường liên kết động dài đến https://www.example.com/. Đường liên kết này sẽ mở bằng ứng dụng Android com.example.android trên Android và ứng dụng com.example.ios trên iOS:

var components = new Firebase.DynamicLinks.DynamicLinkComponents(
  // The base Link.
  new System.Uri("https://www.example.com/"),
  // The dynamic link URI prefix.
  "https://example.page.link") {
   IOSParameters = new Firebase.DynamicLinks.IOSParameters("com.example.ios"),
   AndroidParameters = new Firebase.DynamicLinks.AndroidParameters(
    "com.example.android.package_name"),
  };
// do something with: components.LongDynamicLink

Tạo một đường liên kết động ngắn

Để tạo một Đường liên kết động ngắn, hãy truyền một đường liên kết dài đã tạo trước đó đến Firebase.DynamicLinks.GetShortLinkAsync hoặc tạo DynamicLinkComponents theo cách tương tự như trên.

GetShortLinkAsync không bắt buộc lấy một tham số cấu hình DynamicLinkOptions bổ sung cùng với thuộc tính PathLength, cho phép bạn kiểm soát cách tạo đường liên kết. Việc tạo đường liên kết ngắn đòi hỏi một yêu cầu mạng đến phần phụ trợ của Firebase, vì vậy, phương thức GetShortLinkAsync được thực thi không đồng bộ. GetShortLinkAsync trả về Task<Firebase.DynamicLinks.ShortDynamicLink>.

Ví dụ:

var options = new Firebase.DynamicLinks.DynamicLinkOptions {
 PathLength = DynamicLinkPathLength.Unguessable
};

Firebase.DynamicLinks.DynamicLinks.GetShortLinkAsync(components, options).ContinueWith(task => {
 if (task.IsCanceled) {
  Debug.LogError("GetShortLinkAsync was canceled.");
  return;
 }
 if (task.IsFaulted) {
  Debug.LogError("GetShortLinkAsync encountered an error: " + task.Exception);
  return;
 }

 // Short Link has been created.
 Firebase.DynamicLinks.ShortDynamicLink link = task.Result;
 Debug.LogFormat("Generated short link {0}", link.Url);

 var warnings = new System.Collections.Generic.List<string>(link.Warnings);
 if (warnings.Count > 0) {
  // Debug logging for warnings generating the short link.
 }
});

Ví dụ ở trên sử dụng một biểu thức lambda được kích hoạt khi tác vụ hoàn tất.