چندین ارائه دهنده تأیید اعتبار را با استفاده از جاوا اسکریپت به یک حساب پیوند دهید

می‌توانید به کاربران اجازه دهید با استفاده از چندین ارائه‌دهنده احراز هویت، با پیوند دادن اعتبار ارائه‌دهنده تأیید اعتبار به یک حساب کاربری موجود، به برنامه شما وارد شوند. کاربران بدون توجه به ارائه‌دهنده احراز هویتی که برای ورود به سیستم استفاده کرده‌اند، با همان شناسه کاربر Firebase قابل شناسایی هستند. برای مثال، کاربری که با رمز ورود وارد شده است، می‌تواند یک حساب Google را پیوند داده و در آینده با هر روشی وارد سیستم شود. یا، یک کاربر ناشناس می تواند یک حساب فیس بوک را پیوند دهد و بعداً برای ادامه استفاده از برنامه شما با فیس بوک وارد شود.

قبل از اینکه شروع کنی

پشتیبانی از دو یا چند ارائه دهنده احراز هویت (احتمالاً از جمله احراز هویت ناشناس) را به برنامه خود اضافه کنید.

برای پیوند دادن اعتبارنامه‌های یک ارائه‌دهنده تأیید اعتبار مانند Google یا Facebook به یک حساب کاربری موجود:

 1. با استفاده از هر ارائه دهنده یا روش احراز هویت، کاربر را وارد کنید.
 2. شی AuthProvider را دریافت کنید که مربوط به ارائه دهنده ای است که می خواهید به حساب کاربر پیوند دهید. مثال ها:

  Web version 9

  import { GoogleAuthProvider, FacebookAuthProvider, TwitterAuthProvider, GithubAuthProvider } from "firebase/auth";
  
  const googleProvider = new GoogleAuthProvider();
  const facebookProvider = new FacebookAuthProvider();
  const twitterProvider = new TwitterAuthProvider();
  const githubProvider = new GithubAuthProvider();

  Web version 8

  var googleProvider = new firebase.auth.GoogleAuthProvider();
  var facebookProvider = new firebase.auth.FacebookAuthProvider();
  var twitterProvider = new firebase.auth.TwitterAuthProvider();
  var githubProvider = new firebase.auth.GithubAuthProvider();
 3. از کاربر بخواهید با ارائه دهنده ای که می خواهید پیوند دهید وارد سیستم شود. می توانید با باز کردن یک پنجره بازشو یا با هدایت مجدد به صفحه ورود به سیستم ارائه دهنده، از کاربران خود بخواهید وارد سیستم شوند. روش تغییر مسیر در دستگاه های تلفن همراه ترجیح داده می شود.
  • برای ورود به سیستم با یک پنجره بازشو، با linkWithPopup تماس بگیرید:

   Web version 9

   import { getAuth, linkWithPopup, GoogleAuthProvider } from "firebase/auth";
   const provider = new GoogleAuthProvider();
   
   const auth = getAuth();
   linkWithPopup(auth.currentUser, provider).then((result) => {
    // Accounts successfully linked.
    const credential = GoogleAuthProvider.credentialFromResult(result);
    const user = result.user;
    // ...
   }).catch((error) => {
    // Handle Errors here.
    // ...
   });

   Web version 8

   auth.currentUser.linkWithPopup(provider).then((result) => {
    // Accounts successfully linked.
    var credential = result.credential;
    var user = result.user;
    // ...
   }).catch((error) => {
    // Handle Errors here.
    // ...
   });
  • برای ورود به سیستم با هدایت مجدد به صفحه ورود به سیستم ارائه دهنده، با linkWithRedirect تماس بگیرید: هنگام استفاده از "linkWithRedirect" بهترین روش ها را دنبال کنید.

   Web version 9

   import { getAuth, linkWithRedirect, GoogleAuthProvider } from "firebase/auth";
   const provider = new GoogleAuthProvider();
   
   const auth = getAuth();
   linkWithRedirect(auth.currentUser, provider)
    .then(/* ... */)
    .catch(/* ... */);

   Web version 8

   auth.currentUser.linkWithRedirect(provider)
    .then(/* ... */)
    .catch(/* ... */);
   پس از ورود کاربر به صفحه شما هدایت می شود. سپس، هنگام بارگیری صفحه شما، می توانید با فراخوانی getRedirectResult نتیجه ورود را بازیابی کنید:

   Web version 9

   import { getRedirectResult } from "firebase/auth";
   getRedirectResult(auth).then((result) => {
    const credential = GoogleAuthProvider.credentialFromResult(result);
    if (credential) {
     // Accounts successfully linked.
     const user = result.user;
     // ...
    }
   }).catch((error) => {
    // Handle Errors here.
    // ...
   });

   Web version 8

   auth.getRedirectResult().then((result) => {
    if (result.credential) {
     // Accounts successfully linked.
     var credential = result.credential;
     var user = result.user;
     // ...
    }
   }).catch((error) => {
    // Handle Errors here.
    // ...
   });
  اگر کاربر با موفقیت وارد سیستم شود، حساب کاربر با ارائه دهنده به حساب کاربر در پروژه Firebase شما پیوند داده می شود.

  اگر اعتبارنامه ها قبلاً به حساب کاربری دیگری مرتبط شده باشند، پیوند حساب با شکست مواجه می شود. در این شرایط، باید ادغام حساب‌ها و داده‌های مرتبط با برنامه خود را انجام دهید:

  Web version 9

  import { getAuth, signInWithCredential, linkWithCredential, OAuthProvider } from "firebase/auth";
  
  // The implementation of how you store your user data depends on your application
  const repo = new MyUserDataRepo();
  
  // Get reference to the currently signed-in user
  const auth = getAuth();
  const prevUser = auth.currentUser;
  
  // Get the data which you will want to merge. This should be done now
  // while the app is still signed in as this user.
  const prevUserData = repo.get(prevUser);
  
  // Delete the user's data now, we will restore it if the merge fails
  repo.delete(prevUser);
  
  // Sign in user with the account you want to link to
  signInWithCredential(auth, newCredential).then((result) => {
   console.log("Sign In Success", result);
   const currentUser = result.user;
   const currentUserData = repo.get(currentUser);
  
   // Merge prevUser and currentUser data stored in Firebase.
   // Note: How you handle this is specific to your application
   const mergedData = repo.merge(prevUserData, currentUserData);
  
   const credential = OAuthProvider.credentialFromResult(result);
   return linkWithCredential(prevUser, credential)
    .then((linkResult) => {
     // Sign in with the newly linked credential
     const linkCredential = OAuthProvider.credentialFromResult(linkResult);
     return signInWithCredential(auth, linkCredential);
    })
    .then((signInResult) => {
     // Save the merged data to the new user
     repo.set(signInResult.user, mergedData);
    });
  }).catch((error) => {
   // If there are errors we want to undo the data merge/deletion
   console.log("Sign In Error", error);
   repo.set(prevUser, prevUserData);
  });

  Web version 8

  // The implementation of how you store your user data depends on your application
  var repo = new MyUserDataRepo();
  
  // Get reference to the currently signed-in user
  var prevUser = auth.currentUser;
  
  // Get the data which you will want to merge. This should be done now
  // while the app is still signed in as this user.
  var prevUserData = repo.get(prevUser);
  
  // Delete the user's data now, we will restore it if the merge fails
  repo.delete(prevUser);
  
  // Sign in user with the account you want to link to
  auth.signInWithCredential(newCredential).then((result) => {
   console.log("Sign In Success", result);
   var currentUser = result.user;
   var currentUserData = repo.get(currentUser);
  
   // Merge prevUser and currentUser data stored in Firebase.
   // Note: How you handle this is specific to your application
   var mergedData = repo.merge(prevUserData, currentUserData);
  
   return prevUser.linkWithCredential(result.credential)
    .then((linkResult) => {
     // Sign in with the newly linked credential
     return auth.signInWithCredential(linkResult.credential);
    })
    .then((signInResult) => {
     // Save the merged data to the new user
     repo.set(signInResult.user, mergedData);
    });
  }).catch((error) => {
   // If there are errors we want to undo the data merge/deletion
   console.log("Sign In Error", error);
   repo.set(prevUser, prevUserData);
  });

برای افزودن آدرس ایمیل و اعتبار رمز عبور به حساب کاربری موجود:

 1. با استفاده از هر ارائه دهنده یا روش احراز هویت، کاربر را وارد کنید.
 2. از کاربر یک آدرس ایمیل و رمز عبور جدید بخواهید.
 3. یک شی AuthCredential با آدرس ایمیل و رمز عبور ایجاد کنید:

  Web version 9

  import { EmailAuthProvider } from "firebase/auth";
  
  const credential = EmailAuthProvider.credential(email, password);

  Web version 8

  var credential = firebase.auth.EmailAuthProvider.credential(email, password);
 4. شیء AuthCredential را به متد linkWithCredential کاربر وارد شده ارسال کنید:

  Web version 9

  import { getAuth, linkWithCredential } from "firebase/auth";
  
  const auth = getAuth();
  linkWithCredential(auth.currentUser, credential)
   .then((usercred) => {
    const user = usercred.user;
    console.log("Account linking success", user);
   }).catch((error) => {
    console.log("Account linking error", error);
   });

  Web version 8

  auth.currentUser.linkWithCredential(credential)
   .then((usercred) => {
    var user = usercred.user;
    console.log("Account linking success", user);
   }).catch((error) => {
    console.log("Account linking error", error);
   });

  اگر اعتبارنامه ها قبلاً به حساب کاربری دیگری پیوند داده شده باشند، تماس با linkWithCredential ناموفق خواهد بود. در این شرایط، باید ادغام حساب‌ها و داده‌های مرتبط با برنامه خود را انجام دهید (نمونه بالا را ببینید).

می‌توانید پیوند یک ارائه‌دهنده تأیید اعتبار را از یک حساب لغو کنید تا کاربر دیگر نتواند با آن ارائه‌دهنده وارد شود.

برای لغو پیوند یک ارائه دهنده تأیید اعتبار از یک حساب کاربری، شناسه ارائه دهنده را به روش unlink ارسال کنید. می‌توانید شناسه‌های ارائه‌دهنده ارائه‌دهندگان تأیید اعتبار مرتبط با یک کاربر را از ویژگی providerData دریافت کنید.

Web version 9

import { getAuth, unlink } from "firebase/auth";

const auth = getAuth();
unlink(auth.currentUser, providerId).then(() => {
 // Auth provider unlinked from account
 // ...
}).catch((error) => {
 // An error happened
 // ...
});

Web version 8

user.unlink(providerId).then(() => {
 // Auth provider unlinked from account
 // ...
}).catch((error) => {
 // An error happened
 // ...
});